Vergunning of melding?

Het is verboden om huishoudelijk afvalwater direct te lozen in het oppervlaktewater of in de bodem. Jouw woning moet in principe worden aangesloten op de riolering. Als dat niet mogelijk is, kan een uitzondering worden gemaakt. De eisen daarvoor staan beschreven in het:

Het waterschap is bevoegd gezag voor de lozing in het oppervlaktewater. In het kort komt het in alle besluiten erop neer dat je niet mag lozen in oppervlaktewater als de riolering maximaal 40 meter van de perceelgrens ligt.

Als de riolering verder weg ligt, dan mag in veel gevallen in het oppervlaktewater worden geloosd. In dat geval moet je een systeem laten plaatsen voor de Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

Soms is een IBA I voldoende. Wil je lozen in een niet-aangewezen oppervlaktewaterlichaam, dan kan het waterschap strengere eisen stellen en een maatwerkvoorschrift opleggen.

Doe op tijd een melding

Meld minimaal zes weken voor de plaatsing van een IBA schriftelijk bij het waterschap, dat je jouw huishoudelijk afvalwater gaat lozen in oppervlaktewater. Gebruik daarvoor het “meldingsformulier lozen huishoudelijk afvalwater” onderaan de webpagina ‘activiteit melden’.

Contact

Heb je een vraag over jouw activiteit, vergunning of melding? Vul dan ons online contactformulier in of bel telefoonnummer 076 564 10 00.