De natuurambitie is om Weimeren in te richten tot een natuurgebied met waterplassen, rietmoeras, laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke grasladen. We zijn in gesprek met de eigenaren van de agrarische percelen over verkoop of ruiling van deze percelen. Voor de natuurontwikkeling moet de waterhuishouding worden aangepast en zal grond worden afgegraven. De natuurontwikkeling in Weimeren wordt uitgewerkt tot een inrichtingsplan (projectplan waterwet) in twee fasen. Het oostelijke deel van Weimeren (fase 1) is volledig in eigendom van Staatsbosbeheer. De wens is om de uitvoering van dit deel te starten vanaf komende zomer 2020. Het westelijk deel van Weimeren (fase 2) fase 2) wordt uitgewerkt zodra de gronden voor natuurinrichting beschikbaar zijn. De wens is om dat gebied in 2023-2026 in te richten.

Bekijk ambitiekaart

Bekijk droombeeld

Wat willen jullie qua natuur gaan realiseren in Weimeren?

We willen er moeras en waterplassen samen met laagveenbos, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke grasladen realiseren. De waterhuishouding moet daarvoor worden aangepast en er zal grond worden afgegraven. 

Wat levert het nieuwe natuurgebied Weimeren de omgeving op qua flora en fauna?

We zien het als een toevoeging van bijzondere natuurwaarden in Breda en omgeving. Niet meer van hetzelfde, maar verhogen van de biodiversiteit. Met het creëren van moeras hopen we in de toekomst roerdompen, blauwborsten en misschien wel op termijn otters te kunnen spotten.

Waarom wordt er in Weimeren voor gekozen om de boel rigoureus af te graven?

In Weimeren is er de mogelijkheid om één grote, robuuste natuureenheid te realiseren. Eén grote polder, die al wordt ingezet voor waterberging en waarbij het mogelijk is om waterbeheer te gaan voeren gericht op bijzondere natuur. Vanuit de provincie kwam de vraag om hier hogere natuurdoelen te realiseren. Dit deel van Brabant is speciaal aangewezen om de natuur te versterken. Hierbij wordt uiteraard rekening gehouden met recreatie en cultuurhistorie; het gebied blijft dus beleefbaar. Daarnaast wordt de biodiversiteit vergroot en is er meer afwisseling in heel Noordrand Midden qua type natuur.

De roerdomp vogel in het gras tussen de struiken.
Met het creëren van moeras hopen we in de toekomst o.a. roerdompen te kunnen spotten.

Hoe ziet de planning van Weimeren eruit?

Op dit moment zijn we druk bezig met het opstellen van het projectplan voor het oostelijke deel van Weimeren (fase 1). Het streven is om het projectplan in december te laten vaststellen door het dagelijks bestuur van het waterschap. Daarna volgt een openbare procedure, waarbij belanghebbenden de mogelijkheid hebben formeel inspraak te hebben op het projectplan. Wanneer dit exact is, leest u binnenkort op deze pagina of in onze nieuwsbrief. De wens is om met de uitvoering van het projectplan te starten vanaf komende zomer 2020. De uitvoering van fase 1 zal drie jaar in beslag nemen.

De planvorming voor het westelijke deel van Weimeren (fase 2) start zodra de gronden voor natuurinrichting beschikbaar zijn. De wens is dat gebied in 2023-2026 in te richten.

Welke rol heeft Staatsbosbeheer in deelgebied Weimeren?

In de samenwerkingsovereenkomst die door de partijen is ondertekend, is afgesproken dat Staatsbosbeheer verantwoordelijk is voor de inrichting en realisatie van deelproject Weimeren. Zij zijn natuurbeheerder en hebben al 80% van de bestemde natuurgronden in bezit.

Wat gebeurt er met de vrijkomende grond in Weimeren?

Om de natuurambitie te realiseren moeten we de waterhuishouding in Weimeren aanpassen en gronden herinrichten. De grond die hierbij vrijkomt, is normaal gesproken een flinke kostenpost. Dat komt doordat het geen nuttige toepassing heeft en ergens verwerkt of afgevoerd moet worden. Een deel van de grond in Weimeren kunnen we echter gebruiken voor de verbetering van de regionale kering. Een ander deel van de grond bevat veen. Dit zetten we in als voedingsbodem voor bijvoorbeeld de champignonteelt.

Staatsbosbeheer werkt samen met een afnemer om de vrijkomende grond duurzaam in zetten. Hiermee blijven de maatschappelijke kosten voor de natuurontwikkeling laag en zijn er financiële middelen om de inrichting van het deelgebied te betalen en in andere delen van Noordrand Midden gronden aan te kopen en in te richten.

Op dit moment is niet duidelijk of er na aftrek van de kosten opbrengsten zullen zijn van de verkoop van het veen. Het aankopen en inrichten van de gronden voor natuur kost veel geld en het beeld is nu dat de verkoop van veen hard nodig is om deze kosten te dekken. Met de individuele eigenaren zullen we dit onderwerp nader bespreken.

Het afgraven van veen is toch slecht voor het milieu, er komt immers CO2 vrij?

Bij het opgraven van veen komt CO2 vrij. Dit zou echter ook het geval zijn als het als restproduct van de natuurontwikkeling wordt afgevoerd of in het terrein wordt verwerkt. Door dit restproduct nu te benutten wordt voorkomen dat elders in Europa veen wordt afgegraven (op plekken die hoge natuurwaarde hebben, zoals hoogveengebieden). Op die locaties blijft CO2 opgeslagen in de bodem en het voorkomt dat dit materiaal van ver naar hier getransporteerd moet worden, met alle CO2 uitstoot van dien.

Deelgebied Weimeren

Om Weimeren ligt een fietspad van slechte kwaliteit. Langs de randen kunnen we dus ook niet recreëren om van het natuurgebied te genieten?

Gemeente Breda is eigenaar van het fietspad en is bekend met dit probleem. We nemen het mee in het proces om te kijken wat we hiermee kunnen doen.

Waar kunnen we blijven vissen?

Vissen is en blijft op verschillende plaatsen langs de Mark mogelijk. Of dat ook op de bestaande locatie aan de Nieuwveerweg mogelijk blijft, is voor ons op dit moment nog niet bekend. We weten nog niet of dit afgesloten gaat worden  Er zijn voor- en nadelen en die moeten we meenemen in de uitwerking van de plannen. De gemeente en de hengelsportverenigingen worden hier uiteraard ook in meegenomen. In het natuurgebied zal het niet toegestaan zijn om te vissen.

Er loopt een wandelpad om Weimeren heen, mensen mogen er dus niet in. Hoe ga je dat voorkomen?

Dat zijn punten die we meenemen in de inrichtingsplannen. We hebben de wens om er een wandelpad omheen te realiseren, maar of dat lukt, hangt onder andere af van de aankoop van grond en medewerking vanuit het gebied. Primair is dat we moeras gaan aanleggen dat niet toegankelijk is voor bezoekers, maar dat vanaf de buitenzijde goed te beleven is.

Welke relatie is er tussen Rooskensdonk en de 4e Bergboezem?

Weimeren ligt in het verlengde van deze gebieden langs de Mark en ze grenzen daarmee aan elkaar, wat goed is voor weidevogels in verband met het voedselaanbod (gebruik meerdere gebieden).

Welke functie heeft Weimeren verder nog?

Er wordt bij de inrichting een koppeling gemaakt met andere maatschappelijke opgaven, zoals het opvangen van water (boezemgebied) in Weimeren en het verbeteren van de regionale kering (dijk). Hierbij functioneert het gebied als natuurlijke klimaatbuffer. We gaan ook na in hoeverre recreatief medegebruik mogelijk is.