Strijpen / de Berk is één van de deelgebieden van het project natuurrealisatie Noordrand Midden. Het waterschap, Staatsbosbeheer en de provincie Noord-Brabant werken in het project samen aan waterrijke natuur in het gebied. Zo krijgt natte natuur een kans zich te ontwikkelen. 

Wat gaan we doen?

Het beoogde resultaat van plan voor Strijpen/De Berk is door het ‘vernatten’ van het gebied bij te dragen aan enerzijds behoud van reeds bestaande natuur en anderzijds de potentie van trilveen en andere flora en fauna in een nat natuurgebied te bevorderen. Daarbij wordt net als bij de andere deelgebieden rekening gehouden met het vasthouden van water en de effecten op om- en inliggende landbouwpercelen.

De precieze maatregelen voor dit gebied worden nog nader uitgewerkt, maar ook hierbij is het waterpeil primair gericht op het realiseren van de natuurdoeltypen conform de ambitiekaart van de provincie.

Waar staan we nu?

Het concept van het definitieve ontwerp is samen met de projectpartners opgesteld. Hierin is de eerder opgehaalde input vanuit de omgeving meegenomen. De vervolgstap is het opstellen van het ontwerp projectplan en het aanvragen van de nodige vergunningen. 

Meer informatie 

Planning

Let op! Dit is een voorlopige planning. Deze planning kan nog wijzigen.

Juli 2022

Afronding voorlopig ontwerp

Zomer 2022

Afronding definitief ontwerp

Najaar 2022 

Het ontwerp projectplan waterwet wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het waterschap. Als zij het goedkeuren volgt een inzageperiode en kunnen er zienswijzen op het plan worden ingediend.

Begin 2023 

Het definitief projectplan waterwet wordt voorgelegd aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur van het waterschap. Als zij het goedkeuren volgt een inzageperiode en kan er beroep worden ingediend op het plan. 

Half 2023

Starten met uitvoering

Medio 2024

Afronding deelproject

Informatieavond 21 juni 2022

Op dinsdag 21 juni 2022 was er een informatiebijeenkomst over het gebied Strijpen / de Berk. Tijdens deze informatie avond deelden we het voorlopig ontwerp en was er ruimte voor vragen. De presentatie  kun je hier terug vinden. Heb je hier vragen over? Neem dan contact met ons op via noordrandmidden@brabantsedelta.nl

Meer informatie over het gebied

Vroeger werd in een deel van dit gebied veen gestoken. Dit is in sommige delen van het gebied nog steeds terug te zien. Het deelgebied Strijpen/De Berk is een samenvoeging van Strijpen ten noorden van de Strijpenseweg en De Berk dat ten zuiden van deze weg gelegen is. Deze twee subgebieden hebben allebei hun eigen kenmerken.

Strijpen is een natuurgebied dat grenst aan de Halsche Vliet. Vochtige graslanden worden afgewisseld met kleine bosjes en rietkragen. De Berk wordt gekenmerkt door haar veenputten. Opvallend is een serie petgaten die ongeveer 15 jaar geleden zijn ontgraven voor de ontwikkeling van trilveen. Belangrijk onderdeel van het project is de ontwikkeling hiervan te verstreken en verlanding van veenputten tegen te gaan. Daarnaast zijn er ook delen met bossen en grasland die als bestaande natuur behouden blijven.