Het Activiteitenbesluit Milieubeheer is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en bevat algemene milieuregels voor inrichtingen (vaak bedrijven). Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning nodig voor het oprichten of veranderen van uw bedrijf of bedrijfsvoering. In veel gevallen is alleen een melding nodig.

Aanpak

Stap 1: activiteit binnen of buiten een inrichting

Allereerst is het belangrijk om te weten vanuit waar uw activiteit plaatsvindt: vanuit een inrichting of niet. Dit leest u in de Wet Milieubeheer. Vindt uw activiteit buiten een inrichting plaats dan heeft u te maken met Besluit lozen buiten inrichtingen. Anders heeft u te maken met het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Ga hiervoor verder naar stap 2.

Stap 2: is uw bedrijf een type A-, B- of C- inrichting

Uit stap 1 is gebleken dat uw inrichting te maken heeft met het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer is uw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting. Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. Zo weet u of u wel of geen melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Stap 3: een melding doen?

Wilt u bedrijfswater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek? Dan heeft u toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning stoffen in het oppervlaktewater te lozen. De Waterwet is een landelijke wet die het beheer van grondwater en oppervlaktewater in heel Nederland regelt. Er zijn voor veel voorkomende lozingen landelijke algemene regels opgesteld, één daarvan is het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Op basis van het Activiteitenbesluit moet u een melding doen of maatwerkvoorschrift aanvragen als u een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

  • lozen van afvalwater door agrarische activiteiten;
  • lozen van afvalwater door bronnering en bodemsanering;
  • lozen van afvalwater door bereiden, bewerken en vervaardigen van voedingsmiddelen;
  • lozen van afvalwater bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen
  • spuiwater uit recreatieve visvijvers.

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg het Activiteitenbesluit om na te gaan of uw lozing wel of niet gemeld moet worden of dat u een maatwerkvoorschrift moet aanvragen. Sommige lozingen hoeft u niet te melden.

Stap 4: melding doen

U weet nu of u een melding moet doen of een maatwerkschrift moet aanvragen in het kader van het Activiteitenbesluit. Een activiteit melden kunt u digitaal doen via Omgevingsloket Online (OLO). De melding dient u rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. 

Regelgeving

    Aanvullende informatie

    Heeft u vragen hierover? Vul dan ons online contactformulier in of bel T 076 564 10 00.