Handhaven vee op de kering

Al vele jaren is het niet toegestaan om grootvee te laten grazen op dijken. De hoeven van groot vee beschadigen namelijk de grasmat van de dijk. Lange tijd hebben wij hier niet actief tegen opgetreden. In het belang van een goede kwaliteit van de grasmat en dus de veiligheid van dijken hebben wij besloten het verbod op beweiding met grootvee wel actief te gaan handhaven.

Handhaving

In 2019 is de veiligheid van de dijken voor het laatst getoetst. Na deze toetsing is nog duidelijker geworden dat het noodzakelijk is dat dijken een goede grasmat hebben en houden Ruim 40 kilometer dijk is namelijk afgekeurd vanwege een beschadigde grasmat. Groot vee is daar de belangrijkste oorzaak van. Het waterschap heeft tot nu toe niet handhavend opgetreden. Vanwege de resultaten van de toetsing heeft het waterschap besloten te handhaven zodat de waterveiligheid niet meer in gevaar komt. Dit betekent dat het grazen van grootvee (runderen, paarden, pony’s, ezels, etc.) op dijken moet stoppen. Na het geven van een redelijke overgangstermijn, gaat het waterschap over tot het handhaven. Gebruikers van dijken dienen de bedrijfsvoering aan te passen en het grazen van grootvee op de dijken te stoppen.

Veilige dijken

Waterschap Brabantse Delta zorgt voor veilige dijken zodat iedereen veilig kan wonen, werken en genieten rondom water in Midden- en West-Brabant. Dit doen we onder andere door het beheren, onderhouden en verbeteren van dijken. Dijken moeten in een goede staat zijn om hoog water tegen te kunnen houden. Daarom voert het waterschap in West-Brabant op dit moment en de komende tijd een aantal dijkversterkingen uit.

Een heel belangrijk onderdeel van een dijk is een stevige grasmat. De graswortels voorkomen dat tijdens hoogwater klei en zand makkelijk kunnen wegspoelen met een overstroming tot gevolg. Als er geen goede grasmat aanwezig is, bezwijkt de dijk bij golfslag. Daarom staat al tientallen jaren in ons beleid (de waterschapsverordening) dat activiteiten die de grasmat kunnen beschadigen, niet zijn toegestaan. Eén van de activiteiten die niet is toegestaan, is het beweiden van dijken met grootvee. De hoeven van grootvee zoals koeien en paarden beschadigen de grasmat. Schapen en geiten zijn wel toegestaan, omdat hun hoeven minder snel zorgen voor beschadiging van de grasmat.

Begrazingsverbod in de waterschapsverordening van het waterschap

Het verbod om grootvee op een dijk te laten weiden is gebaseerd op artikel 3.3. van de waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024. In artikel 27 van de algemene regels van het waterschap wordt de beweiding met schapen en geiten toegestaan.

Meer informatie

Als je nog vragen hebt of een reactie wilt geven, kun je een e-mail sturen naar handhaving@brabantsedelta.nl of je kunt schriftelijk reageren via Postbus 5520, 4801 DZ Breda. Telefonisch is het waterschap te bereiken tijdens kantooruren op telefoonnummer 076 564 17 73.

Contactformulier vee op de kering