Het ontwerp projectplan Waterwet is opgesteld voor de Oude Leij tussen de Rillaersebaan en de Rielsedijk in Riel. Deze beek ligt in een nieuw landgoed Leijvennen. Deze beek is aangeduid als ecologische verbindingszone en beekherstel.

Plan inzien en indienen zienswijze
Het ontwerp projectplan Waterwet en alle stukken die daarbij horen liggen kunt u vanaf nu tot en met 15 december  inzien op het kantoor van waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 in Breda. Op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur. Of online te bekijken via Waterschapsblad 2022, 12233 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)(externe link)

U kunt gedurende de periode dat de stukken in zijn te zien een zienswijze indienen

Inloopavond
Op dinsdag 22 november 2022 organiseert de initiatiefnemer Green2live samen met waterschap Brabantse Delta een inloopavond bij de Commanderie, Rielseweg 861 in Tilburg. Tussen 19.30 en 21.30 uur bent u van harte welkom om het ontwerp projectplan in te zien en kunt u vragen stellen. Graag vooraf aanmelden  bij mevrouw E. Boele via e.boele@brabantsedelta.nl.

Ecologische verbindingszone
Bij de herinrichting van de Oude Leij willen we de beek herstellen. Het beekdal krijgt een smal, ondiep zomerbed met voldoende waterdiepte en stroming. En een winterbed voor het opvangen en afvoeren van water. Daarnaast kan dit ook dienen als paaiplaats voor diverse vissoorten en als broedplaats voor moerasvogels. De oevers richten we natuurvriendelijk in.

Voor het versterken van de verbindingszone tussen de natuurgebieden Regte Heide - Riels Laag en de Kaaistoep leggen we één extra poel aan. Deze kan worden gebruikt voor onder andere de vinpootsalamander en heikikker en andere amfibieën.