Polder Weimeren is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

Wat gaan we doen?

We maken van de polder Weimeren de komende jaren een robuust natuurgebied met moeras en waterplassen. Maar ook met laagveenbosjes, ruigtevelden en kruiden- en faunarijke graslanden. Een natuurgebied waar de otter en bijzondere vogels, zoals de roerdomp, zich hopelijk thuis gaan voelen.

Het deelproject Natuurontwikkeling Weimeren is een groot project. Daarom ontwikkelen we het gebied in 2 fases. Fase 1 is naar verwachting eind 2023 afgerond. En in het najaar van 2023 gaan we aan de slag met fase 2.

Waar staan we nu?

Fase 1: De aannemer is in oktober 2020 gestart met het afgraven van grond in het gebied. We verwachten hier in het najaar van 2024 mee klaar te zijn.

Fase 2: Het algemeen bestuur van het waterschap heeft eind 2022 akkoord gegeven om het projectplan open te stellen voor beroep. Er zijn 2 beroepen op de plannen ingediend. Deze beroepen worden behandeld bij de rechtbank. Op dit moment worden de overige benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd. De verwachting is dat we halverwege 2024 starten met de uitvoering van fase 2. Dit duurt tot en met 2027.

Veelgestelde vragen over polder Weimeren

Zoek je informatie over de natuurontwikkeling in polder Weimeren, maar vind je het antwoord niet op deze pagina? Kijk dan eens tussen onze veelgestelde vragen over dit deelproject!

Veelgestelde vragen deelgebied Weimeren

Kijk mee in het gebied

Bekijk de video van juni 2021: het project in Weimeren is volop in beweging. Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta nemen je mee naar de polder en kering van Weimeren, een van deelgebieden van dit bijzondere project. 

Bekijk de video van juni 2021: vanuit je luie stoel Weimeren ontdekken? Dat kan! Omgevingsmanager Jeroen van Leijsen neemt jou mee het gebied in met een virtuele wandeling. Kijk mee en ontdek de plannen voor de natuurontwikkeling van polder Weimeren.

Meer informatie:

Fase 1

De natuurontwikkeling Weimeren fase 1 is uitgewerkt in een projectplan. Dit projectplan is op 20 mei 2020 vastgesteld door het algemeen bestuur van het waterschap. Inmiddels zijn alle vergunningen geregeld. In oktober 2020 startte de uitvoering. De uitvoering duurt ongeveer 3 jaar.

Inrichtingsplan fase 1:

Plattegrond, kaart en legenda van plannen in polder Weimeren
Inrichtingsplan Weimeren

Wat doen we met de vrijkomende grond?

Om de natuurambitie te realiseren moeten we de waterhuishouding in Weimeren aanpassen en gronden herinrichten. De grond die hierbij vrijkomt, is normaal gesproken een flinke kostenpost. Dat komt doordat het geen nuttige toepassing heeft en ergens verwerkt of afgevoerd moet worden. Een deel van de grond in Weimeren kunnen we echter gebruiken voor de verbetering van de regionale kering. Een ander deel van de grond bevat veen. Dit zetten we in als voedingsbodem voor bijvoorbeeld de champignonteelt. Staatsbosbeheer werkt samen met een afnemer om de vrijkomende grond duurzaam in te zetten. Hiermee blijven de maatschappelijke kosten voor de natuurontwikkeling laag en zijn er financiële middelen om de inrichting van het deelgebied te betalen en in andere delen van Noordrand Midden gronden aan te kopen en in te richten

Waterbergingsfunctie

Weimeren heeft op dit moment een waterbergingsfunctie. Dat blijft ook zo. Hiermee wordt bijgedragen aan het voorkomen van wateroverlast in stedelijk gebied. We willen het watersysteem ten behoeve van de landbouwpercelen, die in de polder rondom Weimeren liggen, optimaliseren. En rechtstreeks bedienen vanuit het Mark-Vlietsysteem, zodat water voor landbouw en natuur gescheiden wordt. Verder worden de mogelijkheden voor recreatieve voorzieningen bekeken, om bezoekers straks het natuurgebied optimaal te laten beleven.