Veilige dijken

Om te zorgen dat we nu en in de toekomst veilig kunnen wonen en werken in West- en Midden-Brabant controleert en onderhoudt waterschap Brabantse Delta ruim 400 kilometer aan dijken.

Versterken dijken en kades

Om overstroming te voorkomen bouwen Nederlanders al eeuwenlang dijken en kades. Daar staan wij niet voor niets internationaal bekend om. Een dijk of kade heet ook wel een waterkering. Ook in het gebied van de Brabantse Delta beschermen diverse waterkering

Peilbeheer

Het waterschap zorgt voor de juiste waterpeilen van het oppervlaktewater. Dat gebeurt met behulp van stuwen, sluizen en gemalen. Daarmee kan het waterschap het water afvoeren, vasthouden of soms ook inlaten. Om de waterstand goed te bewaken, werkt het waterschap met een uitgebreid meetnet.

Meer over peilbeheer

Risicokaart

Veiligheid is niet vanzelfsprekend. Ondanks dat waterschap Brabantse Delta dijken controleert en werkzaamheden uitvoert om West- en Midden-Brabant te beschermen tegen overstromingen, is er geen 100% garantie dat er geen overstromingen zullen plaatsvinden. In extreme situaties bestaat het risico dat water over een dijk stroomt of dat een dijk doorbreekt.

Meer over de risicokaart

Meer weten over beheer en onderhoud?

Omdat veilige waterkeringen van levensbelang zijn, zorgt het waterschap ervoor dat ze goed onderhouden zijn. Dat doen we niet alleen door dijken te verzwaren, verhogen of versterken, maar ook door:

De regels voor beheer en onderhoud van de keringen staan in de Keur.

Water de ruimte geven.

Op diverse plaatsen in Nederland worden rivieren verlegd of verbreed. Voorbeeld van een project waar water de ruimte krijgt,
  • Overdiepse Polder

    Om de risico's op overstroming van de Maas tussen 's-Hertogenbosch en Geertruidenberg te beperken is de Overdiepse Polder in Waspik waterbergingsgebied geworden.

    Waterschap Brabantse Delta home

De laatste jaren past Brabantse Delta een andere tactiek toe om overstroming te voorkomen: we geven water de ruimte. Het waterschap legt waterbergingsgebieden aan, die water bij hevige regenval vastgehouden en daarmee voorkomen dat straten of landbouwgronden onderlopen. Ook krijgen wateren meer ruimte door het aanleggen van meanders en ecologische verbindingszones.