Veiligheid is niet vanzelfsprekend. In extreme situaties bestaat het risico dat water over een dijk stroomt of dat een dijk doorbreekt. Om die risico's in beeld te brengen, is landelijk de risicokaart beschikbaar.

Waterschap Brabantse Delta controleert dijken en voert werkzaamheden uit om West- en Midden-Brabant te beschermen tegen overstromingen. Toch is er geen 100% garantie dat er geen overstromingen zullen plaatsvinden. In extreme situaties bestaat het risico dat water over een dijk stroomt of dat een dijk doorbreekt. Om die risico's letterlijk en figuurlijk in beeld te brengen, is landelijk de risicokaart beschikbaar. Daarop staan de gebieden aangegeven die onder water lopen in de ergst denkbare scenario's.

Welke risico’s zijn er in uw omgeving? De Risicokaart laat ze op straatniveau zien. Bijvoorbeeld de kans op een overstroming of een ongeval met gevaarlijke stoffen.

www.risicokaart.nl

Uitleg

Op de kaart staan drie verschillende gebieden waarvoor overstromingsrisico's gelden die in het ergste geval voor kunnen komen, namelijk als alle dijken het begeven.

  1. Gebieden die overstromen bij een doorbraak van een dijk langs het Hollandsch Diep of Schelde-Rijnkanaal. Dat zijn de ‘primaire waterkeringen'. Een overstroming in die gebieden zou gemiddeld eens in de 2000 jaar voor kunnen komen.
  2. Gebieden die overstromen bij een doorbraak van de dijken en kaden langs de rivieren en beken in het gebied, zoals de Mark & Dintel en de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet. Hier zou gemiddeld eens in de 100 jaar een overstroming plaats kunnen vinden.
  3. Gebieden die buiten de dijken liggen waarvoor ook het risico op overstromingen geldt of in vrij overstroombare beekdalen, zoals langs de Bovenmark en Aa of Weerijs bij Breda.