Waterschap Brabantse Delta waakt over de meest optimale waterpeilen in de sloten. Als er veel neerslag valt, mag het water niet te hoog staan en als het een lange tijd droog is, mag het peil niet te laag zakken. Hoe hoog of laag het peil in de sloten mag zijn, is vastgelegd in peilbesluiten.

Wat is een peilbesluit

Een peilbesluit is een juridisch document dat per peilgebied aangeeft welk type peilbeheer en welke waterpeilen het waterschap nastreeft in een bepaalde periode. Het peilbesluit is een inspanningsverplichting waar het waterschap zich altijd voor zal inzetten. Het peilbesluit geldt voor ‘normale’ omstandigheden, onder extreme situaties kan er tijdelijk worden afgeweken van het peilbesluit.

Meer over peilbeheer

Belangenafweging

Bij het bepalen van het te beheren peil houdt waterschap Brabantse Delta rekening met de wensen en belangen van de verschillende functies, zoals agrarisch, stedelijk en natuur. Het waterschap doet dit in overleg met de belanghebbenden. Het waterschap weegt de verschillende belangen zorgvuldig af. Hierbij worden uiteraard ook opgaven van het waterschap en uitgangspunten voor een duurzaam en robuust watersysteem meegewogen. Daarnaast wordt gekeken naar effecten van het peil op bijvoorbeeld waterkeringen, infrastructuur, bebouwing en archeologie. Het waterschap maakt (in overleg met de streek) een afweging die leidt tot een haalbaar peil dat zo goed mogelijk de combinatie van functies in het peilgebied faciliteert. Kaders en uitgangspunten hiervoor staan in de Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta.

Beleidsnota peilbesluiten bij waterschap Brabantse Delta

Peilbesluitkaart

De peilbesluiten zijn weergegeven op de peilbesluitenkaart. Wanneer je op een peilgebied klikt, zie je welk type peilbeheer geldt, welke peilen zijn vastgesteld voor welke periodes en wanneer het peilbesluit is vastgesteld. Je kan doorklikken naar de officiële publicatie van het peilbesluit. De kaart toont automatische de vigerende situatie, dit is hetgeen besloten is door het bestuur van het waterschap. Het kan zijn dat er nog maatregelen moeten uitgevoerd worden om deze situatie te realiseren. Zolang is het voorgaande besluit van kracht. Deze praktijksituatie kan je ook zien op de kaart. Dit doe je door in de lijst met kaartlagen, icoontje rechts boven in het venster van de kaart, Peilgebied Praktijk aan te klikken.

Open de peilbesluitkaart

Peilbesluiten in herziening

Het vastgestelde peil is afgestemd op de functies van een gebied. Die functies kunnen veranderen, bijvoorbeeld door herinrichting of veranderde doelen. Peilbesluiten worden daarom regelmatig herzien. Belanghebbenden hebben tijdens dit proces de mogelijkheid om aandachtspunten in te brengen, formeel in te spreken, of zo nodig bezwaar te maken.

Bekijk peilbesluiten in herziening

Overgang zomer- en winterpeil

Voor zomer- en winterpeilen gelden de volgende periodes:

  • Het zomerpeil geldt van: 15 mei - 15 augustus
  • Het winterpeil geldt van: 1 oktober – 1 april

Tussen de perioden van het zomerpeil en het winterpeil zit een overgangsperiode van zes weken. Afhankelijk van de grond- en weersomstandigheden bepaalt het waterschap het geschikte moment om geleidelijk over te gaan naar het zomer- of winterpeil.