We maken van de polder Weimeren de komende jaren een robuust natuurgebied met moeras en waterplassen. Maar ook met laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke grasladen. Een natuurgebied waar de otter en bijzondere vogels, zoals de roerdomp, zich hopelijk thuis voelen.

Vogel zwarte stern geeft zijn jong te eten in het water tussen het gras.

We voeren de natuurontwikkeling in Weimeren in fases uit. Het oostelijk deel van het gebied is volledig in eigendom van Staatsbosbeheer en wordt als eerste uitgevoerd (fase 1). We starten met het westelijk deel van Weimeren als daar de percelen voor natuurinrichting beschikbaar zijn (fase 2). We zijn in gesprek met de eigenaren van deze agrarische percelen over verkoop of ruiling.

Vrijkomende grond

Om de natuurambitie te realiseren moeten we de waterhuishouding in Weimeren aanpassen en gronden herinrichten. De grond die hierbij vrijkomt, is normaal gesproken een flinke kostenpost. Dat komt doordat het geen nuttige toepassing heeft en ergens verwerkt of afgevoerd moet worden. Een deel van de grond in Weimeren kunnen we echter gebruiken voor de verbetering van de regionale kering. Een ander deel van de grond bevat veen. Dit zetten we in als voedingsbodem voor bijvoorbeeld de champignonteelt. Staatsbosbeheer werkt samen met een afnemer om de vrijkomende grond duurzaam in te zetten. Hiermee blijven de maatschappelijke kosten voor de natuurontwikkeling laag en zijn er financiƫle middelen om de inrichting van het deelgebied te betalen en in andere delen van Noordrand Midden gronden aan te kopen en in te richten

Waterbergingsfunctie

Weimeren heeft op dit moment een waterbergingsfunctie. Dat blijft ook zo. Hiermee wordt bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast in stedelijk gebied. We willen het watersysteem ten behoeve van de landbouwpercelen, die in de polder rondom Weimeren liggen, optimaliseren. En rechtstreeks bedienen vanuit het Mark-Vlietsysteem, zodat water voor landbouw en natuur gescheiden wordt. Verder worden de mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen bekeken, om bezoekers straks het natuurgebied optimaal te laten beleven.

Planning

De natuurontwikkeling Weimeren fase 1 is uitgewerkt in een projectplan. Dit projectplan is op 20 mei 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Inmiddels zijn alle vergunningen geregeld. In oktober 2020 start de uitvoering. De uitvoering duurt ongeveer 3 jaar.