Kering Weimeren is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

Wat gaan we doen?

De regionale kering in Weimeren voldoet niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom maken we hem hoger en breder, zodat hij weer veilig is. Een regionale kering is een dijk die het gebied daarachter beschermt tegen hoog water. Voor het verhogen en verbreden van de dijk gebruiken we grond uit het gebied. Maar er is zoveel grond beschikbaar dat we de kering hoger en breder kunnen maken dan de norm. Dat maakt deze kering uniek. Het wordt mogelijk om vee te laten grazen of struiken te planten en dat is iets wat normaal niet mag.

Waar staan we nu?

Op 25 november 2022 vierden we een schop in de grond moment. De voorbereidende werkzaamheden in het gebied zijn eind februari 2023 gestart. Denk hierbij aan het plaatsen van de keet, het schoonmaken van watergangen, het maaien van de kering en het verwijderen en snoeien van enkele bomen. Met de gesnoeide takken leggen we marterhopen neer.

In april 2023 zijn we gestart met het verbeteren van de kering. Dit doen we door de kering op te hogen met vrijgekomen grond uit het gebied.

Meer informatie:

Planning

Let op! Dit is een voorlopige planning. Deze planning kan nog wijzigen.

Voorjaar 2023

Eind februari start voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van de keet, het schoonmaken van watergangen, het maaien van de kering en het verwijderen en snoeien van enkele bomen. Met de gesnoeide takken leggen we marterhopen neer.

Half april start werkzaamheden verbeteren kering. 

2027

Afronding deelproject

Gebruik van grond uit het gebied

In de Zwartenbergse Polder en in polder Weimeren werken we aan natuurontwikkeling. Bij de graafwerkzaamheden komt kleiig zand vrij. Het kleiige zand gebruiken we om de kering te verstevigen. Zo beperken we het transport tot een minimum. Dit betekent dat de kering duurzaam (circulair) is. Omdat kleiig zand niet even stevig is als dijkenklei, hebben we van dit zand meer nodig om aan de veiligheidsnorm te voldoen. Hierdoor wordt de kering een stuk groter en steviger dan we gewend zijn.

Die extra laag eromheen maakt kering Weimeren uniek. Een bijkomend voordeel van deze extra versteviging is dat de dijk ook andere functies kan krijgen. Het wordt mogelijk om bijvoorbeeld vee te laten grazen of struiken te planten, iets wat normaal niet mag op een kering. Met de extra laag blijft de veiligheid van de dijk in tact.

Bekijk de infographic over de kering

Definitief projectplan

Het plan voor de nieuwe kering staat in een projectplan waterwet. Het algemeen bestuur heeft op 2 februari 2022 het projectplan kering Weimeren vastgesteld. Het projectplan en de stukken die daarbij hebben vanaf vanaf 9 februari 2022 voor een periode van zes weken tot en met 23 maart 2022 ter inzage gelegen.

Bekijk het projectplan

Een impressie

 Dwarsprofiel na fase 1

Dit is een impressie van hoe de kering rondom Weimeren er straks uit gaat zien. De maatvoering op de tekening kan afwijken. Dit is het hoogwaterveiligheidsprofiel na de realisatie van fase 1. Op deze schets zie je nog geen andere functies.

Klik op de afbeelding om in grote weergave te bekijken.

Dwarsprofiel na fase 2

Dit is het profiel na fase 2; de gewenste eindsituatie. Hier is een meter extra grond aangebracht. Hierdoor kan de kering extra functies krijgen. Of we deze situatie bereiken, hangt af van de medewerking van de grondeigenaar van het perceel.

Klik op de afbeelding om in grote weergave te bekijken.

  •  

Informatieavond 1 juni 2021

We organiseerden op 1 juni 2021 een digitale informatieavond over het ontwerp projectplan. Bekijk hier de presentatie en opname van de avond.

Ontdek Weimeren in een virtuele wandelexursie

Vanuit je luie stoel Weimeren ontdekken? Dat kan! Omgevingsmanager Jeroen van Leijsen neemt jou mee het gebied in. Deze video is gemaakt in december 2021: