Binnen het werkgebied van waterschap Brabantse Delta ligt 425 kilometer aan regionale waterkeringen (dijken). Deze zorgen voor de bescherming tegen hoogwater voor bewoners en bedrijven. Een deel van deze keringen voldoet echter niet aan de nieuwste normen en moet uiterlijk in 2023 verbeterd zijn. Brabantse Delta gaat hier de komende jaren mee aan de slag.

Ook de regionale kering rondom Weimeren verbeteren we, als onderdeel van natuurproject Noordrand Midden. Deze kering houdt het water uit de rivier de Mark tegen bij extreem hoog water. De polder Weimeren is een waterberging die vol mag lopen met water. Het deelgebied Weimeren en de kering liggen tegen elkaar aan. Het is daarom efficiënter om beide taken samen op te pakken. Op dit moment voldoet de kering niet meer aan de norm: hij is te laag en in de basis niet sterk genoeg.

Projectplan

Het plan voor de nieuwe kering staat in een projectplan Waterwet. Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft dit plan goedgekeurd. Het plan ligt vanaf 17 mei 6 weken ter inzage, zodat iedereen de mogelijkheid heeft hierop te reageren. Wij kijken daarna of we het plan daardoor moeten aanpassen. Het definitieve plan gaat nog een keer naar het dagelijks bestuur. Als zij akkoord zijn, dan wordt het voorgelegd aan het algemeen bestuur van het waterschap. Met hun goedkeuring wordt het ontwerp definitief en gaan we uitvoeren. De verwachting is dat de werkzaamheden dan starten april 2022.

Bekijk het projectplan

Informatieavond

We organiseerden op 1 juni 2021 een digitale informatieavond over het projectplan. Bekijk hier de presentatie en opname van de avond.

Presentatie informatieavond kering Weimeren

Opname digitale informatieavond kering Weimeren

Wat gaan we doen?

In een gedeelte van de polder Weimeren werken we op dit moment al aan natuurontwikkeling. Bij de graafwerkzaamheden komt kleiig zand en veen vrij. Het kleiige zand slaan we op en gaan we gebruiken om de kering te verstevigen. Dit betekent dat de kering duurzaam (circulair) is. Omdat kleiig zand niet even stevig is als dijkenklei, hebben we van dit zand meer nodig om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Hierdoor wordt de kering een stuk groter dan we gewend zijn.

En de kans is groter dat we de dijk straks ook voor andere functies kunnen gebruiken dan alleen water tegenhouden. Het is dan mogelijk om bijvoorbeeld vee te laten grazen of struiken te planten, iets wat normaal niet mag op een kering. Met de extra laag blijft de veiligheid van de dijk in tact. Voor deze extra laag hebben we nu nog onvoldoende grond. Deze grond komt pas vrij als we alle percelen binnen de polder verworven hebben. Dat is nu nog niet het geval.

De vergroting van de kering gaat plaatsvinden richting de Mark, dus we komen niet aan de aanliggende percelen binnendijks. Naast de versterking van de kering verbreden we de sloot tussen de percelen en de kering, ook dit gebeurt richting de kering. Dus de kering schuift een beetje op richting de Mark.

Impressie van hoe de kering rondom Weimeren er straks uit gaat zien. Maatvoering op de tekening kan afwijken.
Klik op de afbeelding om in grote weergave te bekijken.

Klik op de afbeelding om in grote weergave te bekijken.

Omgeving

De aanliggende eigenaren binnen de polder (buitendijks) en de eigenaren van de dijk zijn bij de planvorming betrokken en zijn op de hoogte.

We zijn ook in gesprek met verschillende belangengroepen en omwonenden om te praten over eventuele recreatie in en rondom de polder Weimeren. Uit deze gesprekken is gebleken dat er veel verschillende wensen zijn. De kans is groot dat er ergens op de brede dijk straks gewandeld kan worden, maar dan aan de kant van de Weimerse polder.

Dijk met gras bij opkomende zon en mist.