Veel grondwateronttrekkingen voor glastuinbouw en container- en substraatteelt zijn vanaf 1 april niet meer vergunningplichtig, vanaf dan moet voldaan worden aan de algemene regel. 

Wat moet jij doen?

Bedrijfswaterplan opstellen voor 1 januari 2021

Iedereen die nu over een vergunning beschikt moet een bedrijfswaterplan opstellen. Je stuurt dit vóór 1 januari 2021 naar het waterschap op, want op 1 januari 2021 vervallen alle bestaande beregeningsvergunningen voor deze grondwateronttrekkingen. 

Download het meldingsformulier agrarische beregening met bedrijfswaterplan (PDF).

Stuur jouw meldingsformulier in voor 1 januari 2021

Je stuurt het meldingsformulier agrarische beregening met bedrijfswaterplan vóór 1 januari 2021 naar het waterschap op, want op 1 januari 2021 vervallen alle bestaande beregeningsvergunningen voor deze grondwateronttrekkingen.

Stuur het formulier naar vergunningen@brabantsedelta.nl of per post naar Waterschap Brabantse Delta, t.a.v. team vergunningen, postbus 5520, 4801 DZ Breda.

Je hoeft niets te doen als je

  • grondwater onttrekt in een van de beschermde gebieden of
  • een vergunning heeft voor grondwateronttrekkingen met een pompcapaciteit met minder dan 10m3 per uur.

Voorwaarden voor een nieuwe put

Daarnaast is het voor telers en kwekers ook mogelijk om onder voorwaarden een nieuwe put te maken met alleen een melding en een bedrijfswaterplan. De voorwaarden zijn beschreven in de algemene regel voor het onttrekken van grondwater voor onder andere de beregening van glastuinbouw, container- en substraatteelt. Deze algemene regel is vanaf 1 april 2020 te vinden op onze website.

De belangrijkste voorwaarden aan een nieuwe put zijn dat de put niet in een beschermd gebied mag liggen en dat er eisen gesteld worden aan de maximale diepte van de put.

Beschermde gebieden

Open de kaart met de beschermde gebieden.

Maximale putdiepte

Bekijk de maximale putdiepte glastuinbouw of container-en substraatteelt op de kaart