Natuurrealisatie Noordrand Midden

Planten, riet en water in natuurgebied De Berk - Noordrand Midden

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. Deze werkzaamheden vinden plaats in de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken ten noorden van Etten-Leur en Prinsenbeek.

Waarom dit project?

Noordrand Midden maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Brabant (NNB) en is aangewezen als Natte Natuurparel. Het NNB is een netwerk van bestaande en nieuwe natuurgebieden, die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen verschillende natuurgebieden. Zo wordt de biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) bevorderd. 

In de natuurgebieden van Noordrand Midden is de waterhuishouding echter nog niet goed ingericht voor de natuur. De waterpeilen zijn vaak nog te laag en de waterkwaliteit te voedselrijk, waardoor de natuur zich niet optimaal kan ontwikkelen. Daarom gaan we de natuurgebieden van Noordrand Midden versterken en uitbreiden. Zo blijven de karakteristieke natuurgebieden behouden en kunnen bijzondere soorten, zoals de otter, roerdomp en krabbescheer, zich gaan vestigen en kunnen mensen daar van genieten.

Op de website van de provincie Noord-Brabant staat meer informatie over Natuurnetwerk Brabant

,

Klik hier voor de kaart van het projectgebied van Noordrand Midden.

In deze video zie je het gebied Noordrand Midden, voordat het de komende jaren gaat veranderen.

,

Wat gaan we doen?

We gaan de waterhuishouding in Noordrand Midden verbeteren in combinatie met de realisatie van het Natuurnetwerk Brabant. De werkzaamheden vinden de komende jaren plaats in de natuurgebieden Weimeren, Strijpen/De Berk en Kelsdonk/Zwermlaken.

We beginnen met het aankopen en ruilen van de gronden waarop natuur gerealiseerd moet worden volgens de doelstellingen. Hoe lang dit proces duurt, hangt af van verschillende factoren waaronder de medewerking van de huidige grondeigenaren.

Ondertussen maken we samen met vertegenwoordigers uit het gebied al plannen voor de inrichting van het gebied, zodat we direct aan de slag kunnen zodra de gronden aangekocht zijn. De inrichting is afhankelijk van de natuurdoelen die per gebied gesteld zijn.

Zodra de plannen zijn gemaakt, een aannemer is gekozen en alle vergunningen in orde zijn, worden de plannen uitgevoerd. Dit geeft mogelijk hinder in het gebied. Tegen die tijd worden alle betrokkenen op de hoogte gebracht van de planning en de eventuele overlast.

Inspraak

De gemeente Breda heeft een verkeersbesluit over de afsluiting van de Polderweg genomen. Met dit besluit mogen we de Polderweg afsluiten voor alle verkeer, dus zowel voor auto’s en fietsers als wandelaars. 

De wandelkade en de Polderweg zijn afgesloten, zodat de werkzaamheden veilig uitgevoerd kunnen worden. Dit is gedaan door het plaatsen van een bouwpoort.

Extra informatie

Bekijk hier verschillende documenten over natuurproject Noordrand Midden.

Factsheet Noordrand Midden

Factsheet deelgebied Weimeren

Gebiedsvisie Noordrand Midden in beeld

Rapport gebiedsvisie Noordrand Midden

Waterkering Weimeren

Binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta ligt 425 kilometer aan regionale waterkeringen (dijken). Deze zorgen voor de bescherming van hoogwater voor bewoners en bedrijven. Een deel van deze keringen voldoet echter niet aan de nieuwste normen en moet uiterlijk in 2023 verbeterd zijn. Brabantse Delta gaat hier de komende jaren mee aan de slag.

Waterschap Brabantse Delta heeft besloten de verbetering van de regionale waterkering rondom Weimeren mee te nemen binnen project Noordrand Midden. Het gebied Weimeren en de waterkering liggen tegen elkaar aan. Het is daarom efficiënter om beide taken samen op te pakken.

Zo kunnen de grond en klei die vrijkomen bij de natuurontwikkeling in Weimeren gebruikt worden voor het verstevigen van de waterkering.

Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft op 20 mei 2020 een Voorkeursalternatief voor de kering gekozen. Het wordt een grotere en vooral bredere waterkering.

Samen met de eigenaren van de kering zijn we tot een heel robuust model gekomen. De kering wordt groter dan dat hij vanuit waterveiligheid hoeft te zijn. Het idee is dat de kering voor meerdere doelen gebruikt kan worden. Nu het voorkeursalternatief is vastgesteld kunnen we hier verder mee aan de slag.

Nieuws

26-11-2020: Prinsenbeeknieuws - 'Rust weidevogels niet verstoren'

21-11-2020: Prinsenbeeknieuws - Opening wandelpaden Weimeren

29-10-2020: Prinsenbeeknieuws - Polderweg half november dicht

25-10-2020: Prinsenbeeknieuws - Tijdelijke weg door Weimeren

21-10-2020: Prinsenbeeknieuws - Wandelen in Weimeren dankzij heemkundekring

Meer nieuws Noordrand Midden

Wat kunt u doen?

Staatsbosbeheer, waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant werken samen aan de ontwikkeling van dit natuurgebied. Maar dat kunnen we niet zonder een betrokken omgeving.

Lees hier over samenwerking en particulier natuurbeheer.

Planning

In 2027 moet natuurproject Noordrand Midden gerealiseerd zijn.

We kunnen niet specifiek aangeven wanneer we gaan starten met de inrichting van het gebied, omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren, zoals voortgang grondverwerving, uitvoering MER, verkrijgen van vergunningen, etc.

De planning / stappen zien er in grote lijnen als volgt uit:

  • Grondverwerving - 2019/2020/2021

  • Planfase - 2019/2020/2021
  • Realisatie - voor 2027

Partners

Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant hebben in 2018 een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor het project Noordrand Midden.

Het project Noordrand Midden wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het Groen Ontwikkelfonds Brabant.

Logo Staatsbosbeheer, logo Groen Ontwikkelfonds Brabant en logo provincie Noord-Brabant

Contact

Heeft u een vraag of opmerking over dit project? 

 

Stuur een e-mail naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl.

Veelgestelde vragen

Kunt u de informatie die u zoekt over natuurrealisatie Noordrand Midden niet vinden op deze pagina? Misschien staat u vraag dan bij onze veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen over Noordrand Midden

Daarna nog geen antwoord op uw vraag? Stuur dan een e-mail naar noordrandmidden@brabantsedelta.nl

Projecten in de buurt

Hieronder een overzicht van projecten van waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant, die in de omgeving van Noordrand Midden plaatsvinden. 

 

Bomen, sloot die in een bocht naar links loopt en groene stukken grond.