Het regent steeds vaker en heviger. Rivierstanden stijgen, wateroverlast en overstromingen liggen op de loer. Zo ook in het rivierengebied van Den Bosch tot Waspik. Wanneer het water van de Bergsche Maas extreem hoog staat, lopen dorpen en steden langs de rivier gevaar. Mede dankzij het terpenplan in de Overdiepse Polder houden ruim vier miljoen bewoners van het bovenstrooms stedelijk gebied droge voeten én kunnen boeren blijven wonen en werken in de Overdiepse Polder.

Kaart ontpoldering overdiepse polder
Overdiepse Polder

Aanpak

De Overdiepse Polder is ingericht als waterbergingsgebied. Het plan bestond uit drie hoofdstukken

  • Aan de noordkant van de Bergsche Maas is de dijk verlaagd. Bij hoogwater kan nu het rivierwater de polder in stromen.
  • Aan de zuidkant is een nieuwe winterdijk gebouwd die het binnengestroomde water tegenhoudt en het achterland beschermt.
  • Tegen de nieuwe dijk zijn acht terpen gebouwd waar de boeren van de Overdiepse Polder nu hoog en droog wonen.
  • Naast waterberging en landbouw is er extra ruimte voor ecologie en recreatie.

Alle acht nieuwe terpboerderijen zijn opgeleverd en alle bewoners die niet in de polder blijven, zijn verhuisd naar hun nieuwe boerderij of woning buiten de polder. Eind 2015 is het project opgeleverd.

Resultaat   

Gemiddeld zal het rivierwater van de Bergsche Maas een keer in de vijfentwintig jaar de polder in stromen. Daardoor daalt de waterstand op de rivier bijna 30 centimeter. Zo wordt overlast in dorpen en steden verderop in het gebied tegengegaan. In samenhang met de andere projecten van Ruimte voor de Rivier wordt hierdoor de veiligheid van ruim vier miljoen mensen in het rivierengebied vergroot.

Periode

Het project startte eind 2010 en is zo goed als klaar. Eind 2015 is door de aannemer het project opgeleverd en overgedragen naar de eindbeheerders. Het beheer is nu in handen van de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk, Rijkswaterstaat Zuid Nederland en waterschap Brabantse Delta. Tot half 2016 worden nog de laatste werkzaamheden uitgevoerd, zoals het afronden van enkele asfalteringswerkzaamheden en het planten van struiken op de terpen. Deze werkzaamheden waren eind 2015 niet mogelijk vanwege het natte weer.

Wat merk jij ervan?

In de Overdiepse Polder kun je nog beperkt overlast ondervinden van de werkzaamheden: werkverkeer en soms geluidoverlast en opwaaiend zand. Het waterschap streeft ernaar de overlast zoveel mogelijk te beperken, de boerderijen bereikbaar te houden en de veiligheid voor bewoners en bezoekers te garanderen.

Hoe is het terpenplan ontstaan?

Nog voordat de overheid concrete maatregelen had uitgewerkt om het gebied van Den Bosch tot Waspik te beschermen tegen hoogwater, kwam belangenvereniging Overdiepse Polder zelf met een plan: het terpenplan. Het terpenplan is samen met de provincie Noord-Brabant uitgewerkt en opgenomen in het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het project heeft subsidie gekregen van de Europese Unie en staat (inter-)nationaal volop in de belangstelling.

In de media

Locatie

De Overdiepse Polder ligt in Waspik en Geertruidenberg.