Strijpen / de Berk is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

Wat gaan we doen?

Door het gebied Strijpen/De Berk natter te maken, dragen we bij aan de bescherming van de bestaande natuur. Daarnaast kunnen we trilveen en andere flora en fauna in een nat natuurgebied laten groeien. Daarbij houden we water vast, en houden we rekening met de effecten op de om- en inliggende landbouwpercelen. Net als bij de andere deelgebieden.

De maatregelen die we hebben uitgewerkt voor dit gebied, zijn met name gericht op het behalen van de natuurdoeltypen zoals opgenomen in de ambitiekaart van de provincie.

Waar staan we nu?

Het projectplan waterwet is opgesteld en lag tot 8 februari 2024 ter inzage. We gaan nu aan de slag met het verwerken van de zienswijzen. We verwachten eind 2024 te starten met de uitvoering.

Meer informatie 

Inloopmoment 3 augustus 2023

Op donderdag 3 augustus 2023 organiseerden wij een inloopmoment voor het ontwerp Projectplan Waterwet voor het gebied Strijpen / de Berk. Tijdens dit inloopmoment kregen geïnteresseerden alle ruimte om het ontwerp projectplan in te zien en vragen te stellen. De presentatie vind je hier terug. Heb je vragen over de presentatie of het ontwerp projectplan? Neem dan contact met ons op via noordrandmidden@brabantsedelta.nl

Informatieavond 21 juni 2022

Op dinsdag 21 juni 2022 was er een informatiebijeenkomst over het gebied Strijpen / de Berk. Tijdens deze informatie avond deelden we het voorlopig ontwerp en was er ruimte voor vragen. De presentatie  kun je hier terug vinden. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via noordrandmidden@brabantsedelta.nl

Meer informatie over het gebied

Vroeger werd in een deel van dit gebied veen gestoken. Dit is in sommige delen van het gebied nog steeds terug te zien. Het deelgebied Strijpen/De Berk is een samenvoeging van Strijpen ten noorden van de Strijpenseweg en De Berk dat ten zuiden van deze weg gelegen is. Deze twee subgebieden hebben allebei hun eigen kenmerken.

Strijpen is een natuurgebied dat grenst aan de Halsche Vliet. Vochtige graslanden worden afgewisseld met kleine bosjes en rietkragen. De Berk wordt gekenmerkt door haar veenputten. Opvallend is een serie petgaten die ongeveer 15 jaar geleden zijn ontgraven voor de ontwikkeling van trilveen. Belangrijk onderdeel van het project is de ontwikkeling hiervan te verstreken en verlanding van veenputten tegen te gaan. Daarnaast zijn er ook delen met bossen en grasland die als bestaande natuur behouden blijven.