Beschrijving project Samen werken aan onze dijken

Waterschap Brabantse Delta werkt de komende jaren aan verbetering van de dijken langs de Mark, Vliet, Dintel, Oude Maasje, Roode Vaart Noord, Capelsche Haven, de Donge en Amertak. Dit doet het waterschap om West-Brabant te beschermen tijdens momenten van hoog water. De afgelopen jaren is er steeds meer gebouwd achter de dijken. Van woningen tot bedrijven. Mensen, dieren en economische waarden achter de dijk moeten worden beschermd tegen hoog water. Daar zorgen de dijken/keringen voor en daarom moeten deze voldoen aan normen.

Primaire keringen

Een primaire kering is een dijk die het gebied beschermt tegen ‘buitenwater’ zoals de zee, meren en rivieren. Een voorbeeld hiervan is de rivier de Amer. In de Waterwet staan normen, richtlijnen en regels over de hoogte, sterkte en bekleding van deze dijken. Enkele dijken in de gemeenten Geertruidenberg, Oosterhout en Drimmelen voldoen hier niet aan. Daarom versterkt het waterschap 7520 meter dijk in deze gemeenten. De dijken vallen onder het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Hierbij voeren waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) maatregelen uit om dijken weer aan de veiligheidsnormen te laten voldoen.

Regionale keringen

Een regionale kering is een dijk of kade die het gebied beschermt tegen ‘binnenwateren’ zoals de Mark, Dintel en Vliet. In 2013 zijn de regionale keringen voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Het waterschap toetst de dijken elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water.

In de komende jaren gaat waterschap Brabantse Delta de regionale keringen verbeteren. Het waterschap heeft met de provincie Brabant afgesproken dat de dijken in 2023 moeten voldoen aan bepaalde eisen. Dit noemen we de veiligheidsnorm. In 2013 zijn de regionale keringen daarom voor het eerst getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. De eerste ronde toetsing is in juni 2017 afgerond. Uit de toetsing is nu bekend welke delen van de dijken moeten worden aangepast.

Toetsing regionale keringen

2013

In 2013 zijn de regionale keringen voor de eerste keer getoetst aan de veiligheidsnorm van de provincie. Dit doet het waterschap elke zes jaar om er zeker van te zijn dat mensen, dieren en economische waarden beter worden beschermd tegen hoog water. Bij de toetsing in 2013 is een deel van de regionale keringen niet goedgekeurd (in totaal circa 65 km).

2016

De afgekeurde dijken, zijn vanaf medio 2016 gedetailleerder onderzocht. Met dit nadere onderzoek heeft het waterschap een beter beeld gekregen van de opbouw van de dijken, de belasting die op de dijken mogelijk is en de werking van het watersysteem. Op basis van dit onderzoek hebben we nu nauwkeurig kunnen vaststellen dat er 49 kilometer dijk verbeterd moet worden. Inmiddels heeft het waterschap besloten om keermiddelen te plaatsen in de Leursche Haven en de Laaksche Vaart. Hierdoor is de veiligheid van deze wateren voldoende gegarandeerd en hoeven de dijken langs de Laaksche Vaart, Leursche Haven en Kibbelvaart (28 kilometer) niet verbeterd te worden. Er blijven nu 21,4 kilometer dijk en zeven waterkerende constructies over om aan te pakken. Het bestuur van het waterschap heeft dit op 27 juni 2017 vastgesteld en aan Gedeputeerde Staten voorgelegd ter goedkeuring.

Aanpak

Samenwerken aan onze dijken

De verbetering van de primaire en regionale keringen is een behoorlijke opgave die aan bewoners langs de dijken en recreanten etc. niet ongemerkt voorbij gaat. Het waterschap werkt daarom nauw samen met inwoners, agrariërs, bedrijven, (lokale) overheid, natuur- en andere belangenorganisaties. De dijken liggen vaak niet op grond van het waterschap zelf. Nauw overleg met de omgeving is ook daarom vanzelfsprekend. Het waterschap vraagt de omgeving om mee te denken over keuzes, bijvoorbeeld de verschillende oplossingen die er zijn om de dijken te versterken/verbeteren.

Naar aanleiding van de eerste toetsing 2013 - 2017 is het waterschap gestart met de verbeteropgave in de gemeenten Breda, Drimmelen, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen.

De dijken moeten in 2023 opgeleverd zijn en weer voldoen aan de veiligheidsnormen die door de provincie zijn opgesteld.

Resultaat

Door de dijken te verbeteren, voldoen deze straks weer aan de gestelde veiligheidsnormen. De dijken bieden dan weer jarenlange bescherming tegen hoog water voor het achterliggende gebied. Zo kunnen mensen op, om en achter de dijken veilig en zorgeloos wonen, werken, recreëren en leven.

Locatie en planning

De gemeenten waar het waterschap de komende jaren dijkverbetering en dijkversterkingsprojecten uitvoert zijn Steenbergen, Halderberge, Etten-Leur, Moerdijk, Breda, Geertruidenberg, Drimmelen, Oosterhout en Waalwijk. Wilt u weten wat we bij u in de buurt gaan doen? In het overzicht hieronder vindt u een globale planning. Klik op uw gemeente voor meer gedetailleerde informatie.

Gemeenten primaire keringen

Gemeenten regionale keringen

Bekijk de overzichtskaart

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Laat het ons vooral weten! U kunt contact opnemen door ons een e-mail te sturen. Het is ook mogelijk om direct telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers.

M: onzedijken@brabantsedelta.nl
T: 06 20 60 82 22

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?