De inhoud is geladen.

Samenwerking bij natuurherstel Merkske-Strijbeekse Beek

Waterschap Brabantse Delta werkt mee aan een samenwerkingsproject in het beekdal van het Merkske en de Strijbeekse Beek. Door de natuur te versterken ontstaat er een netwerk van natuurgebieden in de Nederlands-Vlaamse grensregio. Staatsbosbeheer voert de regie over het project.

Wat gaan we doen?

Binnen dit samenwerkingsproject versterken we de natuur in een uitgestrekt gebied rond het beekdal van het Merkske en de Strijbeekse Beek, en verbeteren we de waterkwaliteit. Onder een betere waterkwaliteit verstaan we vooral een betere ecologische waterkwaliteit. Dat betekent water waar allerlei dieren leven, zoals kleine waterdieren en vissen. Maar waar ook verschillende water- en oeverplanten groeien waar dieren voedsel en nestgelegenheid vinden. De Strijbeekse Beek ontspringt in België in de buurt van Baarle-Hertog. Via De Strijbeekse Beek mondt de beek 14 kilometer verder uit in de Bovenmark.

Natte natuurparel

In het beekdal van het Merkske ligt de gelijknamige beek 't Merkske. Rondom deze beek en ook bij de Strijbeekse Beek, ligt een nat natuurgebied waarin planten en dieren leven die voldoende grondwater van een goede kwaliteit nodig hebben. We duiden dat gebied aan als ‘natte natuurparel’. Om deze natte natuurparel te herstellen moeten we meer en langer water vasthouden in het gebied. Het herstel van de grondwatersituatie is onderdeel van dit project.

Beekherstel: bouwen met natuur

Een belangrijk onderdeel van het werken aan een betere waterkwaliteit, de natuur in en om het water en de grondwatersituatie is het uitvoeren van maatregelen in de beek het Merkske. Welke maatregelen genomen gaan worden onderzoekt het waterschap nog. Maar mogelijk gaat het om het creëren van variaties in de stroomsnelheden van de beek door het neerleggen van takkenbossen. Die verschillende stroomsnelheden zorgen er bijvoorbeeld voor dat zich zand ophoopt in de beek. Het water stroomt daardoor minder snel weg en kan zo beter infiltreren in de bodem. In combinatie met de takkenbossen is die situatie ook ideaal voor vissen en waterdieren om te schuilen. Ook een ander type onderhoud van de beek en de oevers kan bijdragen aan meer water in de zanderige bodem van dit gebied. Door het gebied stroomt ook de Strijbeekse Beek. Hiervoor bekijkt het waterschap of er binnen het project ook maatregelen genomen moeten worden.

Partners

Aan dit project werken de Vlaamse organisaties Provincie Antwerpen en Agentschap voor Natuur en Bos samen met de Provincie Noord-Brabant, Staatsbosbeheer en waterschap Brabantse Delta uit Nederland.

Planning

Het project is nog in een planvormingsfase. Nu de samenwerkingsovereenkomst is getekend start het vervolg van de planvormingsfase. Het is de bedoeling om in de periode van 2025 tot In de het voorjaar van 2024 tekenen alle betrokken partners een samenwerkingsovereenkomst. Na de planvorming is het de bedoeling de maatregelen van 2025 tot en met 2027 uit te voeren.

Integraal Waterproject (IWP) Het Merkske

In het gebied van Het Merkske werkt het waterschap al langer samen met Vlaamse organisaties en belanghebbenden aan verschillende doelen voor dat gebied. Dat gebeurt onder de noemer van het Integraal Waterproject (IWP) Het Merkske. Bij dit gebiedsproces hebben de betrokken organisaties aandacht voor het bevorderen van een duurzaam gebruik van het (grond-)water en bodem en versterking van de natuur in en om het water. En dat met oog voor de sociale samenhang en de economische en recreatieve kansen en mogelijkheden in het gebied.