Waterschap Brabantse Delta draagt de verantwoordelijkheid voor de waterstaatkundige zorg in zijn beheergebied. Daartoe voert het waterschap enkele hoofdtaken uit namelijk de zorg voor de waterkwaliteit en waterkwantiteit van het oppervlaktewater, het zuiveren van afvalwater, voor waterkeringen, vaarwegen en bedrijfscontinuïteit. Aan de uitvoering van deze taken zijn echter risico’s verbonden.

Verontreiniging van het water in sloten en rivieren

Door ongevallen, tijdens bluswerkzaamheden en door (illegale) lozingen kunnen sloten vervuild raken. Dan neemt het waterschap maatregelen om de verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan door het vervuilde water af te voeren. Vooral ’s zomers kan de waterkwaliteit ook bedreigd worden door blauwalgen. Het waterschap spoelt, indien mogelijk, het water door of voorkomt dat de algen zich verspreiden. Ten slotte kan een defecte rioolwaterzuiveringsinstallatie, persleiding of rioolgemaal ook een calamiteit vormen.

Wateroverlast door hevige regenval en defecten aan gemalen en stuwen

Tijdens extreme of langdurige regenbuien valt er soms plaatselijk zo veel neerslag dat de sloten het water niet (helemaal) kunnen afvoeren. De aan- en afvoer van water kan ook ontregeld worden wanneer gemalen of stuwen defect raken. In deze gevallen zet het waterschap extra pompen in of neemt andere maatregelen om de wateroverlast te voorkomen of te beperken.

(Dreigende) overstromingen door hoogwater in rivieren

Door hevige regenval in Nederland en België kan het water in de West-Brabantse rivieren, zoals de Mark, Vliet en Molenbeek flink stijgen. Dit kan leiden tot (dreigende) overstroming. Ook in deze gevallen houdt het waterschap de kaden langs deze rivieren in de gaten en neemt, indien nodig, noodmaatregelen.

Waterschaarste door droogte

Door extreme droogte kan er waterschaarste optreden in sloten en rivieren. Landbouwers kunnen daardoor in het uiterste geval het land niet meer beregenen. Om het waterpeil in deze situaties te handhaven, kan het waterschap een onttrekkingsverbod uitvaardigen.

Aanvaringen

Waterschap Brabantse Delta regelt het scheepvaartbeheer op de rivieren Mark en Dintel, de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet, het Mark-Vlietkanaal en de Roode Vaart. Hierbij bereidt het waterschap zich voor op de mogelijkheid van aanvaringen. Deze kunnen leiden tot verontreiniging van het water, maar ook tot beschadiging van bijvoorbeeld bruggen, sluizen en meerpalen.

Lees meer over de calamiteitenzorg van het waterschap
Lees meer over de calamiteitenorganisatie van het waterschap