Ben je het niet eens met een beslissing van het waterschap om je bezwaar af te wijzen? Of neemt het waterschap je zienswijze niet goed over? Dan kun je tegen dit besluit in beroep gaan door een beroepsschrift in te dienen. 

Hoe kun je een beroepsschrift indienen?  

Dien je beroepsschrift digitaal of met een brief in bij de Rechtbank Zeeland – West-Brabant. Op rechtspraak.nl staat hoe je dat moet doen.

Beroep instellen bij afwijzen van een bezwaar 

Ben je het niet eens met een beslissing van het waterschap om je bezwaar af te wijzen? Als belanghebbende kun je tegen een besluit beroep instellen. Stuur het beroepschrift binnen een termijn van zes weken na de dag dat het besluit op bezwaar door het waterschap is verzonden. 

Beroep instellen tegen een besluit bij een zienswijze 

Neemt het waterschap je zienswijze niet goed over? Als belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend tegen een ontwerpbesluit, kun je tegen een besluit beroep instellen. Verstuur je beroepschrift binnen een termijn van zes weken na de dag dat het waterschap het besluit bekend maakt.  

Omgevingsbesluiten 

Bij omgevingsbesluiten kun je ook een beroep instellen als je:

  • een zienswijze hebt ingediend, maar geen belanghebbende bent.
  • geen zienswijze ingediend hebt, maar wel belanghebbende bent.

Voorbeelden van omgevingsbesluiten:  

  • Projectbesluiten 
  • Gedoogplichtbeschikkingen* (voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk) 
  • Omgevingsvergunningen (voor een lozingsactiviteit of activiteit om water te onttrekken) 
  • Peilbesluiten 

*Een gedoogplichtbeschikking is een besluit van het bevoegd gezag dat bepaalt dat een initiatiefnemer een werk van algemeen belang of werkzaamheden mag uitvoeren zonder de toestemming van een eigenaar of rechthebbende. In de gedoogplichtbeschikking kan het bevoegd gezag ook bepalen dat in een gebied rondom het werk bepaalde activiteiten niet zijn toegestaan zonder instemming vooraf van de initiatiefnemer 

Beroep instellen tegen een projectbesluit 

Wil je een beroep instellen tegen een projectbesluit? Dien dan de redenen in voor het beroep binnen de gestelde termijn. Je kunt geen pro forma beroep instellen. Dit geldt ook voor besluiten die worden genomen om een projectbesluit uit te voeren.  

Kosten

Aan een beroepsprocedure zijn meestal kosten verbonden. De rechter die jouw zaak behandelt, kan je vertellen hoeveel en wanneer je moet betalen

Contact 

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulierlink naar bestand in of bel 076 564 10 00.