Binnenkort wordt door het waterschap de zogeheten ‘legger’ herzien. De legger is een verzameling van tekeningen en documenten waarin staat waar de ´Keur´ van het waterschap van toepassing is in het beheergebied van het waterschap. De Keur is een wettelijke bepaling waarin staat wat je wel en niet mag doen in, met en rond rivieren sloten en andere waterlopen. De Keur geldt ook voor dijken.

De legger bevat specifieke informatie over die waterlopen (watersysteem) en onze dijken. De ligging, vorm, afmetingen en constructie van watergangen, dijken, waterbergingen, vaarwegen en kunstwerken worden in de legger vastgelegd.

Daarnaast bevat de legger informatie over de beschermingszones langs waterlopen en dijken en wie verantwoordelijk is voor het onderhoud daarvan.

Waterschap Brabantse Delta gebruikt de legger als wettelijk middel voor beheer, onderhoud, handhaving en vergunningverlening. In de wet staat dat het waterschap verplicht is om een legger op te stellen.

De legger van waterschap Brabantse Delta is opgedeeld in verschillende deelleggers. Er zijn leggers voor bergingsgebieden, dijken (keringen), vaarwegen en waterlopen (oppervlaktewaterlichamen). 

Het waterschap legt de herziene onderdelen van de legger eind september 2022 in ontwerp voor aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Na vaststelling van dit ontwerp liggen de wijzigingen van de legger gedurende zes weken ter inzage.

Iedereen kan dan de aanpassingen online inzien en eventuele zienswijzen indienen. U vindt de bekendmaking met de aankondiging van de ter inzagelegging van de gewijzigde onderdelen in de ontwerp-legger eind september 2022 op de website van de overheid. U kunt zich op Overheid.nl abonneren op deze bekendmakingen zodat u meteen op de hoogte bent van de publicatie en de manier waarop u eventueel een zienswijze in kunt dienen.

Perceeleigenaren- en gebruikers van beschermingszones van de primaire keringen die worden herzien, ontvangen van het waterschap een persoonlijke brief met informatie over de wijzigingen.