Wanneer je bouwkundige of civieltechnische werken in de bodem wilt uitvoeren, moet je er rekening mee houden dat bronbemaling noodzakelijk kan zijn om in den droge te kunnen werken.

Bronbemaling is het onttrekken van grondwater voor het in den droge uitvoeren van bouwactiviteiten of ontgravingen.

Heb ik een vergunning nodig?

Als de onttrekking binnen de algemene regel 34(externe link) past, heb je geen vergunning nodig. Dat is het geval als:

 • er minder dan 50.000m3 per maand onttrokken wordt;
 • én er korter dan 6 maanden onttrokken wordt;
 • bij bronbemaling in Beschermd gebied moet het onttrokken grondwater volledig worden teruggebracht in de bodem.

Of als 

 • de te onttrekken hoeveelheid water niet meer bedraagt dan 70m³ per uur;
 • én de onttrekking niet langer dan vijf dagen op één locatie plaatsvindt.

Als hier niet aan voldaan wordt, heb je wél een vergunning nodig en daarnaast moet ook een vormvrije mer-beoordeling uitgevoerd worden.

Vormvrije mer-beoordeling

Voor grondwateronttrekkingen en infiltraties die vergunningsplichtig zijn (o.b.v. de Waterwet of de Keur) moet op grond van het Besluit milieueffectrapportage ook altijd een vormvrije mer-beoordeling uitgevoerd worden. In die mer-beoordeling moet worden nagegaan of er (mogelijk) belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen optreden door de voorgenomen activiteit.

Procedure:

 • De initiatiefnemer stelt een aanmeldingsnotitie op en dient dit in bij het waterschap;
 • Het waterschap neemt op basis van de aanmeldingsnotitie binnen 6 weken een mer-beoordelingsbesluit;
 • Dit mer-beoordelingsbesluit moet bij de aanvraag van een watervergunning worden toegevoegd.

Vergunning aanvragen

Je weet nu of je een vergunning moet aanvragen Een watervergunning kun je alleen digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Als je een vergunning aanvraagt...

Als je een vergunning voor bronbemaling aanvraagt, moet je een vergunningonderbouwend rapport bij de aanvraag toevoegen.

Jouw aanvraag wordt getoetst aan hoofdstuk 22 van de Beleidsregels(externe link). Hieronder staan de belangrijkste criteria op een rij:

 • Bij bronbemaling is minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en zorgvuldige planning van de uitvoering van bouwwerkzaamheden een absolute noodzaak.
 • Bij onttrekkingen tussen 200.000 en 500.000m3 per jaar dient minimaal 50% teruggebracht te worden in de bodem. Bij onttrekkingen groter dan 500.000m3 per jaar moet al het onttrokken grondwater worden teruggebracht in de bodem.
 • Bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem.
 • Nieuwe vergunningen voor permanente verlagingen van de grondwaterstand voor het drooghouden van gebouwen en werken, worden niet verleend.

Vergunning aanvragen via Omgevingsloket Online(externe link)

Lozing

Hoe omgegaan moet worden met het vrijkomende, te lozen water is beschreven op de pagina lozen grondwater bij bronnering of bodemsanering.