Waterschap Brabantse Delta baggert vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Een watergang zonder bagger is beter voor de water aan- en afvoer. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit voor planten en dieren. 

Wat is baggeren?

Water dat door watergangen stroomt, voert bodemdeeltjes en plantenresten met zich mee. In de loop van de tijd zakt dat naar de bodem. Zo ontstaat er op de bodem van onze watergangen een laag slib. Die sliblaag noemen we bagger. Tijdens het baggeren halen we deze sliblaag weg.

 

Werkzaamheden in jouw buurt

Meer informatie over de planning van de werkzaamheden is te vinden op deze kaart. Meer informatie over de werkzaamheden in uitvoering lees je onderaan deze pagina. 

Waarom baggeren?

Er zijn verschillende redenen waarom het waterschap baggert.

  • Water opvangen 
    Bagger zorgt ervoor dat watergangen ondieper worden. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn om water af te voeren. Door te baggeren kunnen we watergangen op de juiste diepte houden en wateroverlast voorkomen.
  • Schone bodem 
    Baggeren kan ook nodig zijn wanneer de bodem is verontreinigd. Een verontreinigde bodem zorgt voor vervuiling van het water.
  • Zuurstofrijk water 
    Een sloot vol bagger zorgt ervoor dat er in het water een tekort aan zuurstof kan ontstaan. Er ontstaat stankoverlast en planten en dieren kunnen er niet of nauwelijks leven. Door het verwijderen van bagger krijgt water meer zuurstof en keren planten en dieren weer terug.

Wat gebeurt er met de bagger?

Stedelijk gebied

Ook in het stedelijk gebied geldt in principe de ontvangstplicht. Maar hier is over het algemeen geen ruimte om de bagger te verspreiden. Daarom is er in de stedelijke omgeving over het algemeen geen ontvangstplicht. De bagger die op deze locaties vrijkomt, voeren we af naar erkende verwerkers.

Landelijk gebied

Voor percelen grenzend aan waterlopen geldt de ontvangstplicht. Dit houdt in dat een perceeleigenaar materialen die vrijkomen bij regulier waterschapswerk dient te ontvangen. Dit geldt dus ook voor vrijkomende bagger. In het landelijk gebied wordt over het algemeen gebruik gemaakt van deze ontvangstplicht en wordt de bagger op de aangrenzende percelen gelegd (verspreid). Als uit de onderzoeken blijkt dat de bagger verontreinigd is, dan voeren we dit af naar erkende verwerkers.

Wanneer wordt er gebaggerd?

In het landelijk gebied, waar met name natuur aanwezig is of agrarische activiteiten en weinig bebouwing. Gaan we iedere 8 jaar met peilingen na of we een waterloop moeten baggeren. De gebiedsindeling is te vinden op deze kaart. De peilingen worden anderhalf tot twee jaar voorafgaand aan het baggeren uitgevoerd. Hierna onderzoeken we de te baggeren waterlopen en voeren we werkzaamheden uit. De grotere waterlopen in het landelijk gebied, of waterlopen die een bijzondere status hebben, de zogenoemde KRW-waterlichamen vallen buiten het reguliere baggeren in landelijk gebied. Het baggeren hiervan gaat vaak in combinatie met andere maatregelen die we uitvoeren voor (ecologische) verbetering van het watersysteem.

 

Het baggeren voeren we uit in de periode augustus tot en met maart. Indien we vooraf of tijdens werkzaamheden beschermde planten- of diersoorten aantreffen. Voeren we de werkzaamheden uit volgens de Wet natuurbescherming en de gedragscode en de Wet natuurbescherming voor waterschappen.

Voor het stedelijk gebied hebben we geen vaste baggercyclus. In samenspraak met de gemeenten maken we afspraken over de periode van baggeren.

Werkzaamheden in uitvoering

Moerdijk

Waterschap Brabantse Delta start in de tweede helft van 2022 met baggeren van de Moerdijkse kernen Klundert, Zevenbergen en Willemstad.
Het baggeren gebeurt in samenwerking met de gemeente Moerdijk.

Vertraging

Eerder werd gedacht dat het werk eind 2021 kon starten. Maar de voorbereidingen nemen, ook door COVID-19, meer tijd in beslag. Verder kwam uit onderzoek dat bijna alle te baggeren wateren nader onderzocht moeten worden op de aanwezigheid van niet-gesprongen explosieven. Die explosieven zijn mogelijk achtergebleven uit de Tweede Wereldoorlog.

Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven

Op dit moment worden alle te baggeren wateren onderzocht door een gespecialiseerd opsporingsteam. Tot nu toe zijn er nog geen explosieven gevonden. Wel zijn in de buurt van Willemstad scherven van een vliegtuigbom ontdekt en in Zevenbergen munitiekisten en een naoorlogs pistool.

Vragen?

Heb je vragen? Stel ze gerust aan omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber via 06 18 04 16 04 of via p.den.braber@brabantsedelta.nl 

Niet gesprongen explosieven | Bodemambities

Steenbergen

In de gemeente Steenbergen worden voorbereidingen getroffen voor het baggeren. In de Nederlandse (water)bodem liggen her en der nog explosieven uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ook bij dit project wordt eerst de bodem onderzocht op niet-gesprongen explosieven. Zodra er meer bekend is over de planning, informeren wij je hierover.

Heb je vragen? Stel ze gerust aan omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber via 06 18 04 16 04 of via p.den.braber@brabantsedelta.nl 

Niet gesprongen explosieven | Bodemambities

Bergen op Zoom

Waterschap Brabantse Delta en de gemeente Bergen op Zoom starten 1 november 2021 met baggeren op verschillende locaties in Bergen op ZoomHet betreft locaties in en/of nabij de Bergse Plaat en Zeekant, de Theodorushaven, Meilust en Halsteren. Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn eind december gereed.

Waarom baggeren?

Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.

Hoe worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd?

Vooruitlopend op het baggerwerk maaien we, indien noodzakelijk, de oevers van de watergangen en vinden er op diverse locaties snoeiwerkzaamheden plaats voor voldoende werkruimte. Daarnaast worden alle betonnen buizen (duikers), die de verschillende watergangen en vijvers met elkaar verbinden, gereinigd. Het baggeren gebeurt veelal door middel van een schuifboot. Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Het slib wordt daarna naar de erkende verwerkingslocaties vervoerd. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Wat merk jij ervan?

De aannemer voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. De werkzaamheden kunnen in de directe omgeving zorgen voor licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan verkeershinder ontstaan, doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen.

Meer informatie

Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kun je contact opnemen met Ralf Meis projectleider van aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers, via 06 10 90 82 53 of per e-mail rmeijs@vissersploegmakers.nl
Heb je inhoudelijk vragen over het project, neem dan contact op met Pieter-Corné den Braber van waterschap Brabantse Delta, via 06 18 04 16 04 of via p.den.braber@brabantsedelta.nl

Halsteren
Theodorushaven
Meilust

 

Bergse plaat en Zeekant

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen (AOWW)

Schade na het baggeren?

Als je na de werkzaamheden schade aan gewassen hebt. Dan kun je in aanmerking komen voor schadevergoeding. Dit kun je aangeven via het online schadeformulier