Onlangs nodigden waterschap Brabantse Delta (NL) en provincie Antwerpen (B) enkele belanghebbenden uit om hun mening te horen over het lopende onderzoek naar kleinschalige beekherstelmaatregelen in en om het Merkske. Het ging daarbij specifiek om het doorrekenen van het effect van die maatregelen. Dat onderzoek is onderdeel van een proefproject om meer water vast te houden en de natuur in en om de beek te versterken.

In het voorjaar legde het waterschap takkenbossen in het Merkske om meer variatie in de stroomsnelheden te krijgen en het water langer vast te kunnen houden. In oktober startten beide organisaties met de andere veldproef: minder en selectiever maaien om water ook langer vast te houden in de beek. Zo ontstaat er ook een beter leefgebied voor planten en dieren. Deze proeven zijn bedoeld om ervaring op te doen met verschillende manieren van beekherstel.

Uitgebreid hydrologisch onderzoek

Naast deze veldproeven berekenen deskundigen dus het effect van deze maatregelen. De combinatie van de veldproeven en de doorrekening van het effect geven beide organisaties inzicht in het totale effect van kleinschalige beekherstelmaatregelen in het om het Merkske. Uiteindelijk is het de bedoeling dat herstel projectmatig uit te voeren.

Drie typen mogelijke maatregelen

Het waterschap en de provincie kijken naar de effectiviteit van drie maatregelen:

  1. takkenbossen in de beek leggen om stroomvariatie aan te brengen
  2. aangepast maaibeheer toepassen (in de praktijk betekent dat minder maaien)
  3. beekbodemophoging om water langer vast te houden.

Deze maatregelen samen zijn mooie voorbeelden van ‘bouwen met natuur’. De samenhang van die maatregelen bepaalt de effectiviteit ervan.

Draagvlak belangrijk

Om draagvlak te krijgen voor de kleinschalige maatregelen die worden onderzocht, hebben het waterschap en de provincie onlangs de opzet van de studie voor het doorrekenen van de effecten besproken met terreinbeheerders, belangenvertegenwoordigers van landbouworganisaties en gemeenten in het gebied. Dat zijn belangrijke stakeholders die beide organisaties vroegtijdig in dit proces willen betrekken en om input vragen.

Deze stakeholders kijken met belangstelling naar het onderzoek. Ze zien de noodzaak in van verbetering van de waterhuishouding en de natuur maar ze willen er ook ‘geen last van hebben’. Daarom brengen we in het onderzoek goed de effecten in beeld op mogelijke vernattingsschade en wateroverlast, ook bij extreme situaties. Maar ook de voordelen in tijden van droogte. Toegezegd is de vragen en opmerkingen mee te nemen in het vervolg van het onderzoek. Zodra het onderzoek is afgerond worden de resultaten gepresenteerd en volgt het ontwerpproces voor de maatregelen.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over dit onderwerp op de projectenpagina.