Waterschap Brabantse Delta en gemeente Tilburg starten met het beekherstel van de Oude Leij in Tilburg (traject Bosperceel). Dit gebied ligt ten zuiden van de Gilzerbaan en ten noorden van de A58.

Waarom beekherstel?

De beek Oude Leij is in de jaren '80 recht getrokken en er zijn stuwen geplaatst. Het waterpeil werd zo constant mogelijk gehouden. Dit is voor de natuur een onwenselijke situatie. De Oude Leij voldoet hierdoor momenteel niet aan provinciale en Europese normen. De stroomsnelheid is te laag en de natuurkwaliteit moet beter. Door de beek natuurlijker in te richten en weer enigszins te laten slingeren ontstaan wisselende stroomsnelheden. Zo komt er meer dynamiek in het water en wordt het water schoner met meer biodiversiteit. De Oude Leij vormt een belangrijke natte natuurlijke verbinding tussen de Regte Heide en het Riels Laag met de Lange Rekken. Deze verbinding is goed voor het voortbestaan van amfibieën en kleine zoogdieren.

Naast het beekherstel leggen we ten zuiden van de Gilzerbaan en ten oosten van het Bels Lijntje een nieuwe poel aan voor de Boomkikker. De grond die hierbij vrijkomt gebruiken we voor het beekherstel van de Oude Leij.

Stobben
Stobben

Start uitvoering

Begin september start de aannemer van Beers Hoogeloon bv met de voorbereidende werkzaamheden voor het beekherstel (kappen, snoeien en verwijderen struiken en bomen). Naar verwachting is het beekherstel in maart 2023 afgerond.

Wat merkt u ervan?

Tijdens de werkzaamheden blijven alle percelen bereikbaar. De aan- en afvoer van materialen met vrachtwagens vindt voornamelijk plaats vanaf de Oude Rielsebaan (ten zuiden van de Gilzerbaan) en het Vonderpad. Met graafmachines voeren we de werkzaamheden aan de beek uit. We leggen op enkele plekken passeerstroken aan zodat de verkeersveiligheid wordt geborgd.

Logo van subsidiegevers
Subsidies van : Groen ontwikkelfonds Brabant, Provincie N-Brabant en EU landbouwfonds voor plattelandontwikkeling.