In 2009 is de Waterwet in werking getreden. Hierin zijn acht wetten gebundeld tot één wet. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Doelstellingen Waterwet

 • voorkomen en beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
 • beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
 • vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De Waterwet heeft de volgende wetten vervangen:

 • Wet op de waterhuishouding
 • Wet op de waterkering
 • Grondwaterwet
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet verontreiniging zeewater
 • Wet droogmakerijen en indijkingen
 • Wet beheer rijkswaterstaatswerken
 • Waterstaatswet 1900
 • Waterbodemparagraaf uit de Wet bodembescherming

Watervergunning

Een belangrijk voordeel van de Waterwet is dat er maar één vergunning hoeft te worden aangevraagd: de watervergunning.

Meer over de watervergunning