Vermoed je dat regels van het waterschap niet worden nageleefd? En wil je dat wij hierop controleren en zo nodig ingrijpen? Bijvoorbeeld omdat je hierdoor zelf schade of last hebt? Dan kun je een verzoek doen tot handhaving.

Wat is een handhavingsverzoek? 

Een handhavingsverzoek is een formele manier om het waterschap te vragen om in actie te komen bij een mogelijke overtreding van de regels. Het waterschap zal de situatie beoordelen en moet een besluit nemen over het verzoek en dit schriftelijk mededelen.

Je moet wel je naam en adres vermelden bij het verzoek, want anonieme verzoeken kunnen we niet behandelen.

Grijpt het waterschap in, dan kan dit betekenen dat wij een brief sturen met een waarschuwing of een sanctie opleggen, zoals een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. Als een overtreding bijvoorbeeld binnenkort stopt of vergund wordt, kan dit een reden zijn om niet te handhaven. Ook kunnen we afzien van handhaven als er bijzondere redenen zijn waardoor handhaven niet in verhouding zou zijn.

Als je het niet eens bent met het besluit van het waterschap, kun je hiertegen in bezwaar en daarna in beroep gaan.  

Wanneer kun je om handhaving verzoeken?  

Je kunt een handhavingsverzoek doen als je een belanghebbende bent bij een situatie waarin de regels worden overtreden. Je bent een belanghebbende wanneer jij rechtstreeks belang hebt bij een reactie op het handhavingsverzoek. Het waterschap beoordeelt of je belanghebbende bent. Als je belanghebbende bent en een handhavingsverzoek hebt ingediend, dan controleert het waterschap of er inderdaad sprake is van een overtreding en of het waterschap moet ingrijpen.

Wanneer ben je een belanghebbende?

Je bent bijvoorbeeld belanghebbende als je buurman zonder vergunning afvalwater loost op het oppervlaktewater waar jij aan woont of gebruik van maakt. Dan kun je het waterschap vragen om in te grijpen tegen de illegale lozing.

Wanneer ben je geen belanghebbende?

Je bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als de overtreding geen invloed heeft op jouw leefomgeving en jou op geen andere manier raakt. Dan kun je geen handhavingsverzoek doen bij het waterschap. Je kunt wel een melding maken. Bij een melding hoef je namelijk geen belanghebbende te zijn.

Verzoek om handhaving doen

Hoelang duurt het voor wij een beslissing nemen?  

Binnen 8 weken nemen wij een beslissing op het handhavingsverzoek. Als die periode te kort is dan kunnen wij de periode nog eenmalig verlengen met maximaal 8 weken. Hiervan krijg je dan schriftelijk of per e-mail bericht.

Handhavingsverzoek per brief 

Als je een handhavingsverzoek per brief wilt doen, kun je deze sturen naar:

Waterschap Brabantse Delta 
t.a.v. Afdeling handhaving 
Postbus 5520 
4801 DZ Breda 

Zorg ervoor dat de volgende punten in jouw handhavingsverzoek staan:

  • jouw naam en adres
  • de datum waarop je de brief verstuurt
  • een duidelijke omschrijving van de overtreding
  • locatie overtreding
  • waarom je het niet eens bent met het besluit
  • jouw handtekening

Kosten? 

Er zijn geen kosten verbonden aan het doen van een handhavingsverzoek.

Liever een melding doen?  

Een melding is een informele manier om ons te informeren over een probleem. Je hoeft dan geen belanghebbende te zijn en je kunt ook anoniem melden. Bij een melding nemen wij geen formeel besluit, maar we onderzoeken wel of we actie moeten ondernemen. 

Contact

Heb je hier vragen over? Vul dan ons online contactformulierlink naar bestand in of bel 076 564 10 00