Ga je een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Deze lozing moet je in veel gevallen melden.

Let op! Onderstaande informatie is gebaseerd op de waterwet. De pagina wordt zo snel mogelijk aangepast naar de nu geldende Omgevingswet. Excuus voor het ongemak.

Vergunning of melding?

Een lozing van grondwater moet je in veel gevallen melden. Soms is een maatwerk voorschrift vereist. Dit is een besluit waarbij afgeweken wordt van de algemene regels(externe link). Bij het lozen van grondwater moet je rekening houden met de waterkwaliteit, de kwantiteit van het te lozen water en de heffing. Daarnaast is er verschil in regelgeving voor lozingen vanuit een inrichting(-bedrijf) of niet-inrichtingen (vaak de openbare ruimte).

Stap 1: waar ga je lozen?

Er is een landelijke voorkeursvolgorde voor het lozen van grondwater:

 1. Ga je lozen op de bodem? Zorg dat het water niet afstroomt naar de omliggende sloten. De gemeente is bevoegd gezag voor bodemlozingen, dus hiervoor heb je toestemming nodig van de gemeente. Je hoeft jouw lozing niet bij het waterschap te melden.
 2. Ga je grondwater lozen in oppervlaktewater? Waterschap Brabantse Delta is hier bevoegd gezag. Ga verder naar stap 2.
 3. Ga je grondwater lozen in hemelwaterafvoer? De gemeente is bevoegd gezag. Je moet toestemming krijgen van de gemeente. Je moet de lozing ook bij het waterschap melden in verband met de heffing. Ga verder naar stap 3.
 4. Ga je grondwater lozen in gemengd riool of vuilwaterriolering? De gemeente is bevoegd gezag. Je moet toestemming krijgen van de gemeente. Vaak is er zelfs een maatwerk voorschrift nodig. Je moet de lozing ook bij het waterschap melden in verband met de heffing. Ga verder naar stap 3.

Stap 2: waar moet jouw lozing aan voldoen?

Er kunnen twee besluiten op jouw situatie van toepassing zijn. Welke van de twee is afhankelijk of de lozing vanuit een inrichting plaatsvindt of niet. Het maakt feitelijk niet uit welke van de twee van toepassing is: in beide situaties wordt hetzelfde geregeld.

Waterkwaliteit: ga je lozen bij bronnering of bodemsanering?

Lozen bij bronnering

Bij lozen van grondwater bij bronnering gaan we ervan uit dat het te lozen water schoon is. De regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen samengevat:

 • Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
 • Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien: het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
 • Het lozen, in een hemelwaterafvoer, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
 • Het lozen, in een vuilwaterriool is verboden, tenzij: het lozen ten hoogste 8 weken duurt; de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.

Let op! Deze lijst is niet volledig. Meer informatie lees je in artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer(externe link) of van het Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link).

Lozen bij bodemsanering

Bij lozen van grondwater bij bodemsanering moet je voldoen aan de volgende regels:

 • Het lozen op of in de bodem is toegestaan als voldaan wordt aan de gestelde lozingseisen.
 • Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam of een hemelwaterafvoer is toegestaan als voldaan wordt aan de gestelde lozingseisen. De lozingseisen hangen af van waarin geloosd wordt: aangewezen oppervlaktewaterlichaam, niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam of een hemelwaterriool.
 • Het lozen in een vuilwaterriool is verboden.

Let op! Deze lijst is niet volledig. Meer informatie lees je in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer(externe link) of het  Besluit lozen buiten inrichtingen(externe link)

Waterkwantiteit

Je moet ook rekening houden met de hoeveelheid van de lozing. Als je niet meer dan 100m3 per uur loost, valt jouw lozing onder algemene regel 12.(externe link) De regels uit de algemene regels voor je samengevat:

 • De waterloop moet de hoeveelheid water kunnen verwerken.
 • De lozing mag geen overlast veroorzaken.
 • Lozingen die korter dan 48 uur duren en waarbij minder dan 10m3 per uur wordt geloosd, hoeven niet gemeld te worden.
 • Lozen tot 100m3 per uur moet gemeld worden. Ga verder met stap 3.
 • Lozen met meer dan 100m3 per uur is vergunningsplichtig. Ga naar stap 4.

Stap 3: wat is de heffing? Geef de hoeveelheid geloosd water door

Voor lozingen in het oppervlaktewater en in de riolering moet je heffing aan het waterschap betalen. De heffing voor het lozen van grondwater is vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000m3 geloosd water. Dit bedrag kan per jaar wijzigen. In 2024 bedraagt 1 ve € €74,65. De geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

Heb je grondwater geloosd? Binnen 14 dagen na afloop van de lozing moet je de hoeveelheid geloosd water doorgeven. Vul hiervoor het formulier rapportage bronneringen.pdflink naar pdf bestand. in en stuur deze naar info@brabantsedelta.nl (t.a.v. afdeling handhaving).

Stap 4: vergunning aanvragen of melding doen

Je weet nu of je een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat. Een watervergunning kun je aanvragen via Omgevingsloket Online.

Meer informatie over hoe je een activiteit kunt melden.

Tijdelijke bronbemaling of grondwatersanering

Als je een bronnering of bodemsanering uitvoert en daarbij grondwater loost, onttrek je het grondwater eerst: je voert dan een tijdelijke bronbemaling of grondwatersanering uit. Voor tijdelijke bronbemaling en grondwatersanering gelden ook regels. Check ook of je voor de bronbemaling of grondwatersanering een vergunning nodig hebt of een melding moet doen.

Meer over bronbemalingen en grondwatersaneringen

Ook handig om te weten

Watervergunning aanvragen

Contact

Heb je een vraag over jouw activiteit, vergunning of melding? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.