Vergunning of melding?

Het Activiteitenbesluit Milieubeheer is gebaseerd op de Wet Milieubeheer en bevat algemene milieuregels voor inrichtingen (vaak bedrijven). Inrichtingen die onder het Activiteitenbesluit vallen hebben vaak geen vergunning nodig voor het oprichten of veranderen van je bedrijf of bedrijfsvoering. In veel gevallen is alleen een melding nodig.

Aanpak

Stap 1: activiteit binnen of buiten een inrichting

Allereerst is het belangrijk om te weten vanuit waar jouw activiteit plaatsvindt: vanuit een inrichting of niet. Dit lees je in de Wet Milieubeheer. Vindt jouw activiteit buiten een inrichting plaats dan heb je te maken met besluit lozen buiten inrichtingen. Anders heb je te maken met het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Ga hiervoor verder naar stap 2.

Stap 2: is jouw bedrijf een type A-, B- of C- inrichting

Uit stap 1 is gebleken dat jouw inrichting te maken heeft met het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Op grond van het Activiteitenbesluit Milieubeheer is jouw bedrijf een type A-, B- of C-inrichting. Dat hangt af van jouw bedrijfsactiviteiten. Zo weet je of je wel of geen melding moet doen of een vergunning moet aanvragen.

Stap 3: een melding doen?

Wil je bedrijfswater lozen in een oppervlaktewater, bijvoorbeeld een sloot of beek? Dan heb je toestemming van het waterschap nodig. In de Waterwet staat dat het verboden is om zonder vergunning stoffen in het oppervlaktewater te lozen. De Waterwet is een landelijke wet die het beheer van grondwater en oppervlaktewater in heel Nederland regelt. Er zijn voor veel voorkomende lozingen landelijke algemene regels opgesteld, één daarvan is het Activiteitenbesluit Milieubeheer.

Op basis van het Activiteitenbesluit moet je een melding doen of maatwerkvoorschrift aanvragen als je een van de volgende lozingen gaat uitvoeren:

  • lozen van afvalwater door agrarische activiteiten;
  • lozen van afvalwater door bronnering en bodemsanering;
  • lozen van afvalwater door bereiden, bewerken en vervaardigen van voedingsmiddelen;
  • lozen van afvalwater bij het uitwendig wassen van motorvoertuigen
  • spuiwater uit recreatieve visvijvers.

Let op! Deze lijst is niet volledig. Raadpleeg het Activiteitenbesluit om na te gaan of jouw lozing wel of niet gemeld moet worden of dat je een maatwerkvoorschrift moet aanvragen. Sommige lozingen hoef je niet te melden.

Stap 4: melding doen

Je weet nu of je een melding moet doen of een maatwerkschrift moet aanvragen in het kader van het Activiteitenbesluit. Een activiteit melden kun je digitaal doen via Omgevingsloket Online (OLO). De melding dien je rechtstreeks in bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteit plaatsvindt. 

Regelgeving

Contact

Heb je een vraag over jouw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met afdeling Vergunningen via T 076 564 10 00.