Zuiveren van afvalwater

Schoon water is van belang voor de gezondheid van mens en natuur. Daarom werkt waterschap Brabantse Delta hard aan het voorkomen en bestrijden van watervervuiling.

Hoe zorgt Brabantse Delta voor schoon water?

Water zuiveren

Het waterschap maakt het rioolwater op biologische wijze schoon voordat het terugkomt in de natuur. Dat gebeurt in 17 rioolwaterzuiveringsinstallaties. Een laboratorium neemt voortdurend monsters om te controleren of het gezuiverde water ook schoon genoeg is.

Meer over rioolwaterzuivering

Handhaven op waterkwaliteit

Vuil water schoonmaken is pure noodzaak. Maar voorkomen is beter dan genezen. Daarom moeten bedrijven in West-Brabant bij het waterschap een vergunning aanvragen voor het lozen op het riool en oppervlaktewater.

Het waterschap houdt er toezicht op dat bedrijven zich houden aan die vergunning. Bij overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt of wordt de vervuiling op kosten van de overtreder opgeruimd.

Innovatie

Waterzuivering kost veel energie, maar kan ook energie opleveren. De waterschappen in Nederland hebben hiertoe samen het project de energiefabriek opgestart. Waterschap Brabantse Delta heeft als doel de zuivering Nieuwveer energieneutraal te maken.

Optimalisatie

Het waterschap werkt intensief samen met gemeenten om kostenvoordelen te halen en te leren van elkaar. Door een optimalisatie van het afvalwatersysteem kunnen miljoenen euro's aan investeringen worden bespaard. Ook leren we van elkaar, waardoor we processen optimaliseren en duurzamer maken.

We werken aan een goede waterkwaliteit door in het beheer en onderhoud zoveel mogelijk rekening te houden met natuurlijke processen, door het aanleggen en (her)inrichten van natuurvriendelijke oevers, poelen, nevengeulen en ecologische verbindingszones, en door het bestrijden van woekerende waterplanten en blauwalgen. Samen met de agrarische sector en Vlaamse partners werken we aan een vermindering van voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het water.

Europese regels: Kaderrichtlijn Water

Er is een Europese richtlijn voor de kwaliteit van oppervlaktewater: de Kaderrichtlijn Water (KRW). Volgens de KRW moet de kwaliteit van water in rivieren, aan de kust, in meren en grondwater aan bepaalde eisen voldoen. Denk hierbij aan de hoeveelheid zuurstof, chemische stoffen of metalen in het water en de aanwezigheid van bepaalde plant- en diersoorten. Waterkwaliteit is belangrijk voor natuur, recreatie, scheepvaart, landbouw en industrie. Wil je meer weten over de Kaderrichtlijn Water? Kijk dan op de pagina over de KRW.

Wat een Waterbazen!

Steeds meer mensen halen vuil weg langs de waterkant

Nederland zit vol met Waterbazen: mensen die met grote of kleine aanpassingen iets doen om te zorgen voor schoon of voldoende water. Wil jij ook bijdragen aan schoon en voldoende water? Dat is makkelijker dan je denkt.

Weten hoe jij een Waterbaas wordt?