Eén van de kerntaken van waterschap Brabantse Delta is het beheren van de waterpeilen in de sloot. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het waterpeil niet te veel zakken.  

Peilvoorstel Moerdijk-West

Maandag 20 november presenteerde waterschap Brabantse Delta het peilvoorstel in Moerdijk-West op een bewonersavond in Willemstad. Tijdens de bijeenkomst is er toelichting gegeven op het peilbeheer en het verdere proces. 

Bekijk het peilvoorstel Moerdijk-West

Waterpeil

Wat is een peilbesluit? 

Hoe hoog of laag het waterpeil mag zijn, is vastgelegd in de peilbesluiten. Dat besluit nemen we pas als we alle belangen goed tegen elkaar hebben afgewogen. Een peilbesluit blijft geldig totdat het waterschap deze gaat herzien.  

Het waterschap is verplicht om peilbesluiten op te stellen en zich daar onder normale weersomstandigheden aan te houden. Onder extreme situaties kan het waterschap tijdelijk afwijken van het peilbesluit. 

Hoe maken we het peilbesluit? 

Bij het bepalen van het waterpeil gaat het waterschap in gesprek met belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken bespreken we de wensen en belangen van de natuur, landbouw, recreatie, het bedrijfsleven en de inwoners. Het waterschap probeert bij het bepalen van het waterpeil zo veel mogelijk rekening te houden met deze wensen en belangen.  

Een peilbesluit nemen we dus niet zomaar. Dit doen we in overleg met de omgeving. We houden onder andere informatiebijeenkomsten in de buurt. Daar presenteren we nieuwe peilvoorstellen en gaan we in gesprek met aanwezigen.  

Meer over peilbeheer 

Peil(besluit)gebieden

Een peilgebied is een gebied waarin het waterpeil hetzelfde is. Midden- en West-Brabant is opgedeeld in zes peilbesluitgebieden. De peilbesluiten zijn weergegeven op de peilbesluitenkaart. Wanneer je op een peilgebied klikt, zie je welk type peilbeheer geldt, welke peilen zijn vastgesteld, voor welke periodes en wanneer het peilbesluit is vastgesteld. 

Open de peilbesluitkaart 

Peilbesluiten in herziening

Het vastgestelde waterpeil sluit aan bij het doelgebruik van het gebied. Denk daarbij aan natuur, landbouw, recreatie, het bedrijfsleven en wonen. Die functies kunnen veranderen, bijvoorbeeld door herinrichting. Peilbesluiten worden daarom regelmatig herzien. Belanghebbenden hebben tijdens dit proces de mogelijkheid om mee te denken, aandachtspunten in te brengen, formeel in te spreken of bezwaar te maken. 

Verschil tussen zomer- en winterpeil 

In een peilbesluit staat hoe hoog het waterpeil in de sloot mag zijn. Dit kan verschillen per periode. Zo kan dit in de zomer anders zijn dan in de winter. 

Voor zomer- en winterpeilen gelden de volgende periodes: 

  • Het zomerpeil geldt van: 15 mei - 15 augustus 
  • Het winterpeil geldt van: 1 oktober – 1 april 

Tussen de perioden van het zomerpeil en het winterpeil zit een overgangsperiode van zes weken. Afhankelijk van de grond- en weersomstandigheden bepaalt het waterschap het geschikte moment om geleidelijk over te gaan naar het zomer- of winterpeil.