Wat is een legger?

Het waterschap gebruikt de legger als een wettelijk register waarin staat aan welke maten, afmetingen etc., primaire keringen (dijken) moeten voldoen. De legger is de basis voor het uitvoeren van beheer, onderhoud, controle en het verlenen van vergunningen. Verder geeft de legger aan bij wie de onderhoudsplicht ligt. Dat kan zijn het waterschap zelf, maar vaak ook anderen waarop het waterschap toezicht uitoefent. De legger gaat uitsluitend over regels voor bestaande situaties.

Wat is de legger niet?

De legger is geen dijkverbeterproject. Er zullen door het vaststellen van de legger geen werkzaamheden buiten worden uitgevoerd door het waterschap.

Waarom wordt de legger gewijzigd?

Het is van groot belang dat de legger actueel is, zodat de juiste regels op de juiste plaats van toepassing zijn. Niet onnodig te streng, maar ook niet per abuis te licht. Daarnaast geldt dat de legger op orde moet zijn voor de komst van de nieuwe Omgevingswet.

Vanuit het Rijk zijn nieuwe normen gesteld aan primaire (en secundaire) waterkeringen. Hierin zijn de verwachte hogere waterstanden door klimaatverandering meegenomen. De primaire waterkeringen zijn getoetst aan de nieuwe normen. De resultaten van de toetsing hebben geleidt tot het aanpassen van de legger.

Onder het kopje ‘De keur en watervergunning’ wordt ingegaan op de gevolgen voor percelen binnen de primaire waterkering en de bijbehorende beschermingszones A en B.

Waarom zijn er primaire waterkeringen (dijken)?

De primaire waterkeringen zorgen ervoor dat inwoners veilig kunnen wonen en werken. Onder andere door klimaatverandering worden meer weersextremen verwacht. Deze weersextremen kunnen er voor zorgen dat de waterstanden in de rivieren oplopen. Wanneer een primaire waterkering niet meer functioneert, kan er bij hoge waterstanden in de rivier een groot gedeelte van het land onder water lopen.

Dijkverbetering

Om er voor te zorgen dat inwoners veilig droge voeten houden, kan het noodzakelijk zijn om op bepaalde plaatsen een primaire waterkering aan te passen zodat deze voldoende bescherming blijft bieden bij hogere waterstanden in de rivier.

Op basis van de toetsing van de nieuwe normen vanuit het Rijk, blijkt dat er gebieden zijn waar mogelijk versterkingen nodig zijn aan een primaire waterkering. Het versterken van een primaire waterkering kan op verschillende manieren.

Profiel van vrije ruimte

Het Profiel van vrije ruimte is de reservering van ruimte die nodig is om in de toekomst verbeteringen aan de waterkering te kunnen realiseren. Hoeveel ruimte hier precies voor nodig is, hangt af van de situatie en inzichten die dan gelden op dat moment in de toekomst. Daarom is er in de legger, zoals vanuit het Rijk voorgeschreven, een ‘Profiel van vrije ruimte’ opgenomen.

Het doel van een profiel van vrije ruimte is het voorkomen van allerlei ontwikkelingen in de tussentijd op, naast of bij waterkeringen die het straks onmogelijk of zeer moeilijk maken de waterkering nog te verbeteren. Niet alleen voor het waterschap, maar ook voor de gebruikers op dat moment. Het profiel van vrije ruimte staat onafhankelijk van de in de legger vastgestelde waterstaatwerk en beschermingszone (A en B) van de waterkering.

Binnen het profiel van vrije ruimte is het daarom verboden om zonder vergunning werken te plaatsen of te wijzigen. Een voorbeeld van een werk kan zijn een schuur of een loods.

De keur en watervergunning

Binnen de zoneringen van een waterkering kunnen gebods- of verbodsbepalingen gelden op basis van de keur waterschap Brabantse Delta voor bouwactiviteiten en andere werkzaamheden. Doordat de zoneringen van de waterkeringen kunnen zijn veranderd, is het mogelijk dat er op plekken waar voorheen geen zonering van een waterkering lag, er nu wél (gedeeltelijk) een zonering van de waterkering is gelegen. Navolgend wordt nader ingegaan op de keur en de Watervergunning.

De keur is een verordening van het waterschap op basis van de Waterwet. Veelal is binnen de beschermingszones een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen kunnen werkzaamheden onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van een vrijstelling van de vergunningplicht.

De keur en de Algemene regels raadplegen.

Voor de meeste werkzaamheden binnen de primaire waterkering is een watervergunning noodzakelijk. Ook voor veel werkzaamheden binnen beschermingszone A en voor een aantal werkzaamheden in beschermingszone B van de primaire waterkering is een watervergunning noodzakelijk. Voor een aantal veelvoorkomende werkzaamheden heeft het waterschap echter een vrijstelling van de vergunningsplicht gegeven middels een algemene regel (AR), zie Algemene regels Waterschap Brabantse Delta via Overheid.nl(externe link).

Werkzaamheden in de beschermingszone van een waterkering waarvoor een algemene regel geldt zijn onder andere:

  • regulier onderhoud van percelen (AR25B);
  • het plaatsen van eenvoudig verplaatsbare bouwwerken (AR26);
  • het plaatsen van een afrastering (AR28);
  • het gebruik als tuin (AR29);
  • het verwijderen en snoeien van beplanting (AR29A en 29B);
  • het aanbrengen of verwijderen van erfverharding (AR30);
  • interne verbouwingen van bestaande panden (AR32).

Als wordt voldaan aan de voorschriften zoals gesteld in deze algemene regels wordt vrijstelling verleend van de vergunningplicht.

Via Vergunningcheck controleren of u een vergunning nodig heeft of dat bijvoorbeeld kan worden volstaan met een melding.

In de ‘Beleidsregel voor Waterkeringen, waterkwantiteit en grondwater’ heeft het waterschap aangegeven hoe wordt omgegaan met een aanvraag watervergunning. Deze zijn te vinden op onze website via Bekijk de regels op Overheid.nl(externe link).

Wanneer de Omgevingswet ingaat, wordt de keur vervangen door de waterschapsverordening. Qua werkwijze en regels zoals hier in deze brief beschreven verandert er dan niets. De regels heten anders, zijn anders gerangschikt, maar komen op hetzelfde neer. Voorlopig blijft de keur nog gewoon van kracht en daarom gaan wij in deze brief uitvoerig in op de huidige regels op grond van de Waterwet en niet op de Omgevingswet.

Vervolg procedure

Zoals aangegeven heeft Waterschap Brabantse Delta een informatieve brief verzonden naar belanghebbenden over de leggerwijziging. Dit betreft uitsluitend een informatieve brief en is geen formele procedure. De concept legger is 7 oktober ter inzage gelegd. De periode voor de ter inzage legging van de concept legger bedraagt 6 weken en duurt tot en met 18 november 2022. In deze periode kunt u een zienswijze indienen ten aanzien van de concept legger.

Meer informatie over het indienen van een zienswijze.

Vanaf 19 november (na beëindiging van de ter inzage periode) worden de ontvangen zienswijzen gebundeld en beantwoord in een ‘Nota van Zienswijze’. Daarnaast wordt onderzocht of er wijzigingen in de legger noodzakelijk zijn. Vervolgens wordt er een definitief besluit genomen over de legger. De verwachting is dat dit definitieve besluit aan het eind van het jaar wordt genomen.