Extra onttrekkingsverboden

Hoge temperaturen, weinig neerslag: het is droog. En de verwachting is dat dat nog even zo blijft. Hierdoor loopt het neerslagtekort verder op en is de afvoer in de beken laag, te laag. Ook al was juni iets natter dan normaal. Er is onvoldoende regen gevallen om tekorten aan te vullen. Daarom stelt waterschap Brabantse Delta extra onttrekkingsverboden in.

De extra onttrekkingsverboden gelden voor de volgende gebieden:

  • Gebied 4 de Oude Leij - totaal verbod
  • Gebied 5 de Groote Leij en de Hultense Leij - totaal verbod
  • Gebied 12 de Molenbeek, Bakkersberg leiding en de Enge Beek (excl. Molenbeek zelf) - totaal verbod
  • Gebied 12w Molenbeek (water zelf) - verbod grasland
  • Gebied 8 Aa of Weerijs stroomgebied (excl. Aa of Weerijs zelf) - verbod grasland

Bij een onttrekkingsverbod uit oppervlaktewater mag er geen water meer uit de watergangen en aangesloten sloten en beken worden gehaald voor bijvoorbeeld beregening. Deze onttrekkingsverboden gelden vanaf vrijdag 15 juli 2022 en duren tot dat ze worden ingetrokken. Wanneer dat is, kan het waterschap nu nog niet zeggen.

Bekijk op deze pagina de overzichtskaart met alle huidige onttrekkingsverboden.

Waarom een onttrekkingsverbod?

De zakkende grondwaterstanden, het uitblijven van regen en de oplopende temperaturen zorgen ervoor dat het waterschap maatregelen moet nemen. Als het waterpeil of waterafvoeren (het water dat stroomt) in een gebied teveel zakt of afneemt, stelt het waterschap een onttrekkingsverbod in. De lagere waterstand kan namelijk zorgen voor schade aan oevers en kaden. Ook kunnen dieren en planten in het water dood gaan. Het waterschap houdt de situatie goed in de gaten en zodra het kan, wordt een onttrekkingsverbod ingetrokken. Dit wordt bekendgemaakt via onze website en www.officielebekendmakingen.nl.

Wat doet het waterschap?

Het waterschap voert maatregelen uit om water langer vast te houden en zo de grondwatervoorraad aan te vullen. De stuwen zijn de hele winter in het gebied hoger ingesteld. Met agrariërs en terreinbeheerders zijn mogelijkheden besproken om water zoveel mogelijk vast te houden.

Vispassages

Een andere maatregel om extra water vast te houden is het dichtzetten van vispassages. Dat is op dit moment bij sommige passages het geval. Om een vispassage te laten functioneren is water nodig. Er moet water door de vispassage stromen. Vissen kunnen dan tegen de stroming door de vispassage zwemmen. Dit betekent dat door een vispassage ook water wegstroomt. In droge omstandigheden sluit het waterschap daarom vispassages. Daarmee kunnen we het water beter vasthouden. Dat is belangrijk voor de planten en dieren (zoals vissen en waterinsecten) die in het water leven, voor de stabiliteit van de oevers en voor de grondwaterstanden van de aangrenzende gebieden. Dat laatste is onder andere belangrijk voor de landbouw. Vissen maken vooral in het voorjaar gebruik van de vispassages voor hun voortplanting. In de zomer vispassages sluiten heeft dus nauwelijks effect op de vissen.

Ondanks alle andere maatregelen zijn deze extra onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater nu nodig. Het waterschap neemt verschillende maatregelen om water vast te houden. Maar iedereen kan bijdragen. Ga spaarzaam om met water, drinkwater én oppervlaktewater.