Wanneer je bouwkundige of civieltechnische werken in de bodem wilt uitvoeren, moet je er rekening mee houden dat bronbemaling noodzakelijk kan zijn om in den droge te kunnen werken.

Als je grondwater onttrekt, moet je ervoor zorgen dat de verlaging van de grondwaterstand, de hoeveelheid en duur van de onttrekking, niet meer zijn dan noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.

Bij bemalingen en grondwatersaneringen heb je ook vaak met een lozing te maken. Daarom wordt ook informatie over de lozing en bijbehorende heffing gegeven.