Wanneer je een ruimtelijk plan opstelt, doe je er goed aan je vooraf te verdiepen in de visie van Brabantse Delta.

Ruimtelijke Visie West-Brabant

De Omgevingsagenda 2021-2025 West-Brabant(externe link)  beschrijft in hoofdlijnen de ruimtelijke opgaven én wateropgaven voor de komende jaren, met daarbij mogelijke oplossingsrichtingen.

Het waterschap heeft de visie opgesteld in samenwerking met de West-Brabantse gemeenten(externe link). Het doel is om de verschillende opgaven in de toekomst regionaal te benaderen.

Buitendijks bouwen

West-Brabant wordt door waterkeringen beschermd tegen hoogwater en wateroverlast. Als het peil van de rivieren stijgt, houden de keringen het water tegen en ondervinden de bewoners achter de kering geen wateroverlast.

Het buitendijks gebied - het stuk land tussen de keringen - werkt als een buffer bij hoge waterafvoer. Het waterschap wil daarom voorkomen dat er in deze gebieden wordt gebouwd.

Ons beleid buitendijkse ontwikkelingen staat uitgelegd in de Notitie Beleid Buitendijkse ontwikkelingen, Roode Vaart & MarkDintelVlietboezem 2023.

Samenvatting Beleid buitendijkse ontwikkelingen, 2023

In de Rijksbrief Water en Bodem sturend (van 25 november 2022) zet het rijk in op een stop van ontwikkelingen in het buitendijks gebied en gebieden die van belang zijn voor het bergen van water. Het waterschap sluit met het “Beleid buitendijkse ontwikkelingen” (voor het buitendijkse gebied langs de Roode Vaart en de Mark-DintelVlietboezem) aan bij de lijn uit de Rijksbrief. Buitendijkse ontwikkelingen kunnen immers het werk van het waterschap, nu en later, negatief beïnvloeden. Volgens het “Beleid buitendijkse ontwikkelingen” worden geen positieve watertoetsadviezen voor ontwikkelingen in het buitendijkse gebied meer afgegeven. Alleen binnen aangewezen (bebouwde) contouren zijn nog ontwikkelingen mogelijk zolang ze niet negatief zijn voor de verantwoordelijkheden van het waterschap. Er wordt in die gevallen een zogenaamd “signaleringsadvies” gegeven waarbij vooral wordt gewezen op de risico’s en de eigen verantwoordelijkheden in het buitendijkse gebied.

Watertoets bij ruimtelijke plannen

De watertoets zorgt er voor dat bij alle ruimtelijke plannen aandacht is voor de kwaliteit én kwantiteit van water. De watertoets is verplicht bij alle plannen voor landelijk én stedelijk gebied. De gemeente doorloopt met het waterschap het watertoetsproces, dat bestaat uit advisering, toetsing en goedkeuring door het waterschap.

Fase 1 - voorbereiding

Hoe eerder je het waterschap betrekt bij de planvorming, hoe efficiënter we de waterbelangen met jou kunnen afstemmen.

De initiatiefnemer van het ruimtelijke plan informeert Brabantse Delta. Het waterschap geeft vervolgens informatie over het watersysteem. Op basis van de eerste plannen bepalen we de randvoorwaarden en waar de kansen liggen. Het resultaat is een afsprakennotitie over de inhoud en het procesverloop van de watertoets.

Verdiep je ook eens in:

Heb je vragen?
Neem contact op met een van onze contactpersonen.

Fase 2 - ontwikkeling en advies

Hier ontwerpt de initiatiefnemer het ruimtelijk plan. De inbreng van Brabantse Delta hangt af van de gevolgen die het plan heeft op de waterhuishouding. Aan het eind van deze fase bekijkt Brabantse Delta het conceptontwerp. We toetsen het conceptplan dan aan de eerder vastgestelde randvoorwaarden en geven een wateradvies.

Watertoets viewer
Een handig instrument in de ontwikkelingsfase is de Watertoets Viewer. De viewer geeft snel inzicht in de waterbelangen die in een plangebied spelen. Hiermee kun je een plangebied intekenen en ook kaarten afdrukken, bijvoorbeeld als toelichting bij een bestemmingsplan.

Let op: Momenteel zijn wij bezig met een nieuwe en actuele versie van de Watertoets Viewer. Hierdoor is deze helaas momenteel niet beschikbaar.

Fase 3 - besluitvorming

Bij ruimtelijke plannen zijn verschillende zaken belangrijk. Naast water zijn dat bijvoorbeeld economie en archeologie. De bedenker van het plan maakt nu een afweging tussen de verschillende aspecten van het plan.

De keuzes die voor water zijn gemaakt, komen in een speciale waterparagraaf. Het plan, inclusief waterparagraaf, wordt hierna ter inzage gelegd. Als wordt afgeweken van het wateradvies, kan het waterschap bezwaar maken tegen het plan.