Waterschap Brabantse Delta baggert watergangen, zoals vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Door het baggeren zorgen we voor een betere water aan- en afvoer en verbeteren we de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere (water)dieren. 

Wat is baggeren?

Baggeren is het weghalen van slib van de bodem van watergangen, zoals sloten, beken en rivieren. Slib bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Het slib wordt meegevoerd door de stroming in het water en zakt uiteindelijk naar de bodem. 

Veelgestelde vragen

Waarom baggeren we?

Door te baggeren zorgen we voor:

  • Genoeg ruimte voor water 
    Slib zorgt ervoor dat watergangen minder diep worden. Hierdoor stroomt er minder water in de watergangen en is er kans op overstroming. Door te baggeren houden we watergangen op de juiste diepte en voorkomen we wateroverlast.
  • Een schone bodem 
    Baggeren kan ook nodig zijn wanneer er schadelijke stoffen op de bodem zijn aangetroffen. Een vervuilde bodem zorgt er voor dat het water ook wordt vervuild. Door te baggeren worden de schadelijke stoffen van de bodem gehaald. 
  • Zuurstofrijk water 
    Slib kan er voor zorgen dat het zuurstofgehalte in het water daalt. Hierdoor kan het water stinken. Ook kunnen planten, vissen en andere (water)dieren last krijgen van zuurstoftekort. Daardoor kunnen ze niet of nauwelijks leven. Door het baggeren krijgt het water meer zuurstof en blijven planten en dieren in leven.

Wanneer baggeren we?

We baggeren als de laag slib op de bodem van de watergang te dik is. Dit meten we eens in de 8 jaar. Vervolgens doen we onderzoek naar de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger. En kijken we of er bijzondere planten en dieren leven. Daarna maken we een plan en voeren we de baggerwerkzaamheden uit. Wanneer we de werkzaamheden uitvoeren, ligt aan het gebied. Voor landelijk en stedelijk gebied gelden andere regels.

Landelijk gebied

Het landelijk gebied is gebied waar veel natuur, landbouwgrond, en weinig bebouwing te vinden is. Ligt de te baggeren watergang in dit gebied? Dan baggeren we tussen augustus en maart. 

Het baggeren van grote beken, rivieren of sloten, of beken, rivieren of sloten met een bijzondere status (KRW-waterlichamen) combineren we met andere maatregelen die we uitvoeren voor (ecologische) verbetering van het watersysteem.

Waar we de komende jaren gaan baggeren op landelijk gebied vind je op deze kaart van Geoportaal.

Stedelijk gebied

Het stedelijk gebied is een gebied in een dorp of stad waar winkels, bedrijven en woningen te vinden zijn. Samen met de gemeente beslissen we wanneer we daar baggeren. 

Hoe baggeren we?

We baggeren met een schuifboot of met een kraan. Dit ligt aan de situatie. 

Baggeren met een schuifboot:

De schuifboot ligt in het water en duwt de bagger naar een laadlocatie. Daar schept een kraan het slib uit het water.

Baggeren met een kraan

De kraan schraapt de bagger van de bodem en laadt het meteen in een vrachtwagen.

Wat gebeurt er met de bagger?

Landelijk gebied

Voor percelen grenzend aan beken, rivieren of sloten (waterlopen) geldt de ontvangstplicht. Dat betekent dat een perceeleigenaar materialen die vrijkomen bij regulier waterschapswerk moet ontvangen. Dit geldt dus ook voor vrijkomende bagger. In het landelijk gebied wordt over het algemeen gebruik gemaakt van deze ontvangstplicht en wordt de bagger op de aangrenzende percelen gelegd (verspreid). Als uit de onderzoeken blijkt dat de bagger verontreinigd is, dan voeren we dit af naar erkende verwerkers.

Stedelijk gebied

Ook in het stedelijk gebied geldt in principe de ontvangstplicht. Maar hier is over het algemeen geen ruimte om de bagger te verspreiden. Daarom is er in de stedelijke omgeving over het algemeen geen ontvangstplicht. De bagger die op deze locaties vrijkomt, voeren we af naar erkende verwerkers.

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen (AOWW)

Schade na het baggeren?

Heb je na de werkzaamheden schade aan gewassen? Dan kun je in aanmerking komen voor schadevergoeding. Geef dit aan via het online schadeformulier