Overdiepse Polder

Om de risico's op overstroming van de Maas tussen 's-Hertogenbosch en Geertruidenberg te beperken is de Overdiepse Polder in Waspik waterbergingsgebied geworden. Dit betekent dat bij extreem hoge waterstanden de Maas een deel van het overtollige water kwijt kan in deze polder. Daartoe is deze polder compleet opnieuw ingericht, met nieuwe dijken rondom en een unieke manier van wonen en werken voor de boerenbedrijven.

Waterbergingsgebied

Tussen 2010 en 2016 is de Overdiepse Polder bij Waspik ingericht als waterbergingsgebied. Nu het steeds vaker en heviger regent en rivierstanden stijgen, liggen wateroverlast en overstromingen op de loer. Zo ook in het rivierengebied van Den Bosch tot Waspik. Wanneer het water van de Bergsche Maas extreem hoog staat, lopen dorpen en steden langs de rivier gevaar. Mede dankzij het terpenplan in de Overdiepse Polder houden ruim vier miljoen bewoners van het bovenstrooms stedelijk gebied droge voeten én kunnen boeren blijven wonen en werken in de Overdiepse Polder.

Hoe is het terpenplan ontstaan?

Nog voordat de overheid concrete maatregelen had uitgewerkt om het gebied van Den Bosch tot Waspik te beschermen tegen hoogwater, kwam belangenvereniging Overdiepse Polder zelf met een plan: het terpenplan. Het terpenplan is samen met de provincie Noord-Brabant uitgewerkt en opgenomen in het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Het project heeft subsidie gekregen van de Europese Unie en kan (inter-)nationaal op belangstelling rekenen.

Aanpak project

De Overdiepse Polder is nu ingericht als waterbergingsgebied. Het plan is uitgevoerd in drie delen:

  1. Aan de noordkant van de Bergsche Maas is de dijk verlaagd. Bij hoogwater kan nu het rivierwater de polder in stromen.
  2. Aan de zuidkant is een nieuwe winterdijk gebouwd die het binnengestroomde water tegenhoudt en het achterland beschermt.
  3. Tegen de nieuwe dijk zijn acht terpen gebouwd waar de boeren van de Overdiepse Polder nu hoog en droog wonen.

Naast waterberging en landbouw is er extra ruimte voor ecologie en recreatie.

In de polder zijn acht nieuwe terpboerderijen gebouwd en alle bewoners en bedrijven die niet in de polder bleven, zijn verhuisd naar een nieuwe boerderij of woning buiten de polder.

Resultaat  

Gemiddeld zal het rivierwater van de Bergsche Maas een keer in de vijfentwintig jaar de polder in stromen, zo is berekend. Daardoor daalt de waterstand op de rivier bijna 30 centimeter. Zo wordt overlast in dorpen en steden verderop in het gebied tegengegaan. In samenhang met de andere projecten van Ruimte voor de Rivier wordt hierdoor de veiligheid van ruim vier miljoen mensen in het rivierengebied vergroot.

Beheer

Het beheer van de polder is nu in handen van de gemeenten Geertruidenberg en Waalwijk, Rijkswaterstaat Zuid Nederland en waterschap Brabantse Delta.

In de media

Bekijk filmpje over terugblik vijf jaar werkzaamheden Overdiepse Polder