Waarom wordt de legger aangepast?

De huidige legger is gebaseerd op normen en uitgangspunten die ondertussen door de wetgever (het Rijk) zijn aangepast. De legger moet hiermee in overstemming worden gebracht.

Wat is een waterkeringszone en wat is het nut hiervan?

De waterkeringszone is de zone die ingenomen wordt door de waterkering (dijk). Hier gelden specifieke regels vanuit de keur. De keur is de waterschapsverordening.

Waarom zijn er beschermingszones en waarom zijn er 2 verschillende beschermingszones (A en B)?

Er zijn verschillende manieren waardoor een waterkering (dijk) kan bezwijken. Hiervoor beschermt het waterschap de waterkering, naast de waterkeringszone, met beschermingszone A en B. ter plaatse van deze zone geleden specifieke regels. Het onderscheid tussen A en B is er omdat direct naast de waterkeringszone (zone A), strengere regels nodig zijn dan wat verder weg van de waterkeringszone (zone B).

Wat is een profiel van vrije ruimte?

Dit is een ruimtelijke reservering om ervoor te zorgen dat de waterkering in de toekomst nog steeds verbetert kan worden.

Waarom is er een profiel van vrije ruimte toegevoegd aan de nieuwe versie van de legger?

De legger bestaat uit 3 onderdelen: leggerboek, leggertabel en een leggerkaart. In de huidige versie van de legger gold het profiel van vrije ruimte ook. Dit is vastgelegd in het leggerboek in tekst. Om meer en direct duidelijkheid te geven waar het profiel van vrije ruimte precies geldt, is deze berekend en vervolgens opgenomen op de leggerkaart.

Hoe worden de zoneringen in de legger bepaald? Ik vraag me af of deze wel kloppen voor mijn perceel.

De zoneringen voor primaire waterkeringen worden berekend aan de hand van rekenmethoden en normen die vanuit het Rijk wettelijk zijn voorgeschreven vanuit de Waterwet (via ministeriƫle regelingen).

Wanneer heeft behandeling van de legger plaatsgevonden in het dagelijks of algemeen bestuur? En waarom worden er niet meer opties overwogen wat de beste zonering is?

Het dagelijks bestuur heeft op 2 augustus 2022 het ontwerpbesluit vastgesteld. In het ontwerpbesluit werken we de legger bij voor de waterkering zoals deze nu is, aan de hand van de huidige randvoorwaarden en berekeningsmethoden. Dat doen we om er voor te zorgen dat de juiste regels vanuit de keur gelden op de juiste plek. Niet te licht, maar ook niet te zwaar.

Voor aanpassingen van de waterkering in de toekomst geldt dat er op dat moment gekeken wordt welke opties er zijn, wat daarbij komt kijken en welke daarvan de beste is. Een onderdeel van die keuze is ook bekijken welke zoneringen bij die opties horen. Daarbij geldt dat het waterschap dan eerst besluit over die aanpassingen, en daarna de legger daar weer op aanpast.

Wat voor werkzaamheden worden er op mijn perceel uitgevoerd door het aanpassen van de legger?

Er zullen geen werkzaamheden op uw perceel worden uitgevoerd als gevolg van de wijziging van de legger. De legger omvat op diverse locaties het wijzigen van zoneringen, waardoor de waterschapverordening van toepassing is.

Wat heeft het voor nut om een zienswijze in te dienen op de legger?

Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend, mag later ook in beroep gaan. Het waterschap gebruikt de zienswijzen om alle belangen af te kunnen wegen in het definitieve besluit. Voor het waterschap kunnen zienswijzen zorgen voor een beter definitief besluit. Voor belanghebbenden is een zienswijze de mogelijkheid om op te komen voor hun belangen, om hun belangen in te brengen in de besluitvorming.

Er komt een zonering op mijn woning en of tuin te liggen. Wat betekend de leggerwijziging voor mijn perceel/percelen? Wordt mijn huis/bedrijf afgebroken?

Alles wat nu aanwezig is en waar in de huidige legger geen zonering ligt, is rechtsgeldig aanwezig. Dit betekend dat dit aanwezig mag zijn en blijven.

Ik heb plannen voor de toekomst op (een deel) van het perceel waar nu een zonering op komt. Wat betekend dit voor deze plannen?

Dat hangt volledig af waar het over gaat. Voor bijvoorbeeld het bouwen van een kapitaal intensief bouwwerk, dus een bouwwerk dat heel kostbaar is om later nog te verwijderen zoals een huis, zal geen toestemming worden gegeven binnen het profiel van vrije ruimte.

Voor nadeelcompensatie kunt u na vaststelling van de legger een verzoek indienen.

Heb ik recht op nadeelcompensatie?

Dat is vooraf niet te zeggen. Als u schade of nadeel heeft als gevolg van het definitieve leggerbesluit kunt u hiervoor, afhankelijk van de omstandigheden, compensatie aanvragen. Hoe dit werkt, vindt u op de site van het waterschap, onder aanvragen en regelen bij nadeelcompensatie aanvragen.

Het waterschap zal het verzoek eerst toetsen aan voorwaarden die op de site staan:

  • De opgelopen schade is een gevolg van de rechtmatige taakuitoefening van het waterschap.
  • Er bestaat een oorzakelijk verband tussen de rechtmatige taakuitoefening en de schade.
  • De schade valt niet binnen het normale maatschappelijk- of ondernemingsrisico.
  • De schade betreft een beperkte groep burgers; andere burgers in een vergelijkbare positie hebben geen of minder schade ondervonden.
  • Heb je al een andere vergoeding gekregen voor de schade (bijvoorbeeld verzekering), dan kom je niet in aanmerking voor compensatie.

Meer over nadeelcompensatie aanvragen

Klik hier voor de Verordening schadevergoeding waterschap Brabantse Delta op overheid.nl: https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR379937(externe link)

Waarom wordt nadeelcompensatie niet geregeld in de leggerprocedure?

De leggerprocedure en de procedure voor nadeelcompensatie zijn twee verschillende procedures. De procedures worden vanuit de Algemene wet bestuursrecht gescheiden gehouden en kunnen niet worden samengevoegd. De procedure voor nadeelcompensatie gaat pas lopen nadat de procedure van de legger is afgerond.