Waterschap Brabantse Delta werkt continu aan verbetering van de dijken langs diverse wateren zoals de Mark, Vliet, Dintel, de Donge en de Amertak. Dit doet het waterschap om West-Brabant te beschermen tijdens momenten van hoog water. De afgelopen jaren is er steeds meer gebouwd achter de dijken. Van woningen tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten worden beschermd tegen hoog water. Daar zorgen de dijken/keringen voor en daarom moeten deze voldoen aan veiligheidsnormen.

Primaire keringen

Een primaire kering is een dijk die het gebied beschermt tegen ‘buitenwater’ zoals de zee, meren en rivieren. Een voorbeeld hiervan is de rivier de Amertak. In de Waterwet staan normen, richtlijnen en regels over de hoogte, sterkte en bekleding van deze dijken. De dijken vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierbij voeren waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om dijken weer aan bovengenoemde veiligheidsnormen te laten voldoen. 

Dijkversterking Willemstad-Noordschans
Dijkverbetering Geertruidenberg en Amertak
 

Regionale keringen

Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. Het waterschap toetst de dijken elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water. De komende jaren verbetert waterschap Brabantse Delta de regionale keringen. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm.

Locatie

Op de kaart vind je een overzicht van de afgekeurde dijken in West-Brabant. Deze dijken worden met rood aangegeven.

Aanpak

De verbetering van de keringen komende jaren is een behoorlijke opgave die aan bewoners langs de dijken en recreanten et cetera niet ongemerkt voorbij gaat. Het waterschap werkt daarom nauw samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties. De dijken liggen vaak niet op grond van het waterschap zelf. Nauw overleg met de omgeving is ook daarom vanzelfsprekend. Het waterschap vraagt de omgeving om mee te denken over keuzes, bijvoorbeeld de verschillende oplossingen die er zijn om de dijken te versterken/verbeteren.

Naar aanleiding diverse toetsingen is het waterschap gestart met het project Verbetering Regionale Keringen in de gemeenten Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen. Deze dijken moeten in 2023 opgeleverd zijn en weer voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn opgesteld.

verbetering regionale keringen

Resultaat

Door de dijken te verbeteren, voldoen deze straks weer aan de gestelde veiligheidsnormen. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Locatie en planning

Klik op jouw gemeente voor meer gedetailleerde informatie.

Contact

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! Je kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

M: onzedijken@brabantsedelta.nl 
T: 06 20 60 82 22