Wilt u grondwater onttrekken voor een grondwatersanering? Dan kan het zijn dat u een vergunning nodig heeft.

Heb ik een vergunning nodig?

U heeft géén vergunning voor een grondwatersanering nodig als:

  • de onttrekkingslocatie buiten beschermd gebied ligt;
  • én er korter dan 30 maanden wordt onttrokken;
  • én er minder dan 20.000 m3 per maand wordt onttrokken.

Er mag niet meer grondwater onttrokken worden dan noodzakelijk. Zie hoofdstuk 34 van de algemene regels.

Vormvrije mer-beoordeling

Voor grondwateronttrekkingen en infiltraties die vergunningsplichtig zijn (o.b.v. de Waterwet of de Keur) moet op grond van het Besluit milieueffectrapportage ook altijd een vormvrije mer-beoordeling uitgevoerd worden. In die mer-beoordeling moet worden nagegaan of er (mogelijk) belangrijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen optreden door de voorgenomen activiteit.

Procedure:

  • De initiatiefnemer stelt een aanmeldingsnotitie op en dient dit in bij het waterschap;
  • Het waterschap neemt op basis van de aanmeldingsnotitie binnen 6 weken een mer-beoordelingsbesluit;
  • Dit mer-beoordelingsbesluit moet bij de aanvraag van een watervergunning worden toegevoegd.

Vergunning aanvragen

U weet nu of u een vergunning moet aanvragen. Een watervergunning kunt u alleen digitaal aanvragen via Omgevingsloket Online. Kies bij water gerelateerde werkzaamheden voor "werkzaamheden binnen de watervergunning''.

Als u een vergunning aanvraagt...

Aan uw vergunningsaanvraag moet u altijd een vergunningonderbouwend rapport toevoegen.

Uw aanvraag wordt getoetst aan hoofdstuk 22 van de Beleidsregels. Het belangrijkste criterium is dat de netto-onttrekking minimaal is. Dat kunt u bereiken door:

  • toepassing van alternatieve saneringstechnieken (o.a. in situ-sanering);
  • toepassen van technieken om toestroming van schoon grondwater te beperken (o.a. damwanden, efficiënt onttrekken);
  • het onttrokken grondwater na zuivering terug te brengen in de bodem (waarbij mogelijk snellere sanering kan plaatsvinden).

Bekijk de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater op Overheid.nl.

Lozing

Hoe omgegaan moet worden met het vrijkomende, te lozen water is beschreven op de pagina lozen grondwater bij bronnering of bodemsanering.