Waterschap Brabantse Delta beoordeelt 132 kilometer primaire keringen aan de nieuwe waterveiligheidsnormen. Primaire keringen zijn dijken, duinen en dammen die Nederland beschermen tegen overstromingen. De 132 kilometer is verdeeld in 8 dijktrajecten. Alle dijktrajecten moeten voor 1 januari 2023 zijn beoordeeld. Voor de dijktrajecten 34a-1, 35-2 en 35-1 is de beoordeling afgerond en zijn de resultaten nu bekend. Dit zijn de primaire keringen rondom Geertruidenberg, langs het Wilhelminakanaal en de Donge en de waterkeringen langs de Bergsche Maas tussen Dombosch en Waalwijk. Met de afronding van deze 3 dijktrajecten heeft het waterschap in totaal nu 5 dijktrajecten volgens de nieuwe beoordelingssystematiek beoordeeld. Eerder werd al de dijk tussen de Volkeraksluizen en de Marksluis beoordeeld.

Wat is het resultaat van de beoordeling?

De dijktrajecten rondom Geertruidenberg tot Waalwijk voldoen voor een deel niet aan de veiligheidsnormen. Bij dijktraject 35-2 langs het Wilhelminakanaal voldoen de enkele damwanden niet aan de norm. In dijktraject 35-1 geldt datzelfde tussen gemaal Keizersveer en de Overdiepse polder, met daarin de dam met Keersluis Schipdiep. Deze resultaten werden al verwacht op basis van eerdere analyses en ervaringen. De 3 dijktrajecten moeten versterkt worden om weer te voldoen aan de norm.

Tot aan de versterking wordt de veiligheid gewaarborgd door noodmaatregelen voor de zwakke plekken op te nemen in het calamiteitenplan. Daarnaast worden peilbuizen geplaatst om de actuele sterkte in de gaten te houden en om gegevens te verzamelen voor de versterking.

Wanneer wordt de dijk versterkt?

De resultaten van dijktrajecten 34a-1 en 35-2 worden meegenomen als onderdeel van trajectaanpak Geertruidenberg, Amertak, Wilhelminakanaal, Donge. Voor dijktraject 35-1 wordt een trajectaanpak opgestart om te bepalen wat de exacte opgave van de versterking wordt.

Ook worden de dijktrajecten aangemeld bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In het HWBP werken de waterschappen en Rijkswaterstaat samen aan de grootste dijkversterkingsoperatie ooit sinds de Deltawerken. Het HWBP maakt een programmering en prioritering van alle aangemelde dijktrajecten van Nederland. De meest urgente trajecten worden het eerste versterkt. Als bekend is wanneer het dijktraject versterkt kan worden, wordt het omgevingsproces opgestart.

kaartje ligging primaire kering 34a-1, 35-1 en 35-2

Waarom worden primaire keringen beoordeeld?

Door slijtage en ouderdom neemt de veiligheid van een dijk af. Ook de waterstand die steeds hoger wordt door de klimaatverandering, zorgt ervoor dat dijken steeds steviger moeten worden om niet door te breken of te overstromen. Daarom worden primaire keringen ten minste eenmaal per  12 jaar beoordeeld. Er wordt dan gekeken of de dijk nog veilig is voor de komende 12 jaar. Zo beschermen we ons land ook in de toekomst tegen overstromingen.

Waarop wordt een primaire kering beoordeeld?

Bij het beoordelen van een primaire kering wordt er gekeken naar de veiligheidsnormen die sinds 1 januari 2017 in Nederland gelden. Er wordt sinds 2017 niet alleen gekeken naar de kans op een overstroming. Ook de gevolgen van een overstroming worden meegenomen. Zo krijgt iedere primaire kering een ‘veiligheidsnorm’ waar de kering aan moet voldoen. De ‘veiligheidsnorm’ wordt berekend door te kijken naar de kans op veel slachtoffers en grote economische schade bij het overstromen. De primaire kering moet namelijk zo stevig zijn dat de kans op overlijden als gevolg van een overstroming kleiner is dan 1 op de 100.000 slachtoffers per jaar. Om dit te bepalen wordt er gekeken naar de snelheid van overstromen en hoe hoog het water komt. Vitale en kwetsbare infrastructuur krijgt een strengere norm. Dit zijn bijvoorbeeld nutsvoorzieningen en ziekenhuizen. Het doel is dat Nederland in 2050 geheel aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoet.

Meer weten?

Voor meer informatie over waterveiligheid en de werkzaamheden die het waterschap daarvoor uitvoert kijk je op www.brabantsedelta.nl/waterveiligheid.