waterveiligheid

Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant controleert en onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken.

Om onszelf te beschermen tegen hoogwater hebben we altijd dijken gebouwd, verhoogd en versterkt. Daar waar het kan, geven we nu ook ruimte terug aan het water, bijvoorbeeld door waterbergingen aan te leggen.

Hoe zorgt Brabantse Delta voor droge voeten?

Versterken dijken en kades

Om overstroming te voorkomen bouwen Nederlanders al eeuwenlang dijken en kades. Daar staan wij niet voor niets internationaal bekend om. Een dijk of kade heet ook wel een waterkering. Ook in het gebied van de Brabantse Delta beschermen diverse waterkeringen het achterland tegen wateroverlast.

Meer over de veiligheidsnormen

Meer over het project 'samen werken aan onze dijken'

Water de ruimte geven

De laatste jaren past Brabantse Delta een andere tactiek toe om overstroming te voorkomen: we geven water de ruimte. Het waterschap legt waterbergingsgebieden aan, die water bij hevige regenval vastgehouden en daarmee voorkomen dat straten of landbouwgronden onderlopen. Ook krijgen wateren meer ruimte door het aanleggen van meanders en ecologische verbindingszones.

Op diverse plaatsen in Nederland worden rivieren verlegd of verbreed. Voorbeeld van een project waar water de ruimte krijgt, is het project Ruimte voor de rivier in de Overdiepse Polderen waterberging Volkerak-Zoommeer.

Beheer en onderhoud waterkeringen

Omdat veilige waterkeringen van levensbelang zijn, zorgt het waterschap ervoor dat ze goed onderhouden zijn. Dat doen we niet alleen door dijken te verzwaren, verhogen of versterken, maar ook door:

De regels voor beheer en onderhoud van de keringen staan in de Keur.

Peilbeheer

Het waterschap zorgt voor de juiste waterpeilen van het oppervlaktewater. Dat gebeurt met behulp van stuwen, sluizen en gemalen. Daarmee kan het waterschap het water afvoeren, vasthouden of soms ook inlaten. Om de waterstand goed te bewaken, werkt het waterschap met een uitgebreid meetnet.

Meer over peilbeheer

Risicokaart

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ondanks dat waterschap Brabantse Delta dijken controleert en werkzaamheden uitvoert om West- en Midden-Brabant te beschermen tegen overstromingen, is er geen 100% garantie dat er geen overstromingen zullen plaatsvinden. In extreme situaties bestaat het risico dat water over een dijk stroomt of dat een dijk doorbreekt.

Meer over de risicokaart