Ben je niet tevreden over de manier waarop de aanbestedingsprocedure verloopt? Dan kun je een klacht indienen over de aanbesteding.

Hoe kun je een klacht indienen over een aanbesteding?

Je kunt een klacht indienen via het onderstaande online formulier.

Klacht indienen aanbesteding

Hoe verloopt de procedure?  

 • Je ontvangt een bevestiging van jouw klacht met uitleg over het vervolg van de procedure van de klachtencommissie.  
 • De klachtencommissie kan om aanvullende gegevens vragen als dat nodig is.  
 • De klachtencommissie coördineert het inhoudelijk onderzoek binnen de eigen organisatie 
 • De klachtencommissie biedt jou de gelegenheid om de klacht mondeling toe te lichten. 
 • De klachtencommissie onderzoekt vervolgens of de klacht terecht is. Dit doet het door feitenonderzoek, gegevens die door de klager zijn aangereikt en het eventueel horen van partijen. 
 • De klachtencommissie brengt advies uit aan de manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed.
 • De manager Juridische Zaken, Financiën, Inkoop & Vastgoed, beslist over je klacht. 
 • Jij en de andere gegadigden ontvangen binnen 6 weken de beslissing op jouw klacht.  

Commissie van Aanbestedingsexperts  

De klachtencommissie kan, eventueel op jouw verzoek of op verzoek van bij de aanbesteding betrokkenen, de klacht, alvorens hierop wordt beslist, voor bemiddeling of advies voorleggen aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Naar aanleiding van de beslissing of bij achterwege blijven van een tijdige beslissing kun je de klacht zelf aan de Commissie van Aanbestedingsexperts voorleggen. 

Kosten

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. 

Waarvoor kun je dit formulier niet gebruiken? 

 • Klachten over het algemene inkoop- en aanbestedingsbeleid van Brabantse Delta. 
 • Vragen en verzoeken die gericht zijn op verduidelijking van aspecten van de aanbestedingsprocedure. 
 • Algemene klachten, in de zin van artikel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, kun je indienen via het formulier klacht indienen algemeen.

Breng vragen en verzoeken tijdig in bij de aanbestedende dienst, zodat deze in de nota van inlichtingen beantwoord kunnen worden. Dit geldt ook voor een verzoek tot het doorvoeren van een niet-wezenlijke wijziging in de aanbestedingsstukken. Voor dergelijke vragen/verzoeken is de klachtenregeling niet de juiste procedure.  

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van het waterschap vind je op de pagina E-facturatie, inkoopbeleid en inkoopvoorwaarden.