Muskusrattenbestrijding

Ruim dertig muskusrattenbestrijders bestrijden in Noord-Brabant de muskus- en beverratten. Zij zijn in dienst van waterschap Brabantse Delta maar voeren hun werkzaamheden ook uit in het werkgebied van de waterschappen De Dommel en Aa & Maas.

West-Brabant heeft veel rivieren en beken waarlangs dijken en kaden liggen. Die dijken moeten overstromingen voorkomen. Net onder het wateroppervlak graaft de muskusrat in de begroeide oever gangen en holen. Die ondermijnen de bodem, waardoor letterlijk valkuilen ontstaan.

Bovendien is de muskusrat verzot op waterplanten en rietkragen. Die geven de oevers extra stevigheid. De knaagzucht van de muskusrat wakkert het risico aan dat oevers afkalven en inzakken. Zelfs wegen en spoorlijnen kunnen hierdoor verzakken. Sinds kort vormt ook de beverrat een bedreiging voor dijken en kaden.

Muskusrattenbestrijding

Ruim dertig muskusrattenbestrijders bestrijden in Noord-Brabant de muskus- en beverratten. Zij zijn in dienst van waterschap Brabantse Delta maar voeren hun werkzaamheden ook uit in het werkgebied van de waterschappen De Dommel en Aa & Maas. De muskus- en beverrattenbestrijding leidt tot goede resultaten. Toch blijven we opletten.

Schade

Muskus- en beverratten komen van nature niet voor in Nederland, ze zijn hier door menselijk handelen beland. Ook hebben de dieren hier nauwelijks natuurlijke vijanden. De dieren worden bestreden omdat ze schade brengen aan waterkeringen en oevers door holen en gangen te graven. Ook maken ze nestkommen met uitgebreide ondergrondse gangenstelsels. Zo veroorzaken ze verzakkingen in dijken en kades. In het ergste geval kan een dijk of kade doorbreken waardoor er dorpen of zelfs steden onder water lopen. 

Op de landelijke website muskusrattenbestrijding.nl lees je meer over de bestrijding van muskusratten. Ook kun je hier melden dat je een muskus- of beverrat of schade van deze dieren hebt gezien. 

Bedreiging biodiversiteit

Muskus- en beverratten vormen ook een bedreiging voor de biodiversiteit. De dieren staan daarom allebei op de Europese lijst van Invasieve soorten. Ze eten planten als riet en lisdodde weg, en verdringen daardoor inheemse diersoorten zoals de zwarte stern, de roerdomp en de kleine karekiet. Deze vogels leven in het riet, waar ook de muskus- en beverratten hun leefomgeving hebben. 

Wetenschappelijk veldonderzoek muskusratten Dinteloord

Om na te gaan of de bestrijding van muskusratten efficiënter en met minder dierenleed kan, heeft het waterschap een wetenschappelijk veldonderzoek uitgevoerd in het buitengebied van Dinteloord. Drie jaar lang zijn de muskusratten hier niet bestreden, om na te gaan wat het effect is. Het waterschap gebruikt de onderzoeksresultaten om een nieuwe aanpak te bepalen voor muskusrattenbeheer.

De bescherming van het buitengebied en herstel van eventuele schade heeft altijd voorop gestaan in het onderzoek. Ook na afronding van het onderzoek (vanaf april 2017) blijft het waterschap alert op mogelijke verzakkingen en andere schade als gevolg van het onderzoek.