Waterschap Brabantse Delta baggert watergangen, zoals vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Door het baggeren zorgen we voor een betere water aan- en afvoer en verbeteren we de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere (water)dieren. 

Wat is baggeren?

Baggeren is het weghalen van slib van de bodem van watergangen, zoals sloten, beken en rivieren. Slib bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Het slib wordt meegevoerd door de stroming in het water en zakt uiteindelijk naar de bodem. 

Waar voeren we baggerwerkzaamheden uit?

Breda, Dongen, Moerdijk, Steenbergen en Waalwijk

In 2023 en 2024 baggeren we verschillende watergangen in de gemeenten Breda, Dongen, Moerdijk, Steenbergen en Waalwijk. Welke watergangen we precies gaan baggeren en de planning daarvan maken we later bekend. Op dit moment doen we voorbereidende onderzoeken.

Provinciale Vaarwegen

Net na de zomer van 2022 zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden van deeltraject 1. Zo meten we met een hybride peilboot hoeveel bagger er in de rivieren ligt. Deze wordt ’s avonds opgeladen. Zo kan de boot overdag volledig elektrisch varen. Daarnaast doen we onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Wat merk ik van de voorbereidende werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u last hebben van licht-, geluid- en stankoverlast. Dit geldt alléén op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. We beperken de overlast zo veel mogelijk. De rivieren blijven open voor scheepvaart. Ook de kades blijven bereikbaar. De voorbereidende werkzaamheden duren tot het 1e kwartaal van 2023.

Wat zijn provinciale vaarwegen?

Provinciale vaarwegen zijn rivieren waarover wordt gevaren en waar de provincie eigenaar van is. Zoals de Mark, de Dintel en de Roosendaalse-en Steenbergsche Vliet. 

Wat wordt er gebaggerd?

Het baggeren van de provinciale vaarwegen is een groot project en wordt in verschillende delen tussen 2022 en 2026 uitgevoerd. De eerste deeltrajecten zijn bekend. Dat zijn:

 • Deeltraject 1: Dintelsas - Markvlietkanaal
 • Deeltraject 2: Breda - Markkanaal

Wie gaat er baggeren?

De vaarwegen zijn van de provincie Noord-Brabant. Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van die vaarwegen. Daarom werken de provincie Noord-Brabant en het waterschap hierin samen. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemingsbedrijf Martens en van Oord.

Heeft u vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de aannemer via Ernest Niëns. Hij is technisch manager bij aannemingsbedrijf Martens en Van Oord. Je kunt contact met hem opnemen via het nummer 0622229297 of mailen naar inhaalslag.vaarwegen@mvogroep.nl.

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber van waterschap Brabantse Delta. Je kunt contact met hem opnemen via 0618041604 of mailen naar inhaalslagvaarwegen@brabantsedelta.nl

Beken en kreken in Steenbergen, Halsteren en Etten-Leur

In 2023 baggeren we in Steenbergen, Halsteren en Etten-Leur. Op dit moment doen we voorbereidende onderzoeken. Wanneer we precies gaan baggeren maken we later bekend.

 • In Steenbergen baggeren we het Lange Water.
 • In Halsteren baggeren we de Rietkreek
 • In Etten-Leur baggeren we de Leurse haven.

Waarom baggeren?

Door te baggeren zorgen we voor:

 • Genoeg ruimte voor water 
  Bagger zorgt ervoor dat watergangen minder diep worden. Hierdoor kan er minder water stromen in de watergangen en is er kans op overstromen. Door te baggeren houden we watergangen op de juiste diepte en voorkomen we wateroverlast.
 • Een schone bodem 
  Baggeren kan ook nodig zijn wanneer er schadelijke stoffen op de bodem is aangetroffen. Een vervuilde bodem zorgt er voor dat het water ook wordt vervuild. Door te baggeren worden de schadelijke stoffen van de bodem gehaald. 
 • Zuurstofrijk water 
  Bagger kan er voor zorgen dat het zuurstofgehalte in het water daalt. Hierdoor kan het water stinken. Ook kunnen planten, vissen en andere (water)dieren last krijgen van zuurstoftekort. Daardoor kunnen ze niet of nauwelijks leven. Door het baggeren krijgt het water meer zuurstof en blijven planten en dieren in leven.

Wanneer baggeren we?

We baggeren als de laag slib op de bodem van de watergang te dik is. Dit meten we 1 keer in de 8 jaar. Vervolgens doen we onderzoek naar de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger. En kijken we of er bijzondere planten en dieren leven. Daarna maken we een plan en voeren we de baggerwerkzaamheden uit. Wanneer we de werkzaamheden uitvoeren ligt aan het gebied. Voor landelijk en stedelijk gebied gelden andere regels.

Landelijk gebied

Het landelijk gebied is gebied waar veel natuur, landbouwgrond, en weinig bebouwing te vinden is. Ligt de te baggeren watergang in dit gebied? Dan doen we dat tussen augustus en maart. 

Het baggeren van grote waterlopen, of waterlopen die een bijzondere status hebben (KRW-waterlichamen) doen we in combinatie met andere maatregelen die we uitvoeren voor (ecologische) verbetering van het watersysteem.

Waar we de komende jaren gaan baggeren op landelijk gebied vind je op deze kaart.(externe link)

Stedelijk gebied

Het stedelijk gebied is een gebied in een dorp of stad waar winkels, bedrijven en woningen te vinden zijn. Samen met de gemeente beslissen we wanneer we daar baggeren. 

Hoe baggeren we?

We baggeren met een schuifboot of met een kraan. Dit ligt aan de situatie. 

Baggeren met een schuifboot:

De schuifboot ligt in het water en duwt de bagger naar een laadlocatie. Daar schept een kraan het slib uit het water.

Baggeren met een kraan

De kraan schraapt de bagger van de bodem en laadt het meteen in een vrachtwagen.

Wat gebeurt er met de bagger?

Landelijk gebied

Voor percelen grenzend aan waterlopen geldt de ontvangstplicht. Dit houdt in dat een perceeleigenaar materialen die vrijkomen bij regulier waterschapswerk dient te ontvangen. Dit geldt dus ook voor vrijkomende bagger. In het landelijk gebied wordt over het algemeen gebruik gemaakt van deze ontvangstplicht en wordt de bagger op de aangrenzende percelen gelegd (verspreid). Als uit de onderzoeken blijkt dat de bagger verontreinigd is, dan voeren we dit af naar erkende verwerkers.

Stedelijk gebied

Ook in het stedelijk gebied geldt in principe de ontvangstplicht. Maar hier is over het algemeen geen ruimte om de bagger te verspreiden. Daarom is er in de stedelijke omgeving over het algemeen geen ontvangstplicht. De bagger die op deze locaties vrijkomt, voeren we af naar erkende verwerkers.

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen (AOWW)

Schade na het baggeren?

Als je na de werkzaamheden schade aan gewassen hebt. Dan kun je in aanmerking komen voor schadevergoeding. Dit kun je aangeven via het online schadeformulier