Het waterschap dient voorbereid te zijn op verschillende soorten calamiteiten. Dat zijn omstandigheden waarin de veiligheid van waterstaatswerken in gevaar is of dreigt te komen, met ernstige gevolgen voor de waterkering, waterhuishouding, zuivering van afvalwater of oppervlaktewaterkwaliteit. Om een adequate bestrijding mogelijk te maken heeft waterschap Brabantse Delta een calamiteitenorganisatie ingericht.

Plannen en jaarverslag

In een Handboek Calamiteiten is vastgelegd op welke wijze de crisisbeheersing plaatsvindt.

  • Deel 1 is het calamiteitenplan en beschrijft de algemene procedures voor een tijdige en adequate inzet van mensen en middelen van het waterschap bij de bestrijding van calamiteiten.
  • Deel 2 bestaat uit 9 bestrijdingsplannen. Hierin staan richtlijnen over hoe te handelen bij een bepaalde soort calamiteit.  
  • Deel 3 bestaat uit ondersteunende documenten voor intern gebruik.

Lees meer over soorten calamiteiten bij het waterschap
Lees meer over de calamiteitenorganisatie van het waterschap