Waterschap Brabantse Delta baggert vaarwegen, sloten, grachten en vijvers. Door de watergang baggerschoon op te leveren, wordt de aan- en afvoer van water gegarandeerd en verbetert de waterkwaliteit voor planten en dieren. Bij baggerwerkzaamheden maken we onderscheid tussen stedelijk en landelijk gebied. 

Wat is baggeren?

Water dat door watergangen stroomt, voert bodemdeeltjes en plantenresten met zich mee. In de loop van de tijd zakken deze bestanddelen naar de bodem. Zo ontstaat er op de bodem van onze watergangen een laag slib. Die sliblaag noemen we bagger. Tijdens het baggeren wordt deze sliblaag uit de waterloop weggehaald.

Werkzaamheden in uw buurt

Voor de planning en werkzaamheden in uw buurt scrolt u naar beneden op deze pagina.

Medewerker in boot in het water aan het baggeren

Waarom baggeren?

Er zijn verschillende redenen waarom het waterschap baggert.

  • Water opvangen 
    De aanwas van de bagger heeft tot gevolg dat de watergangen ondieper worden. Om wateroverlast te voorkomen moet er voldoende ruimte zijn om water af te voeren. Door te baggeren kunnen we watergangen op de juiste diepte houden en zorgen voor droge voeten.
  • Schone bodem 
    Baggeren kan ook nodig zijn wanneer de bodem verontreinigd is. Een verontreinigde bodem zorgt voor een permanente vervuiling van het water.
  • Zuurstofrijk water 
    Een sloot vol bagger zorgt ervoor dat er in het water een tekort aan zuurstof kan ontstaan. Er ontstaat stankoverlast en planten en dieren kunnen er niet of nauwelijks leven. Door het verwijderen van bagger krijgt water meer zuurstof en keren planten, vissen en overige (water)dieren weer terug.

Wanneer wordt er gebaggerd?

In de periode augustus tot en met december voeren wij bagger- en herstelwerkzaamheden uit. Indien tijdens werkzaamheden beschermde planten- of diersoorten worden aangetroffen, worden de werkzaamheden conform de wet natuurbescherming en de gedragscode van de unie van waterschappen uitgevoerd.

Baggerwerkzaamheden worden alleen uitgevoerd waar volgens peilingen is gebleken dat er te veel baggerslib aanwezig is of dat er om waterkwaliteitsredenen baggerwerk nodig is. De baggerpeilingen in de waterlopen worden circa één jaar voor de werkzaamheden uitgevoerd. Wanneer er geen verdachte zaken op de locatie bekend zijn, wordt in het landelijk gebied de baggerspecie zonder chemisch onderzoek verspreid over het aangrenzende perceel.

Wat gebeurt er met de bagger?

Na het baggeren wordt er op twee manieren met de bagger omgegaan. Als de bagger schoon genoeg is verspreiden we het op aangrenzend perceel en anders worden er andere toepassingen gezocht. Dit is afhankelijk van het baggeren in stedelijk gebied of in landelijk gebied.

Stedelijk gebied

Het baggeren gebeurt veelal door middel van een schuifboot. Deze duwt het slib naar de diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Het slib wordt daarna naar de verwerkingslocaties gevoerd. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Landelijk gebied

De bagger wordt bij de aangrenzende eigenaren op het perceel gelegd. Aangrenzende eigenaren hebben hiervoor een ontvangstplicht. Wanneer de bagger op uw perceel wordt gelegd, kan dit gevolgen hebben voor de vergroeningseisen vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Gevolgen voor vergroening

Voor een groot aantal agrarische bedrijven geldt dat er een financiële vergoeding is wanneer het bedrijf maatregelen neemt om te voorkomen dat er stoffen naar grond- en oppervlaktewater vloeien. Eén van deze maatregelen is dat een bedrijf een bepaald percentage van het bedrijf vergroent. Dit houdt in dat het bedrijf een gedeelte van het bedrijf gewassen inzaait die niet belastend zijn voor de omgeving. Het bedrijf moet deze akkers doorgeven aan de controlerende instantie.

Wanneer de agrariër het perceel waar de bagger wordt gestort niet vooraf aanmeld als vergroening is er geen probleem. Dit kan op een ander perceel worden gecompenseerd. Het is dus van belang dat dit op tijd wordt doorgegeven aan de controlerende instantie.

Ik heb schade na het baggeren

Als u na de werkzaamheden schade aan gewassen geconstateerd en u denkt in aanmerking te komen voor schadevergoeding dan kunt u dit aangeven via het online schadeformulier. Vergoeding vindt plaats conform de door het dagelijks bestuur vastgestelde normen voor vergoeding van gewassenschade.


Werkzaamheden in uw buurt en planning

Breda singels

Waterschap Brabantse Delta start in week van 8 februari 2021 met baggeren in de singels van Breda. Ook wordt ter hoogte van de woonboten aan de Nijverheidssingel de beschoeiing vervangen. Aannemingsbedrijf Van der Lee voert de werkzaamheden uit. De werkzaamheden zijn, afhankelijk van het weer, naar verwachting half april 2021 afgerond. 

Waar vinden de werkzaamheden plaats?

Op de overzichtskaart is het te baggeren traject aangegeven. De planning kunt u hier vinden. Let op: deze kan wijzigen.

Hoe worden de baggerwerkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden vanaf het water uitgevoerd met een kraan op een ponton. De baggerspecie wordt vervolgens in duwbakken over het water afgevoerd en/of in vrachtwagens geladen. Het slib wordt daarna naar erkende verwerkingslocaties vervoerd. Vanwege de (verkeers-)veiligheid van de bewoners en weggebruikers vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken. 

Wat merkt de omgeving ervan?

De aannemer voert de werkzaamheden uit op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. De werkzaamheden kunnen in de directe omgeving zorgen voor licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan verkeershinder ontstaan, doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Dit gebeurt in de omgeving van het Chasséveld, de Gasthuisvelden en de Belcrumhaven. Ook vragen we de eigenaren van (roei-)boten hun boot tijdelijk te verplaatsen voordat de aannemer begint. Zij worden hierover apart geïnformeerd. Dat geldt ook voor alle eigenaren van een woonboot. 

Waarom baggeren?

Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit en krijgen planten, vissen en overige (water-)dieren een betere leefomgeving.

Meer informatie?

Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Niels Blom, projectleider van Aannemingsbedrijf Van der Lee. Hij is te bereiken via 0418 642465 of per e-mail niels.blom@vanderleebruchem.nl

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Neem dan contact op met Stefanie Hermens van waterschap Brabantse Delta. U bereikt haar via 076 564 12 55 of via e-mail s.hermens@brabantsedelta.nl
 

Algemeen Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen

In het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen 2020-2030 staat hoe het waterschap rekening houdt met de natuur in en om watergangen en dijken. 

Bekijk het Algemene Onderhoudsplan voor Watersystemen en Waterkeringen (AOWW)

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?