Heeft u vragen over de opgave grondwateronttrekking? Bekijk hiervoor eerst de veelgestelde vragen en antwoorden.

Blijft het waterschap u de komende jaren actief benaderen voor de grondwateropgave?

Het waterschap wil op termijn naar een actieve houding van vergunninghouders en degenen die in het bezit zijn van een bedrijfswaterplan. Het waterschap zal hier de komende jaren nog wel aandacht aan blijven besteden. Daarnaast zal op de website altijd de mogelijkheid geboden worden voor het doen van de opgave.

Gaat het waterschap ook controleren op het gebruik van debietmeters?

Het waterschap zal op termijn controles uitvoeren naar het gebruik van debietmeters. Het waterschap kiest aanvankelijk voor communicatie. Als waterschap beseffen we ons dat deze nieuwe regel nog niet bij iedereen duidelijk is.

Het bedrijf is beëindigd en ik heb geen putten meer. De putten worden (ook in de toekomst) door niemand anders meer gebruikt. Wat moet ik doen?

U kunt een verzoek doen om uw vergunning in te trekken, hierna hoeft u ook geen opgave meer te doen en wordt u niet meer aangeschreven.

Bovendien moeten putten die niet langer gebruikt worden verwijderd worden.

Ik heb (in 2018) geen grondwater onttrokken. Moet ik aangifte doen?

In dit geval moet u toch aangifte doen, u geeft in dit geval aan dat u 0 m3 onttrokken heeft.

Indien u ook in de toekomst geen gebruikt meer zult maken van uw vergunning dan kunt u ook een verzoek doen om de vergunning in te trekken. Hierna hoeft u ook geen opgave meer te doen en wordt u niet meer aangeschreven.

Bovendien moeten putten die niet langer gebruikt worden verwijderd worden.

Is in alle provincies de heffing op grondwateronttrekkingen vervallen?

Nee, de provincie Noord-Brabant is voorlopig de enige die een grote heffingsvrije voet heeft ingesteld (meer dan 150.000m3/jaar). De regels over de belastingplicht verschillen van provincie tot provincie.

Kan ik nog een vergunning aanvragen bij de provincie?

Voor bijna alle grondwateronttrekkingen moet u bij het waterschap zijn. De provincie geeft alleen nog vergunningen voor:

  • Bodemenergiesystemen;
  • Openbare Drinkwatervoorzieningen;
  • (Grote) industriële onttrekkingen van meer dan 150.000m3/jaar.

Mijn NAW-gegevens kloppen niet meer, wat kan ik doen?

U kunt deze wijzigingen door een aanvraag in te dienen met het formulier Aanvraag wijziging tenaamstelling.

Mijn bedrijf of mijn grond is verkocht, de nieuwe eigenaar maakt gebruik van de put(ten), maar ik wordt nog steeds aangeschreven.

De vergunning staat nog steeds op uw naam, bij de overdracht van eigendommen kan (een gedeelte van) de vergunning overgaan op de nieuwe eigenaar. U kunt deze wijzigingen door een aanvraag in te dienen met het formulier Aanvraag wijziging tenaamstelling.

Moet ik grondwaterbelasting betalen aan het waterschap?

Nee, het waterschap heft het onttrekken van grondwater niet.

Het waterschap mag dit ook niet en dit gaat in de toekomst ook niet gebeuren. Sommige lozingen van grondwater, zoals bij bronbemalingen of bodemsaneringen zijn wel heffingsplichtig. Dit is dan voor het lozen van water en niet voor het onttrekken.

Moet ik nog grondwaterbelasting betalen aan de provincie?

De provincie heeft een heffingsvrije voet ingesteld van 150.000m3/jaar. Wanneer u dit overschrijdt dan moet u heffing betalen. Bij normaal gebruik van uw beregeningsput komt u niet aan deze hoeveelheid.

Sinds wanneer is het waterschap bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen?

Het waterschap is bevoegd gezag sinds de komst van de Waterwet op 22 december 2009.

Waar haalt het waterschap de vergunninggegevens vandaan?

De Brabantse waterschappen hebben de gegevens overgedragen gekregen van de provincie. Eventuele wijzigingen in gegevens zijn de afgelopen jaren verwerkt door de waterschappen. Het kan voorkomen dat de gegevens niet altijd meer actueel zijn.

Waar kan ik informatie over een debietmeter vandaan halen?

Wij adviseren u om contact op te nemen met de leverancier van u beregeningsmaterialen. De leverancier kan u verder helpen met uw vraag over aanschaf, installatie, gebruik en onderhoud.

Waarom moet ik een debietmeter gebruiken?

Bij de komst van de Waterwet in 2009 heeft de Rijksoverheid besloten dat het gebruik van urentellers in combinatie met pompcapaciteit niet nauwkeurig genoeg meer is. Daarnaast is het meten van hoeveelheden tegenwoordig prima te doen met debietmeters. Hiermee wordt een hogere nauwkeurigheid gehaald.

Waarom vraagt het waterschap nu om een grondwateropgave en niet meer de provincie?

In overleg tussen de Brabantse waterschappen en de provincie is besloten dat zolang er heffing gevraagd werd voor grondwateronttrekkingen, deze werkzaamheden ook verzorgd zouden worden door de provincie. Nu is de heffingsplicht vervallen en worden de werkzaamheden verricht door de waterschappen.

Wat doet het waterschap met de gegevens?

Het waterschap is geïnteresseerd in de onttrekkingsgegevens omdat het waterschap willen volgen hoeveel grondwater er onttrokken wordt binnen de provincie Noord-Brabant. De gegevens worden gebruikt om nieuw beleid mee op te stellen. Binnen Brabant is het voorlopig zo dat er gezamenlijk niet meer onttrokken mag worden dan 40 miljoen m3 per jaar voor beregening.

Wat is de rol van de provincie nu?

De provincie is verantwoordelijk voor het overkoepelende (strategische) grondwaterbeleid en controleert de waterschappen op de uitvoering van het operationeel beleid.

De provincie is bevoegd gezag voor:

Bodemenergiesystemen;

  • Openbare drinkwatervoorzieningen;
  • (Grote) industriële onttrekkingen van meer dan 150.000m3/jaar.

Wie heeft bepaald dat debietmeters gebruikt moeten worden?

Het gaat hier om landelijke wet- en regelgeving waar het waterschap niet van kan afwijken. Wij zijn verplicht de regels te volgen die door de Rijksoverheid bepaald zijn.

Zijn de regels voor grondwateronttrekking voor beregening nog hetzelfde als voorheen bij de provincie?

Nee, de regels en voorwaarden voor agrarische beregening zijn gewijzigd. U leest hier alles over op de webpagina Agrarische beregening.

Contact

Staat uw vraag niet bij de veelgestelde vragen? Neem dan contact op via T 076 564 10 00. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.