Ga je aan de slag in de buurt van water? Dan kan het aanvragen van een vergunning bij het waterschap nodig zijn. Bijvoorbeeld als je een sloot wilt dempen, een schuur gaat bouwen langs een oever, grondwater wilt onttrekken of afvalwater wilt lozen. In sommige gevallen is een melding doen voldoende.

Check vooraf

Via onze vergunningchecker kunt u zelf eerst controleren of u een vergunning moet aanvragen bij waterschap Brabantse Delta, een melding moet doen of dat er een vrijstelling geldt zonder vergunning.

Doe de vergunningcheck

Een vergunning aanvragen

Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. De aanvraag dient u rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. Kies bij watergerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''. Voor een digitale aanvraag heeft u een digitale handtekening nodig. Particulieren ondertekenen met DigiD. Bedrijven gebruiken e-Herkenning voor ondertekening.

Vergunning aanvragen via Omgevingloket Online

Ook kunt u via Omgevingsloket Online een papieren formulier invullen, printen en opsturen. De aanvraag stuurt u naar waterschap Brabantse Delta of naar de gemeente waar de activiteit plaatsvindt.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag van de Keur worden leges in rekening gebracht indien de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) meer dan €25.000 bedragen.

Bekijk de tarieventabel bij de Legesverordening

Levertijd

Na uw vergunningaanvraag ontvangt u van het waterschap een ontvangstbevestiging met informatie over de behandeltermijn.

Een vergunningaanvraag in het kader van de Waterwet (voor het kwalitatief lozen in oppervlaktewater) heeft een behandeltermijn van maximaal zes maanden.

Voor een vergunningaanvraag in het kader van de Keur (bijvoorbeeld voor het onttrekken van grondwater of het dempen van een watergang) geldt een behandeltermijn van maximaal acht weken.

Voor beide procedures kan de behandeltermijn worden verlengd en/of opgeschort.

U heeft een vergunning ontvangen

Meld start activiteit vooraf

Als u van waterschap Brabantse Delta een vergunning krijgt voor uw activiteit, moet u de start van uw activiteit minimaal vijf dagen van te voren melden bij het waterschap. Dit kan digitaal via het formulier start werkzaamheden vergunning.

Geen werkzaamheden tussen 1 oktober en 1 april rondom waterkering

Let op: van 1 oktober tot 1 april mag u geen werkzaamheden uitvoeren op of rondom een waterkering. U kunt dan wél een watervergunning aanvragen, maar u mag pas na 1 april uw werkzaamheden starten. Deze periode noemen we 'het gesloten seizoen. De kans op hoge waterstanden is dan het grootst. Daarom is het belangrijk dat waterkeringen erosiebestendig zijn en in goede conditie verkeren.

Ook buiten het gesloten seizoen heeft u bijna altijd een watervergunning nodig voor werkzaamheden op of rondom waterkeringen. Lees daarover meer in de Keur en in de Beleidsregels onder 15.2.6.

Meld afronding activiteit achteraf

Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit maximaal vijf dagen na afronding doorgeven aan het waterschap via het formulier einde werkzaamheden vergunning.

Waarom heeft u een vergunning nodig?

Vergunningverlening draagt bij aan onze (water)veiligheid. Hiermee voorkomt het waterschap dat rivieroevers en dijken beschadigen en dat sloten verstopt raken en overstromen. Op basis van de landelijke Waterwet en de Keur beoordeelt waterschap Brabantse Delta uw vergunningaanvraag. 

    Contact

    Heeft u vragen hierover? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.