Provincie Noord-Brabant legt vanaf 1 juni 2023 het plan voor de herinrichting van het zuidelijk deel van het Markdal ter inzage. Dit betreft het ontwerp-Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Markdal-Zuid’ van het waterschap en andere besluiten die nodig zijn om de herinrichting mogelijk te maken. De geplande herinrichting omvat verbetering van de waterhuishouding en waterkwaliteit en verbetering van de natuur. Om het plan en de besluiten toe te lichten organiseert het waterschap op dinsdagavond 6 juni een informatiebijeenkomst in Galder.

Natuur- en waterdoelen

De belangrijkste elementen van de plannen voor de herinrichting van het zuidelijke deel van het Markdal zijn een nieuwe waterloop ten oosten van de huidige Bovenmark en de aanleg van nieuwe natuur in het Markdal. Die geplande nieuwe waterloop wordt in feite de hoofdwaterloop waar het water zonder belemmeringen vanuit België naar het noorden kan stromen. Die waterloop heet voortaan 'de vrijstromende Mark'. Het waterschap maakt die zodanig dat er meanders (kronkels) ontstaan waardoor onder normale omstandigheden het water met een bepaalde stroomsnelheid doorheen kan stromen. Dat bevordert de natuur in en om het water.

Gecoördineerde procedure

Het plan voor de herinrichting is het zogeheten Definitief Ontwerp (DO). De basis hiervoor zijn het oorspronkelijke ontwerp van de Vereniging Markdal en de nadere uitwerking hiervan door het waterschap samen met andere betrokken partners. Het DO is opgenomen in het ontwerp Projectplan Waterwet ‘Herinrichting Markdal-Zuid’ dat van 1 juni tot en met 12 juli ter inzage ligt. Het ontwerp Projectplan Waterwet is een officieel plan waarover ook formele besluitvorming plaatsvindt. Tegelijkertijd met dit projectplan leggen de betrokken overheden ook andere besluiten en stukken ter inzage met een zogeheten gecoördineerde procedure. Dat heeft voor belanghebbenden als voordeel dat ze maar op één plek een eventuele zienswijze in hoeven te dienen. Alle informatie staat vanaf 1 juni op www.brabant.nl/terinzage.

Veldonderzoeken

Om de realisatie van het plan verder voor te bereiden, vinden er vanaf half mei tot en met juni veldonderzoeken plaats in het gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om landmeetkundige werkzaamheden, grondonderzoek en archeologisch onderzoek. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd namens het waterschap.

Informatieavond 6 juni 2023

Het waterschap organiseert voor belanghebbenden en belangstellenden op 6 juni een informatiebijeenkomst over de herinrichting van het zuidelijk deel van het Markdal en de projectplanprocedure. Die bijeenkomst is in Dorpshuis De Leeuwerik aan de Sint Jacobsstraat 1B in Galder. De inloop is vanaf 19.30 uur. Het programma start om 20.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Naast een toelichting op het Definitief Ontwerp en de verdere procedure is er uiteraard ruimte voor het stellen van vragen en specifieke toelichting op onderdelen van het ontwerp en de procedure. Vooraf aanmelden is gewenst.

Meer over het project Markdal

Op de projectenpagina over het Markdal leest u meer over de plannen voor de herinrichting.