• In delen van Brabant zijn de grondwaterstanden nog steeds laag. Het spande er dan ook tot het laatste moment om of de Brabantse waterschappen dit voorjaar graslandberegening konden toestaan. Op dit moment staan de meeste peilbuizen boven de grenswaarde. Daarom hebben de waterschappen besloten dat agrariërs en andere grondeigenaren hun grasland van 1 april tot 1 juni mogen beregenen met grondwater.
 • Waterschap Brabantse Delta tekent samen met tien andere partners de ‘aanvullende’ overeenkomst (addendum) om de samenwerking op het gebied van natuur en water op de Brabantse Wal voort te zetten. Naast Nederlandse organisaties werken ook de Vlaamse partners Natuurpunt en het Agentschap Natuur en Bos hieraan mee.
  Brabantse Wal vanuit de lucht met in het midden De Groote Meer en op de voorgrond als een bredere strook het zuiveringsfilter
 • Op 4 maart waren alle bestuurders in de regio Hart van Brabant het eens over de plannen uit de Regionale Energie- en Klimaatstrategie (REKS). Als de gemeenteraden, de provincie en de waterschappen akkoord gaan, gaat de REKS na 1 juli richting het Rijk.
 • Woensdag 3 maart hebben de provincie Noord-Brabant en de vier Brabantse waterschappen - Aa en Maas, Brabantse Delta, De Dommel en Rivierenland - de Koepelovereenkomst Groenblauw 2021-2027 ondertekend. Het doel is samen werken aan gezamenlijke water- en natuuropgaven om te komen tot een klimaatrobuust Brabant in 2050.
  Koepelovereenkomst Groenblauw met handtekeningen
 • Boeren en grondeigenaren kunnen vanaf 11 maart gebruikmaken van de provinciale Stimuleringsregeling Landschap (StiLa). Waterschap Brabantse Delta werkt mee aan deze regeling.
  Flauw aangelegde oever langs een weiland in Ulicoten (gemeente Baarle-Nassau). Hierdoor wordt het water langer vastgehouden. Hiervoor heeft het waterschap subsidie verleend.
 • Dijkgraaf Kees-Jan de Vet van waterschap Brabantse Delta zette afgelopen week zijn handtekening onder de Direct Duidelijk Deal. Met de deal spreekt het waterschap af dat het duidelijk communiceert en dat het concrete plannen maakt om dit voor elkaar te krijgen.
  Dijkgraaf Kees Jan de Vet ondertekent de Direct Duidelijk Deal
 • Vanaf vandaag valt de belastingaanslag bij 275.000 huishoudens uit ons werkgebied op de mat. Belasting betalen is nooit leuk, maar is wel noodzakelijk zodat wij ons waterschapswerk kunnen doen. De belastingaanslag wordt verstuurd door de Belastingsamenwerking West-Brabant. Zij regelen de belastingzaken voor ons.
  Logo belastingsamenwerking West-Brabant
 • Vandaag is gestart met het baggeren in de singels. De start was uitgesteld door de afgelopen vorstperiode. De werkzaamheden zijn, onder voorbehoud van het weer, klaar in de 1ste week van mei. Als onderdeel van de wet Natuurbescherming worden de werkzaamheden uitgevoerd onder begeleiding van een ecoloog. Met de woonbooteigenaren is nauw overleg over de uitvoering. En de eigenaren van de (roei-) bootjes worden door de aannemer via WhatsApp op de hoogte gehouden.
 • Waterschap Brabantse Delta werkt graag mee aan mooi schaatsijs. Dit doen we door onze poldergemalen (pompgebouwen) op plekken waar dat mogelijk is stil te zetten en stuwen omhoog te zetten. Dit is geen gemakkelijke opgave, door de grote regenval in de periode voor de vorst moet het overtollige regenwater ook afgevoerd worden om droge voeten te houden.
  Schaatsende man met muts op natuurijs.
 • Het vaarverbod is per 15 februari 2021 ingetrokken.
 • In delen van Nederland is sprake van hoge waterstanden in de rivieren. In het beheergebied van waterschap Brabantse Delta is er vanuit de rivieren geen overlast met betrekking tot hoogwater en dit wordt komende week ook niet verwacht.
  Inspectie door medewerker op de dijk bij hoogwater
 • De ontwerp partiële herziening legger oppervlaktewaterlichamen en vaarwegen Mark-Vlietsysteem is vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.