Waterschap Brabantse Delta baggert vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Een watergang zonder bagger is beter voor de water aan- en afvoer. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit voor planten en dieren. 

Wat is baggeren?

Water dat door watergangen stroomt, voert bodemdeeltjes en plantenresten met zich mee. In de loop van de tijd zakt dat naar de bodem. Zo ontstaat er op de bodem van onze watergangen een laag slib. Die sliblaag noemen we bagger. Tijdens het baggeren halen we deze sliblaag weg.

 

Werkzaamheden in uw buurt

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden is te vinden op deze kaart. Meer informatie over de werkzaamheden in uitvoering leest u onderaan deze pagina. 

Waarom baggeren?

Er zijn verschillende redenen waarom het waterschap baggert.

  • Water opvangen 
    Bagger zorgt ervoor dat watergangen ondieper worden. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn om water af te voeren. Door te baggeren kunnen we watergangen op de juiste diepte houden en wateroverlast voorkomen.
  • Schone bodem 
    Baggeren kan ook nodig zijn wanneer de bodem is verontreinigd. Een verontreinigde bodem zorgt voor vervuiling van het water.
  • Zuurstofrijk water 
    Een sloot vol bagger zorgt ervoor dat er in het water een tekort aan zuurstof kan ontstaan. Er ontstaat stankoverlast en planten en dieren kunnen er niet of nauwelijks leven. Door het verwijderen van bagger krijgt water meer zuurstof en keren planten en dieren weer terug.

Wat gebeurt er met de bagger?

Stedelijk gebied

Ook in het stedelijk gebied geldt in principe de ontvangstplicht. Maar hier is over het algemeen geen ruimte om de bagger te verspreiden. Daarom is er in de stedelijke omgeving over het algemeen geen ontvangstplicht. De bagger die op deze locaties vrijkomt, voeren we af naar erkende verwerkers.

Landelijk gebied

Voor percelen grenzend aan waterlopen geldt de ontvangstplicht. Dit houdt in dat een perceeleigenaar materialen die vrijkomen bij regulier waterschapswerk dient te ontvangen. Dit geldt dus ook voor vrijkomende bagger. In het landelijk gebied wordt over het algemeen gebruik gemaakt van deze ontvangstplicht en wordt de bagger op de aangrenzende percelen gelegd (verspreid). Als uit de onderzoeken blijkt dat de bagger verontreinigd is, dan voeren we dit af naar erkende verwerkers.

Wanneer wordt er gebaggerd?

In het landelijk gebied, waar met name natuur aanwezig is of agrarische activiteiten en weinig bebouwing. Gaan we iedere 8 jaar met peilingen na of we een waterloop moeten baggeren. De gebiedsindeling is te vinden op deze kaart. De peilingen worden anderhalf tot twee jaar voorafgaand aan het baggeren uitgevoerd. Hierna onderzoeken we de te baggeren waterlopen en voeren we werkzaamheden uit. De grotere waterlopen in het landelijk gebied, of waterlopen die een bijzondere status hebben, de zogenoemde KRW-waterlichamen vallen buiten het reguliere baggeren in landelijk gebied. Het baggeren hiervan gaat vaak in combinatie met andere maatregelen die we uitvoeren voor (ecologische) verbetering van het watersysteem.

 

Het baggeren voeren we uit in de periode augustus tot en met maart. Indien we vooraf of tijdens werkzaamheden beschermde planten- of diersoorten aantreffen. Voeren we de werkzaamheden uit volgens de Wet natuurbescherming en de gedragscode en de Wet natuurbescherming voor waterschappen.

Voor het stedelijk gebied hebben we geen vaste baggercyclus. In samenspraak met de gemeenten maken we afspraken over de periode van baggeren.

Werkzaamheden in uitvoering

Breda

In de gemeente Breda worden voorbereidingen getroffen voor het baggeren van de zandvang Bieberg. Zodra er meer bekend is over de planning, informeren wij u hierover. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber via 06 18 04 16 04 of via p.den.braber@brabantsedelta.nl 

Moerdijk

In de gemeente Moerdijk worden voorbereidingen getroffen voor het baggeren in Klundert, Zevenbergen en WillemstadIn de Nederlandse (water)bodem liggen her en der nog explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook bij dit project wordt eerst de bodem onderzocht op niet-gesprongen explosieven. Zodra er meer bekend is over de planning, informeren wij u hierover. 

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber via 06 18 04 16 04 of via p.den.braber@brabantsedelta.nl 

Niet gesprongen explosieven | Bodemambities

Steenbergen

In de gemeente Steenbergen worden voorbereidingen getroffen voor het baggeren. In de Nederlandse (water)bodem liggen her en der nog explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook bij dit project wordt eerst de bodem onderzocht op niet-gesprongen explosieven. Zodra er meer bekend is over de planning, informeren wij u hierover.

Heeft u vragen? Stel ze gerust aan omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber via 06 18 04 16 04 of via p.den.braber@brabantsedelta.nl 

Niet gesprongen explosieven | Bodemambities

Bergen op Zoom

Het waterschap is bezig met de voorbereidingen voor het baggeren in Bergen op Zoom. Momenteel bevinden deze voorbereidingen zich in de laatste fase en wordt het werk op korte termijn aanbesteed. Naar verwachting worden de werkzaamheden in het najaar van 2021 uitgevoerd. Zodra er meer bekend is over de exacte planning, informeren wij u hierover. Heeft u vragen? Stel ze gerust aan omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber via 06 18 04 16 04 of via p.den.braber@brabantsedelta.nl.

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen (AOWW)

Schade na het baggeren?

Als u na de werkzaamheden schade aan gewassen heeft. Dan kunt u in aanmerking komen voor schadevergoeding. Dit kunt u aangeven via het online schadeformulier