Waterschap Brabantse Delta (NL) voert samen met de provincie Antwerpen (B) een proef uit om de grensbeek het Merkske in haar natuurlijke staat te herstellen. Tegelijkertijd gaan ze na of met de proeven het grondwater aangevuld kan worden.

Takkenbossen in het water

Voor de eerste proef legt het waterschap samengebonden takkenbossen in de beek. Deze takkenbossen vertragen de stroming in de beek. Daardoor houden we meer water vast.

Deze maatregel draagt ook bij aan de verbetering van het leefgebied van planten en dieren in en om het water. De takkenbossen vormen namelijk een mooie leefplek voor waterinsecten en andere kleine dieren. Vissen vinden voedsel en een schuilplek tussen de takken.

Meer begroeiing door anders te maaien

Op een andere locatie bij de beek past het waterschap gedurende het maaiseizoen aangepast maaibeheer toe. Door minder en selectiever te maaien zorgt het waterschap ervoor dat er langer water vastgehouden wordt in de bodem. En er ontstaat een beter leefgebied voor planten en dieren.

Monitoring

De proef duurt tot en met 2023. Gedurende die periode monitoren het waterschap en de provincie Antwerpen de grondwaterstand in de omgeving. Daarvoor staan er verschillende peilbuizen in het gebied. Ook houden de organisaties de veranderingen en de ontwikkeling van planten en dieren in de beek in de gaten.

Na die periode bekijken beide organisaties de resultaten van de proef. Dan is ook duidelijk of de takkenbossen permanent in de beek kunnen blijven liggen en of het aangepast maaibeheer voortgezet wordt.

Grensbeek

Het Merkske stroomt ten zuiden van Hoogstraten en Baarle-Nassau/Baarle-Hertog. Het Merkske, met een lengte van ongeveer 17 kilometer, vormt op sommige plaatsen ook letterlijk de grens tussen Vlaanderen en Nederland.

Samenwerking

Samenwerking bij dit project is het sleutelwoord, zowel bij het beekherstel als bij het hele Integraal waterproject het Merkske. Aan Vlaamse zijde betreft het onder andere de provincie Antwerpen, Vlaamse Milieumaatschappij (VMM), rioolbeheerders, gemeenten en organisaties zoals Natuurpunt en Boerenbond. Vanuit Nederland zijn Staatsbosbeheer, Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) en natuurverenigingen belangrijke partners.

Meer informatie

Bij Werkzaamheden in jouw buurt lees je meer over dit project.