Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden

De secretaris-directeur van het Waterschap Brabantse Delta besluit vast te stellen het navolgende: reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden bij Waterschap Brabantse Delta.

  Hoofdstuk 1 – Algemene bepalingen

  Artikel 1

  Dit besluit verstaat onder:

  1. De wet: de Archiefwet 1995
  2. De archiefbewaarplaats: de door het Dagelijks Bestuur overeenkomstig artikel 31 van de Archiefwet 1995 aangewezen archiefbewaarplaats voor Waterschap Brabantse Delta
  3. De archiefbescheiden: de documenten zoals bedoeld in artikel 1 onder c van de Archiefwet 1995
  4. Raadpleging: het inzien van archiefbescheiden/documentaire verzamelingen als bedoeld in artikel 14 van de Archiefwet 1995
  5. Reproducties: het maken van afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen van de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de Archiefwet 1995

  Artikel 2

  Waar in dit reglement sprake is van (rechts)handelingen of het stellen van nadere voorschriften is daarvoor de secretaris van Waterschap Brabantse Delta verantwoordelijk.

  Hoofdstuk 2 – Voor raadpleging en gebruik aangewezen ruimten

  Artikel 3

  Bij Waterschap Brabantse Delta geschieden raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden in de daartoe aangewezen ruimte.

  Artikel 4

  Waterschap Brabantse Delta stelt huisregels op voor de in artikel 3 van dit reglement genoemde ruimte en zorgt dat een ieder die tot deze ruimte wil worden toegelaten, bekend is met deze huisregels voor bezoekers archiefbewaarplaats waterschap Brabantse Delta.

  Een ieder die wenst te worden toegelaten tot de op basis van artikel 3 van dit reglement aangewezen ruimte waar ten behoeve van raadpleging en gebruik originele archiefbescheiden worden gehanteerd, dient zich via de website aan te melden, waarbij iedere bezoeker bij binnenkomst geregistreerd wordt als bezoeker.

  Artikel 6

  Degene die in strijd handelt met de in artikel 4 en artikel 5 van dit reglement genoemde regels, kan de toegang tot de studiezaal ontzegd worden.

  Hoofdstuk 3 – Levering, openbaarmaking en verveelvoudiging

  Artikel 7

  Aan verzoeken van een ieder voor de levering van afbeeldingen, afschriften, uittreksels, dan wel bewerkingen van de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 14 van de wet, wordt door het waterschap voldaan, behoudens wettelijke bepalingen en voor zover de dienst dit toelaat.

  Artikel 8

  Reproducties worden in verband met maatschappelijk verantwoord ondernemen bij voorkeur alleen digitaal geleverd via de studiezaalmedewerker.

  Artikel 9

  Voor iedere vorm van openbaarmaking en verveelvoudiging van onderzoek, afbeeldingen, afschriften en bewerkingen van archiefbescheiden en verzamelobjecten is de onderzoeker/bezoeker zelf verantwoordelijk.

  Hoofdstuk 4 – Schadevergoeding

  Artikel 10

  De gebruiker is aansprakelijk voor eventuele schade door hem toegebracht aan archiefbescheiden en is verplicht deze schade te vergoeden.

  Hoofdstuk 5 – Slotbepalingen

  Artikel 11

  Dit reglement kan worden aangehaald als het Reglement voor raadpleging en gebruik van de archiefbescheiden van Waterschap Brabantse Delta 2015.