Wanneer u een ruimtelijk plan opstelt, doet u er goed aan zich vooraf te verdiepen in de visie van Brabantse Delta.

Ruimtelijke Visie West-Brabant

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 beschrijft in hoofdlijnen de ruimtelijke opgaven én wateropgaven voor de komende jaren, met daarbij mogelijke oplossingsrichtingen.

Het waterschap heeft de visie opgesteld in samenwerking met de West-Brabantse gemeenten. Het doel is om de verschillende opgaven in de toekomst regionaal te benaderen.

Buitendijks bouwen

West-Brabant wordt door waterkeringen beschermd tegen hoogwater en wateroverlast. Als het peil van de rivieren stijgt, houden de keringen het water tegen en ondervinden de bewoners achter de kering geen wateroverlast.

Het buitendijks gebied - het stuk land tussen de keringen - werkt als een buffer bij hoge waterafvoer. Het waterschap wil daarom voorkomen dat er in deze gebieden wordt gebouwd.

Ons beleid bouwen staat uitgelegd in de Notitie Buitendijks Bouwen.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?