Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta heeft het Waterbeheerprogramma 2022 – 2027 (WBP) vastgesteld. Daarin staan de doelstellingen en ambities van het waterschap. Het bestuur geeft hiermee de koers aan voor de komende zes jaar. In het WBP staan de kerntaken van het waterschap centraal. Dat zijn zorgen voor voldoende en schoon water voor natuur en landbouw, bescherming tegen overstromingen en het zuiveren van afvalwater.

Rekening houden met klimaatverandering

In dit waterbeheerprogramma richt het waterschap die koers vooral op duurzaamheid en het beperken van de gevolgen van de klimaatverandering. Daarvoor kijkt het waterschap zoveel mogelijk integraal naar de kerntaken. Een mooi voorbeeld is het verder onderzoeken van het hergebruik van gezuiverd afvalwater (effluent) om verdroging tegen te gaan. We doen dat bijvoorbeeld al met de ‘waterharmonica(externe link)’ bij de rioolwaterzuivering Nieuw-Vossemeer. Door een extra natuurlijke zuivering naast de bestaande rioolwaterzuivering aan te leggen, zorgt het waterschap ervoor dat er water naar de naastgelegen Rietkreek stroomt. Daar profiteren de natuur en landbouw in de omgeving van.

Een ander voorbeeld is ‘bouwen met natuur’. Om de waterkwaliteit te verbeteren, versterkt het waterschap de natuur in en om het water. Meer planten en dieren is van belang voor de ecologische waterkwaliteit. Dat kan onder andere door bij het onderhoud van bepaalde sloten en beken te onderzoeken of het beter is om de natuur z’n gang laten gaan dan ingrijpen met machines.

Duurzaam

Tegelijkertijd werken we duurzaam aan de taken die het waterschap heeft. Onder andere door aandacht te hebben en te houden voor het versterken van de biodiversiteit in het maaibeheer. Dat geldt ook voor het beheer en onderhoud van de dijken. En we maken werk van het terugdringen van de uitstoot van CO2, het winnen van grondstoffen en energie uit (afval-)water en stimuleren innovaties.

Kerntaken

Het werken aan onze kerntaken gaat ook in de programmaperiode door. We houden water op peil en zuiveren afvalwater. En we voeren in de programmaperiode ook projecten uit. We versterken dijken en leggen ecologische verbindingszones aan. Om vlot scheepvaartverkeer mogelijk te maken baggeren we vaarwegen. Het algemeen bestuur wil extra aandacht in de programmaperiode voor het onderwerp gezond water. Dat is belangrijk om in 2027 te kunnen voldoen aan de Europese normen voor de waterkwaliteit.

Samenwerking

Veel belanghebbenden hebben meegewerkt aan het WBP. Bij de voorbereiding van het WBP in 2020 hebben zij hun mening en ideeën aangedragen. Nu het WBP is vastgesteld blijft samenwerking met medeoverheden, bedrijven en inwoners belangrijk om de doelstellingen en ambities te bereiken. Want iedereen kan zijn of haar steentje bijdragen. Samenwerking met medeoverheden is nodig omdat waterbeheer en de inrichting van onze openbare ruimte onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En alleen gezamenlijk vinden we oplossingen voor de bestrijding van verdroging, wateroverlast, hittestress en de verbetering van de biodiversiteit. Dat betekent vroegtijdig afstemmen en betrokken worden bij planvorming en uitvoering.

Meer informatie

Kijk voor een toelichting op het Waterbeheerprogramma op www.brabantsedelta.nl/waterbeheerprogramma