Gaat u een bronnering of bodemsanering uitvoeren en daarbij grondwater lozen? Deze lozing moet u in veel gevallen melden.

Vergunning of melding?

Een lozing van grondwater moet u in veel gevallen melden. Soms is een maatwerk voorschrift vereist. Dit is een besluit waarbij afgeweken wordt van de algemene regels. Bij het lozen van grondwater moet u rekening houden met de waterkwaliteit, de kwantiteit van het te lozen water en de heffing. Daarnaast is er verschil in regelgeving voor lozingen vanuit een inrichting(-bedrijf) of niet-inrichtingen (vaak de openbare ruimte).

Stap 1: waar gaat u lozen?

Er is een landelijke voorkeursvolgorde voor het lozen van grondwater:

 1. Gaat u lozen op de bodem? Zorg dat het water niet afstroomt naar de omliggende sloten. De gemeente is bevoegd gezag voor bodemlozingen, dus hiervoor heeft u toestemming nodig van de gemeente. U hoeft uw lozing niet bij het waterschap te melden.
 2. Gaat u grondwater lozen in oppervlaktewater? Waterschap Brabantse Delta is hier bevoegd gezag. Ga verder naar stap 2.
 3. Gaat u grondwater lozen in hemelwaterafvoer? De gemeente is bevoegd gezag. U moet toestemming krijgen van de gemeente. U moet de lozing ook bij het waterschap melden in verband met de heffing. Ga verder naar stap 3.
 4. Gaat u grondwater lozen in gemengd riool of vuilwaterriolering? De gemeente is bevoegd gezag. U moet toestemming krijgen van de gemeente. Vaak is er zelfs een maatwerk voorschrift nodig. U moet de lozing ook bij het waterschap melden in verband met de heffing. Ga verder naar stap 3.

Stap 2: waar moet uw lozing aan voldoen?

Er kunnen twee besluiten op uw situatie van toepassing zijn. Welke van de twee is afhankelijk of de lozing vanuit een inrichting plaatsvindt of niet. Het maakt feitelijk niet uit welke van de twee van toepassing is: in beide situaties wordt hetzelfde geregeld.

Waterkwaliteit: gaat u lozen bij bronnering of bodemsanering?

Lozen bij bronnering

Bij lozen van grondwater bij bronnering gaan we ervan uit dat het te lozen water schoon is. De regels uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer en het Besluit lozen buiten inrichtingen samengevat:

 • Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
 • Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien: het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
 • Het lozen, in een hemelwaterafvoer, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
 • Het lozen, in een vuilwaterriool is verboden, tenzij: het lozen ten hoogste 8 weken duurt; de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.

Let op! Deze lijst is niet volledig. Meer informatie leest u in artikel 3.2 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer of van het Besluit lozen buiten inrichtingen.

Lozen bij bodemsanering

Bij lozen van grondwater bij bodemsanering moet u voldoen aan de volgende regels:

 • Het lozen op of in de bodem is toegestaan als voldaan wordt aan de gestelde lozingseisen.
 • Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam of een hemelwaterafvoer is toegestaan als voldaan wordt aan de gestelde lozingseisen. De lozingseisen hangen af van waarin geloosd wordt: aangewezen oppervlaktewaterlichaam, niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam of een hemelwaterriool.
 • Het lozen in een vuilwaterriool is verboden.

Let op! Deze lijst is niet volledig. Meer informatie leest u in artikel 3.1 van het Activiteitenbesluit Milieubeheer of het  Besluit lozen buiten inrichtingen.

Waterkwantiteit

U moet ook rekening houden met de hoeveelheid van de lozing. Als u niet meer dan 100m3 per uur loost, valt uw lozing onder algemene regel 12. De regels uit de algemene regels voor u samengevat:

 • De waterloop moet de hoeveelheid water kunnen verwerken.
 • De lozing mag geen overlast veroorzaken.
 • Lozingen die korter dan 48 uur duren en waarbij minder dan 10m3 per uur wordt geloosd, hoeven niet gemeld te worden.
 • Lozen tot 100m3 per uur moet gemeld worden. Ga verder met stap 3.
 • Lozen met meer dan 100m3 per uur is vergunningsplichtig. Ga naar stap 4.

Stap 3: wat is de heffing? Geef de hoeveelheid geloosd water door

Voor lozingen in het oppervlaktewater en in de riolering moet u heffing aan het waterschap betalen. De heffing voor het lozen van grondwater is vastgesteld op basis van de coëfficiënt 1 vervuilingseenheid (ve) per 1.000m3 geloosd water. Dit bedrag kan per jaar wijzigen. In 2021 bedraagt 1 ve € 60,10. De geloosde hoeveelheid grondwater moet gemeten worden met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.

Heeft u grondwater geloosd? Binnen 14 dagen na afloop van de lozing moet u de hoeveelheid geloosd water doorgeven. Vul hiervoor het formulier rapportage bronneringen in en stuur deze naar info@brabantsedelta.nl (t.a.v. afdeling handhaving).

Stap 4: vergunning aanvragen of melding doen

U weet nu of u een vergunning moet aanvragen of dat een melding volstaat. Een watervergunning kunt u aanvragen via Omgevingsloket Online.

Let op: als u een bronnering of bodemsanering uitvoert en daarbij grondwater loost, onttrekt u het grondwater eerst: u voert dan een tijdelijke bronbemaling of grondwatersanering uit. Voor tijdelijke bronbemaling en grondwatersanering gelden ook regels. Check ook of u voor de bronbemaling of grondwatersanering een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.

Meer over bronbemalingen en grondwatersaneringen

Contact

Heeft u een vraag over uw activiteit, vergunning of melding? Neem dan contact op met Team Vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45.