Waterschap Brabantse Delta baggert watergangen, zoals vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Door het baggeren zorgen we voor een betere water aan- en afvoer en verbeteren we de kwaliteit van het water voor planten, vissen en andere (water)dieren. 

Wat is baggeren?

Baggeren is het weghalen van slib van de bodem van watergangen, zoals sloten, beken en rivieren. Slib bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Het slib wordt meegevoerd door de stroming in het water en zakt uiteindelijk naar de bodem. 

Waar voeren we baggerwerkzaamheden uit?

Moerdijk

Moerdijk

In juni 2022 starten we met het baggeren. De baggerwerkzaamheden starten in Zevenbergen. Daarna volgen werkzaamheden in Klundert en Willemstad. Op deze kaart zie je waar we precies gaan baggeren. Het baggeren gebeurt in samenwerking met de gemeente Moerdijk en wordt uitgevoerd door aannemer Van der Lee. De werkzaamheden worden naar verwachting in het najaar afgerond.

Hoe worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd?

We hebben werkruimte nodig om te baggeren. Daarom maaien we als het nodig is de randen van de watergangen. En snoeien we bomen en planten. Het baggeren doen we met een schuifboot. Deze boot duwt het slib naar een laadlocatie. Een kraan haalt daar het slib uit het water en laadt het in vrachtwagens. Afhankelijk van de locatie en de noodzaak gebeurt dit achter hekken. We zetten ons in voor een zo veilig mogelijke verkeerssituatie. Het slib wordt afgevoerd naar erkende verwerkingslocaties.

Wat merk jij er van?

Direct omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden last hebben van licht-, geluid- en stankoverlast. Het verkeer kan last hebben van het gedeeltelijk afzetten van de weg op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Deze overlast vindt alleen plaats tijdens de werkzaamheden. Die worden door de aannemer uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. De werkzaamheden duren enkele uren tot dagen. 

Baggeren tijdens het broedseizoen

We baggeren tijdens het broedseizoen. Dit is een uitzondering. Baggeren tijdens het broedseizoen vraagt om nog meer aandacht en zorg voor planten en dieren in en om het water. Daarom treffen we extra maatregelen. Zo controleert een ecoloog kort voorafgaand aan het baggeren of er broedende vogels of nesten bij de te baggeren watergangen aanwezig zijn. Zijn er broedende dieren aangetroffen? Dan volgt de aannemer zoals gebruikelijk de ecologische werkprotocollen. Het baggeren in het broedseizoen komt door vertraging rondom de PFAS problematiek. In de tussentijd heeft de bagger zich opgestapeld en is het belangrijk om zo snel mogelijk te baggeren om wateroverlast en vissterfte te voorkomen.

Hoe weten we of er vogels aan het broeden zijn?

Voordat er gebaggerd wordt, onderzoekt een ecologische deskundige van het waterschap of er broedende vogels in en rond de te baggeren watergangen zitten.

Wat doen we als we broedende vogels of beschermde planten aantreffen?

De ecoloog plaatst een markering in de buurt van de vogels of planten. Zo weet de aannemer dat ze afstand moeten houden van die plek. Kunnen de baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd zonder verstoring voor de dieren? Dan baggeren we met geruime afstand rond de gemarkeerde plek. Is dat niet mogelijk? Dan baggeren we niet en stellen we de baggerwerkzaamheden ter plaatse uit.

Waarom is er vertraging door de PFAS-problematiek?

Wat is PFAS?

PFAS is een verzamelnaam en staat voor poly- en perfluoralkylstoffen. Deze stoffen komen van nature niet in het milieu voor. Ze kunnen schadelijk zijn voor de bodem, het water en onze gezondheid.

Wat heeft PFAS met baggeren te maken?

Bagger kan vervuild zijn door PFAS. De Nederlandse overheid wil niet dat PFAS in het milieu komt. Daarom is het verplaatsen van grond en bagger in 2019 tijdelijk stopgezet. Hierdoor konden we tijdelijk niet baggeren.

Wat betekent het uitstellen van baggerwerkzaamheden?

Bagger bestaat uit onder andere bladafval wat naar de bodem zakt. Dit stapelt zich in de loop der tijd op en daardoor is er minder ruimte voor water in de watergangen. Bij het baggeren halen we het slib van de bodem en is er weer voldoende ruimte voor water. Daarnaast hebben vissen en andere dieren weer meer zuurstof. Doordat we een tijd niet mochten baggeren, stapelde de bagger zich op waardoor er nu meer kans is op overstromingen en vissterfte. Daarom is het belangrijk om zo snel mogelijk te baggeren.

Heb je vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de projectleider van aannemer Van der Lee. De projectleider is Gerrit Ploeg. Je kunt contact met hem opnemen via het nummer 0418-642465 of mailen naar gerrit.ploeg@vanderleebruchem.nl

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber van waterschap Brabantse delta. Je kunt contact met hem opnemen via 06-18041604 of mailen naar p.den.braber@brabantsedelta.nl

Steenbergen

Vanaf half februari tot en met half maart 2022 is er door waterschap Brabantse Delta en gemeente Steenbergen gebaggerd op verschillende plaatsen in Dinteloord in de gemeente Steenbergen. In verband met het broedseizoen (begint op 15 maart) zijn de werkzaamheden stilgelegd. Er is één stuk wat nog gebaggerd moet worden. Dat gebeurt na het broedseizoen. Het gaat om de watergang 'Het Spui'. Aannemer van der Lee voert de werkzaamheden uit. 

Hoe worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd?

We hebben werkruimte nodig om te baggeren. Daarom maaien we als het nodig is de randen van de watergangen. En snoeien we bomen en planten. Het baggeren doen we met een schuifboot. Deze boot duwt het slib naar een laadlocatie. Een kraan haalt daar het slib uit het water en laadt het in vrachtwagens. Dit gebeurt achter hekken. Zo zorgen we voor een veilige verkeerssituatie. Het slib wordt afgevoerd naar erkende verwerkingslocaties.

Wat merk jij er van?

Direct omwonenden kunnen tijdens de werkzaamheden last hebben van licht-, geluid- en stankoverlast. Het verkeer kan last hebben van het gedeeltelijk afzetten van de weg op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Deze overlast vindt alleen plaats tijdens de werkzaamheden. Die worden door de aannemer uitgevoerd op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. De werkzaamheden duren enkele uren tot dagen. 

Heb je vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met aannemer Gerrit Ploeg. Hij is projectleider bij Aannemingsbedrijf van der Lee. Je kunt contact met hem opnemen via het nummer 0418-642465 of mailen naar gerrit.ploeg@vanderleebruchem.nl

Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber van waterschap Brabantse delta. Je kunt contact met hem opnemen via 06-18041604 of mailen naar p.den.braber@brabantsedelta.nl

Breda, Dongen, Moerdijk, Steenbergen en Waalwijk

In 2023 en 2024 baggeren we verschillende watergangen in de gemeenten Breda, Dongen, Moerdijk, Steenbergen en Waalwijk. Welke watergangen we precies gaan baggeren en de planning daarvan maken we later bekend. Op dit moment doen we voorbereidende onderzoeken.

Provinciale Vaarwegen

Net na de zomer van 2022 zijn we gestart met voorbereidende werkzaamheden van deeltraject 1. Zo meten we met een hybride peilboot hoeveel bagger er in de rivieren ligt. Deze wordt ’s avonds opgeladen. Zo kan de boot overdag volledig elektrisch varen. Daarnaast doen we onderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.

Wat merk ik van de voorbereidende werkzaamheden?

Tijdens de werkzaamheden kunt u last hebben van licht-, geluid- en stankoverlast. Dit geldt alléén op werkdagen tussen 07:00 en 18:00 uur. We beperken de overlast zo veel mogelijk. De rivieren blijven open voor scheepvaart. Ook de kades blijven bereikbaar. De voorbereidende werkzaamheden duren tot het 1e kwartaal van 2023.

Wat zijn provinciale vaarwegen?

Provinciale vaarwegen zijn rivieren waarover wordt gevaren en waar de provincie eigenaar van is. Zoals de Mark, de Dintel en de Roosendaalse-en Steenbergsche Vliet. 

Wat wordt er gebaggerd?

Het baggeren van de provinciale vaarwegen is een groot project en wordt in verschillende delen tussen 2022 en 2026 uitgevoerd. De eerste deeltrajecten zijn bekend. Dat zijn:

 • Deeltraject 1: Dintelsas - Markvlietkanaal
 • Deeltraject 2: Breda - Markkanaal

Wie gaat er baggeren?

De vaarwegen zijn van de provincie Noord-Brabant. Het waterschap is verantwoordelijk voor het onderhoud van die vaarwegen. Daarom werken de provincie Noord-Brabant en het waterschap hierin samen. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd door een aannemingsbedrijf Martens en van Oord.

Heeft u vragen?

Heb je vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de aannemer via Ernest Niëns. Hij is technisch manager bij aannemingsbedrijf Martens en Van Oord. Je kunt contact met hem opnemen via het nummer 0622229297 of mailen naar inhaalslag.vaarwegen@mvogroep.nl.

Heb je vragen over het project? Neem dan contact op met omgevingsmanager Pieter-Corné den Braber van waterschap Brabantse Delta. Je kunt contact met hem opnemen via 0618041604 of mailen naar inhaalslagvaarwegen@brabantsedelta.nl

Beken en kreken in Steenbergen, Halsteren en Etten-Leur

In 2023 baggeren we in Steenbergen, Halsteren en Etten-Leur. Op dit moment doen we voorbereidende onderzoeken. Wanneer we precies gaan baggeren maken we later bekend.

 • In Steenbergen baggeren we het Lange Water.
 • In Halsteren baggeren we de Rietkreek
 • In Etten-Leur baggeren we de Leurse haven.

Waarom baggeren?

Door te baggeren zorgen we voor:

 • Genoeg ruimte voor water 
  Bagger zorgt ervoor dat watergangen minder diep worden. Hierdoor kan er minder water stromen in de watergangen en is er kans op overstromen. Door te baggeren houden we watergangen op de juiste diepte en voorkomen we wateroverlast.
 • Een schone bodem 
  Baggeren kan ook nodig zijn wanneer er schadelijke stoffen op de bodem is aangetroffen. Een vervuilde bodem zorgt er voor dat het water ook wordt vervuild. Door te baggeren worden de schadelijke stoffen van de bodem gehaald. 
 • Zuurstofrijk water 
  Bagger kan er voor zorgen dat het zuurstofgehalte in het water daalt. Hierdoor kan het water stinken. Ook kunnen planten, vissen en andere (water)dieren last krijgen van zuurstoftekort. Daardoor kunnen ze niet of nauwelijks leven. Door het baggeren krijgt het water meer zuurstof en blijven planten en dieren in leven.

Wanneer baggeren we?

We baggeren als de laag slib op de bodem van de watergang te dik is. Dit meten we 1 keer in de 8 jaar. Vervolgens doen we onderzoek naar de hoeveelheid en de kwaliteit van de bagger. En kijken we of er bijzondere planten en dieren leven. Daarna maken we een plan en voeren we de baggerwerkzaamheden uit. Wanneer we de werkzaamheden uitvoeren ligt aan het gebied. Voor landelijk en stedelijk gebied gelden andere regels.

Landelijk gebied

Het landelijk gebied is gebied waar veel natuur, landbouwgrond, en weinig bebouwing te vinden is. Ligt de te baggeren watergang in dit gebied? Dan doen we dat tussen augustus en maart. 

Het baggeren van grote waterlopen, of waterlopen die een bijzondere status hebben (KRW-waterlichamen) doen we in combinatie met andere maatregelen die we uitvoeren voor (ecologische) verbetering van het watersysteem.

Waar we de komende jaren gaan baggeren op landelijk gebied vind je op deze kaart.(externe link)

Stedelijk gebied

Het stedelijk gebied is een gebied in een dorp of stad waar winkels, bedrijven en woningen te vinden zijn. Samen met de gemeente beslissen we wanneer we daar baggeren. 

Hoe baggeren we?

We baggeren met een schuifboot of met een kraan. Dit ligt aan de situatie. 

Baggeren met een schuifboot:

De schuifboot ligt in het water en duwt de bagger naar een laadlocatie. Daar schept een kraan het slib uit het water.

Baggeren met een kraan

De kraan schraapt de bagger van de bodem en laadt het meteen in een vrachtwagen.

Wat gebeurt er met de bagger?

Landelijk gebied

Voor percelen grenzend aan waterlopen geldt de ontvangstplicht. Dit houdt in dat een perceeleigenaar materialen die vrijkomen bij regulier waterschapswerk dient te ontvangen. Dit geldt dus ook voor vrijkomende bagger. In het landelijk gebied wordt over het algemeen gebruik gemaakt van deze ontvangstplicht en wordt de bagger op de aangrenzende percelen gelegd (verspreid). Als uit de onderzoeken blijkt dat de bagger verontreinigd is, dan voeren we dit af naar erkende verwerkers.

Stedelijk gebied

Ook in het stedelijk gebied geldt in principe de ontvangstplicht. Maar hier is over het algemeen geen ruimte om de bagger te verspreiden. Daarom is er in de stedelijke omgeving over het algemeen geen ontvangstplicht. De bagger die op deze locaties vrijkomt, voeren we af naar erkende verwerkers.

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen (AOWW)

Schade na het baggeren?

Als je na de werkzaamheden schade aan gewassen hebt. Dan kun je in aanmerking komen voor schadevergoeding. Dit kun je aangeven via het online schadeformulier