Om te komen tot een projectbesluit (Omgevingswet) voor de versterking van de Standhazensedijk nemen we een voorkeursbeslissing. Voor die voorkeursbeslissing is een plan-mer verplicht. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) is een voorbereidende stap in de mer-procedure. Het doel van de NRD is het vastleggen van kaders en randvoorwaarden van de te doorlopen mer-procedure.

Het dagelijks bestuur heeft op 26 april 2022 de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau dijkversterking Standhazensedijk vastgesteld. De concept NRD is hier(externe link) te lezen.

Plan inzien en indienen zienswijze

De NRD ligt vanaf nu voor een periode van zes weken ter inzage op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. De notitie is in te zien op werkdagen van 09:00 tot 16:00 uur en is ook als bijlage aan deze bekendmaking toegevoegd.

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van ter inzagelegging een zienswijze indienen.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bas Kuijpers (Omgevingsmanager) via telefoonnummer 076 564 10 00 of e-mail b.kuijpers@brabantsedelta.nl.