Op grond van milieuwetgeving gelden verplichtingen voor het nathouden van bouwwegen en opslag van bulkgoederen in de open lucht, om zo verwaaien van stof tegen te gaan.

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht het hergebruik van hemelwater dat al in aanraking is geweest met de desbetreffende stoffen. Toch is soms extra water nodig. Mocht er onvoldoende oppervlaktewater of alternatieven beschikbaar zijn, kan aanspraak op grondwater noodzakelijk zijn, ondanks dat het om laagwaardig gebruik gaat. Als je grondwater wilt onttrekken voor stofbestrijding, ben je altijd vergunningsplichtig.

Vergunning aanvragen

Een watervergunning kun je alleen digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Toetsingscriteria van jouw aanvraag

Jouw aanvraag wordt getoetst aan:

  • Is grondwater het enige alternatief om aan wettelijke verplichtingen te voldoen? Dan mag dit grondwater alleen ter aanvulling van de waterbehoefte gebruikt worden, indien en voor zover stofbestrijding verplicht is.
  • Het grondwater moet zo ondiep mogelijk gewonnen worden, of er wordt grondwater gewonnen dat kwalitatief ongeschikt is voor hoogwaardig gebruik.
  • Het slaan van meerdere putten moet tot een minimum beperkt worden.

Voor meer informatie zie hoofdstuk 22 van de Beleidsregels(externe link).