Waterschap Brabantse Delta zet zich ervoor in dat iedereen zich netjes aan de regels houdt. Soms gebeurt dat helaas niet. Denk bijvoorbeeld aan het dempen van een watergang zonder de daartoe benodigde vergunning. Houd je je niet aan de regels? Dan kan het waterschap afdwingen dat je de regels naleeft.

Last onder dwangsom

Houd je je niet aan de regels? Dan kan het waterschap afdwingen dat je de regels naleeft. Hiervoor heeft het waterschap verschillende middelen. Het waterschap kan een last onder dwangsom en een last onder bestuursdwang inzetten.

Hoe werkt de last onder dwangsom?

Het waterschap kan aan burgers en organisaties een last onder dwangsom opleggen als wij vinden dat sprake is van een (dreigende) illegale situatie. Je ontvangt hierover een brief. De last onder dwangsom heeft herstel tot doel. Met deze last onder dwangsom leggen wij de verplichting op aan een burger of organisatie om iets te doen of iets juist niet te doen. In de last onder dwangsom wordt meestal de tijd gegeven om een einde te maken aan de overtredingssituatie (begunstigingstermijn). In de brief staat duidelijk beschreven op welke manier je dit kan doen. Als de overtreding niet binnen de tijd is gestopt of zich op enig moment weer herhaalt, dan moet je een geldbedrag (dwangsom) betalen aan het waterschap. 

Betaling dwangsom (invorderingsbeschikking)

Als je het waterschap een dwangsom moet betalen, dan krijg je een invorderingsbeschikking. Dit betekent dat we actie ondernemen om de verschuldigde bedragen te innen. Het invorderen van een dwangsom is nodig om ervoor te zorgen dat de regels ten aanzien van het waterbeheer goed worden nageleefd. Als het nodig is, kan het waterschap met een dwangbevel zorgen dat je het bedrag betaalt. 

Bezwaar maken

Ben je het niet eens met het handhavingsbesluit van het waterschap? Dan kun je bezwaar maken.

Contact

Heb je vragen over de informatie op deze pagina? Vul dan ons contactformulier in of bel 076 564 10 00.